Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2021

Dátum: Rubrika: Miestne dane

Opravu podaného daňového priznania, ktorým v zákonnej lehote daňovník uzatvorí príslušné zdaňovacie obdobie – kalendárny rok, je možné vykonať iba podaním dodatočného daňového priznania.

Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je upravené v § 9 zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o dani z motorových vozidiel"). Podanie dodatočného daňového priznania zákon o dani z motorových vozidiel neupravuje, nakoľko toto podanie (spôsob, forma, podmienky a pod.) je upravené v procesno-právnom predpise - zákone č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok").
Na účely podania daňového priznania sa používa tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Ostatný vzor tlačiva daňového priznania určilo MF SR v súlade s prechodným ustanovením § 15c ods. 3 zákona o dani z motorových vozidiel a uverejnilo na svojom webovom sídle oznámením MF SR pod č. MF/017527/2020-726 s účinnosťou od 1.12.2020. Predmetný vzor tlačiva daňového priznania sa použil aj za zdaňovacie obdobie roku 2021 a tiež aj za tie zdaňovacie obdobia, ktoré skončili počas roka 2021 na základe niektorého z dôvodov, ktoré zákon o dani z motorových vozidiel pripúšťa ako dôvodný na toto ukončenie. Ide o dôvody uvedené v § 9 ods. 3 až 7 zákona o dani z motorových vozidiel, ktoré sa týkajú daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, daňovníka, ktorý ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie a daňovníka, ktorý zomrel. V týchto prípadoch sa predmetné tlačivo mohlo použiť "za rok 2021" už skôr ako po uplynutí celého kalendárneho roka 2021, nakoľko lehota na podanie daňového priznania v týchto prípadoch je iná ako za ročné zdaňovacie obdobie. V týchto prípadoch ide o lehotu na podanie daňového priznania do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré končí posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo ku vzniku niektorej z opísaných situácií na strane daňovníka s výnimkou úmrtia daňovníka. V prípade úmrtia daňovníka je totiž lehota na podanie daňového priznania pre dediča stanovená do troch mesiacov po tom mesiaci, v ktorom daňovník zomrel.
Tlačivo daňového priznania je "univerzálne" a slúži nielen na podanie "riadneho" daňového priznania, ale aj opravného alebo dodatočného daňového priznania, nakoľko na prvej strane tohto priznania v kolónke "Druh priznania" je umožnené vyznačenie každej z týchto možností.
Podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za celé (ročné) zdaňovacie obdobie 2021 bolo potrebné podľa § 9 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidieldo 31.1.2022 po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Daňovník mohol daňové priznanie podať hocikedy po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia v rámci tejto zákonnej lehoty. Ak daňovník v rámci zákonnej lehoty na podanie daňového priznania zistil chybu v už podanom daňovom priznaní mohol ju bezproblémovo, v rovnakej lehote (zákonom stanovenej na podanie daňového priznania) napraviť podaním
opravného
daňového priznania.
Podanie
opravného daňového priznania
(podmienky, spôsob) nie je upravené v zákone o dani z motorových vozidiel. Pri podaní opravného daňového priznania daňovník postupuje podľa § 16 ods. 1 daňového poriadku, pričom lehota na podanie
opravného
daňového priznania je rovnaká ako v prípade podania
daňového priznania,
a tá je upravená v zákone o dani z motorových vozidiel. Lehota na podanie opravného daňového priznania je teda stanovená
do 31. 1.
po uplynutí zdaňovacieho obdobia.
Daňové priznanie je možné podať iba jedno
v zákonnej lehote (do 31. 1. po uplynutí zdaňovacieho obdobia podľa zákona o dani z motorových vozidiel), avšak
počet podaní opravných daňových priznaní
k podanému daňovému priznaniu,
nie je obmedzený
. Správca dane prijatím opravného daňového priznania neprihliada na už skôr podané daňové priznanie alebo na predchádzajúce opravné daňové priznanie. Vždy posledné opravné daňové priznanie je to, ktoré je pre správcu dane smerodajné. Skutočnosť, že ide o opravné daňové priznanie, uvedie daňovník na prednej strane tlačiva daňového priznania vyznačením príslušného políčka "Opravné daňové priznanie".
Príklad č. 1:
Daňovník podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2021 dňa 18.1.2022. Následne 20.1.2022 zistil, že v podanom daňovom priznaní neuviedol zánik daňovej povinnosti vozidla, ktoré mal prenajaté od osoby nepodnikateľa v čase od 1.1.2021 do 25.11.2021. Daňovník v daňovom priznaní k predmetnému vozidlu uviedol sumu dane zodpovedajúcu jeho použitiu počas celého zdaňovacieho obdobia, t.j. za 12 kalendárnych mesiacov, namiesto 11 kalendárnych mesiacov jeho reálneho použitia na podnikanie. Akým spôsobom mohol daňovník napraviť chybu, ktorú síce zistil až po podaní daňového priznania (18.1.2022), ale ešte pred uplynutím lehoty na jeho podanie?
Ak daňovník 20.1.2022 zistil nezrovnalosti v už podanom daňovom priznaní, mal možnosť podať opravné daňové priznanie, keďže plynula lehota na podanie daňového priznania do 31.1.2022 (vrátane). V opravnom daňovom priznaní mal daňovník uviesť všetky vozidlá, ktoré boli predmetom podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2021 so súčasne správnym vyznačením zániku daňovej povinnosti prenajatého vozidla a skutočným počtom kalendárnych mesiacov použitia tohto prenajatého vozidla na podnikanie, t.j. 11 kalendárnych mesiacov, nie 12 kalendárnych mesiacov. Správca dane po podaní opravného daňového priznania, na predtým podané daňové priznanie nebude prihliadať.
* * *
______________________________
Upozornenie:
Ak daňovník podal za zdaňovacie obdobie roku 2021 daňové priznanie k dani z motorových vozidiel až po lehote na jeho podanie, t.j. až po 31.1.2022, považuje sa podanie takéhoto daňového priznania nie za podanie opravného daňového priznania ale za oneskorené podanie daňového priznania.
______________________________
Lehota na podanie daňového priznania podľa zákona o dani z motorových vozidiel je do 31. 1. po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a preto daňové priznanie podané až po tejto lehote sa považuje za oneskorené podanie daňového priznania "riadneho", nie opravného alebo dodatočného.
Ak daňovník podal daňové priznanie a až po zákonnej lehote na jeho podanie zistil, že toto priznanie nebolo správne, alebo vykazovalo nepresnosti s dopadom na výslednú daň, je možné napraviť túto skutočnosť iba podaním dodatočného daňového priznania.
Daňovník v súvislosti s nutnosťou ale aj možnosťou podania dodatočného daňového priznania postupuje podľa daňového poriadku, nakoľko práve na tento právny predpis odkazuje § 13 zákona o dani z motorových vozidiel - jeho druhá veta.
Dodatočné daňové priznanie
Podanie dodatočného daňového priznania k dani z motorových vozidiel je upravené v § 16 daňového poriadku, t.j. v tom istom, v ktorom je upravené aj podanie opravného daňového priznania, z ktorého jednoznačne vyplýva, že dodatočné daňové priznanie daňovník podáva 
až po lehote 
na podanie daňového priznania (riadneho). V prípade podania
dod
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály