Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jana Fülöpová

Počet článkov autora: 16


Daň z motorových vozidiel - otázky a odpovede

Téma – daň z motorových vozidiel nie je iba témou pre kalendárny mesiac január, v ktorom sa „uzatvára“ predchádzajúce zdaňovacie obdobie – kalendárny rok, ale je aktuálnou témou aj počas plynutia zdaňovacieho obdobia, a to napr. v prípadoch, ak dô...

Správny poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel od 1.7.2023

Správny poplatok, v tomto prípade tzv. registračný poplatok, je jednorazová platba, ktorú je potrebné uhradiť za vykonanie úkonu, ktorým je prihlásenie držiteľa vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike. Suma správneho poplatku sa vypoč...

Daň z motorových vozidiel v kocke

Daň z motorových vozidiel je jednou z tých daní, ktorú za predchádzajúci rok „uzatvára“ daňovník. Lehota na jej „uzatvorenie“ je hneď v mesiaci január (po uplynutí predchádzajúceho roka). Aj ročné zdaňovacie obdobie 2022 „uzatvorí“ daňovník do kon...

Príklad k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2022

Zadanie príkladu k dani z motorových vozidiel sa týka 3 vozidiel, pričom jedným z vozidiel je vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil). Elektromobily sú predmetom dane z motorových vozidiel, ale bez ohľadu na výkon moto...

Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2021

Opravu podaného daňového priznania, ktorým v zákonnej lehote daňovník uzatvorí príslušné zdaňovacie obdobie – kalendárny rok, je možné vykonať iba podaním dodatočného daňového priznania.

Daňovník a jeho postavenie k vozidlu

V zákone o dani z motorových vozidiel je ustanovené, že daňovníkom je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ďalej podrobnejšie špecifikovaná nielen v závislosti od druhu zápisu v dokladoch vozidla ale aj podľa vzťahu k vozidlu.

Vozidlo a zamestnávateľ

Zákon o dani z motorových vozidiel precizuje v samostatnom ustanovení daňovníkov tejto dane. V zásade rozpoznáva daňovníka fyzickú a právnickú osobu a následne ich ďalej špecifikuje podľa vzťahu k vozidlu, v dokladoch ktorého môže byť uvedená iná ...

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Obligatórnou povinnosťou daňovníka dane z motorových vozidiel počas roka je platenie preddavkov na daň, ak sú splnené podmienky na ich platenie. Preverenie podmienky na platenie preddavkov na daň spočíva v správnom výpočte predpokladanej dane, kto...

Nový nákladný automobil a daňové priznanie

Spoločnosť kúpila nákladný automobil a zaradila ho, ako majetok do firmy. Kategória automobilu je N3G s 3 nápravami. Uvádza sa do daňového priznania sa uvádza najvyššia technicky prípustná hmotnosť jazdnej súpravy do riadku 34 z technického preuka...

Príklad k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2021

Zadanie príkladu k dani z motorových vozidiel uvažuje so štyrmi vozidlami z dvoch „skupín“ vozidiel, (skupina osobné vozidlá a skupina úžitkové vozidlá), ktoré sú takto pomenované na účely dane z motorových vozidiel. Súčasťou príkladu je aj vyplne...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály