Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jana Fülöpová

Počet článkov autora: 10


Vozidlo a zamestnávateľ

Zákon o dani z motorových vozidiel precizuje v samostatnom ustanovení daňovníkov tejto dane. V zásade rozpoznáva daňovníka fyzickú a právnickú osobu a následne ich ďalej špecifikuje podľa vzťahu k vozidlu, v dokladoch ktorého môže byť uvedená iná ...

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Obligatórnou povinnosťou daňovníka dane z motorových vozidiel počas roka je platenie preddavkov na daň, ak sú splnené podmienky na ich platenie. Preverenie podmienky na platenie preddavkov na daň spočíva v správnom výpočte predpokladanej dane, kto...

Nový nákladný automobil a daňové priznanie

Spoločnosť kúpila nákladný automobil a zaradila ho, ako majetok do firmy. Kategória automobilu je N3G s 3 nápravami. Uvádza sa do daňového priznania sa uvádza najvyššia technicky prípustná hmotnosť jazdnej súpravy do riadku 34 z technického preuka...

Príklad k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2021

Zadanie príkladu k dani z motorových vozidiel uvažuje so štyrmi vozidlami z dvoch „skupín“ vozidiel, (skupina osobné vozidlá a skupina úžitkové vozidlá), ktoré sú takto pomenované na účely dane z motorových vozidiel. Súčasťou príkladu je aj vyplne...

Určenie základu dane a prislúchajúcej ročnej sadzby dane z motorových vozidiel

Základ dane je ustanovený v zákone č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) a predstavuje istú „technickú veličinu“ pre jednotlivé „skupiny“ ...

Postup daňovníka pri zániku daňovej povinnosti z hľadiska dane z motorových vozidiel

Podnikaním sa podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) rozumie „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na úč...

Prerušenie podnikania pozastavením živnosti a daň z motorových vozidiel

Živnostník používa osobný automobil v podnikaní, platí daň z motorových vozidiel ale chcel by prerušiť živnosť. Musí podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a ak áno, kedy? Na konci zdaňovacieho obdobia alebo do nejakého termínu po pre...

Daň z motorových vozidiel a paušálne výdavky

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) podniká v doprave a používa vlastné motorové vozidlo nezaradené v obchodnom majetku. Ak si chce uplatniť výdavky v percentách, musí uhradiť daň z motorových vozidiel? Oznámenie o zániku daňovej povinnosti do...

Novinky dane z motorových vozidiel platné pri podaní daňového priznania za rok 2020

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“), i keď rozsahom ustanovení nie je obsiahly, zaznamenal v roku 2020 dve priame novelizácie a je...

Príklad k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2020

V príklade sú uvedené 4 druhy vozidiel s praktickým vyplnením daňového priznania, ktoré sa za rok 2020 podáva v lehote do 31. 3. 2021. Tlačivo vyplneného daňového priznania uverejňujeme na konci článku.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály