Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Články - 2021

Prerušenie alebo zrušenie živnosti a vysporiadanie používania automobilu v podnikaní

Kategória: Články Autor/i: Ing. Jana Fülöpová

Živnostník používa vlastné auto na podnikanie, uplatňuje si výdavky, a teda aj platí daň. V prípade, ak sa rozhodne živnosť prerušiť, musí toto vlastné auto z dane odhlásiť (nechce si za ten polrok nič na auto uplatniť)? Alebo len nepodá daňové pr...

Odpočítanie DPH pri upustení od pôvodne plánovanej činnosti

Kategória: Články Autor/i: Ing. Katarína Balogová, LL.M , Accace, k. s. Zdroj: Accace

V zmysle Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej „Smernica“) má zdaniteľná osoba právo na odpočítanie dane z tovarov a služieb použitých na účely jej zdaniteľných transakcií. Toto právo vzniká vtedy, keď vzniká...

Pracovnoprávna zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz zamestnanca

Kategória: Články Autor/i: JUDr. Marek Švec, PhD.

V aplikačnej praxi sa pomerne často vyskytujú sporné situácie spočívajúce vo vzniku poškodenia zdravia zamestnanca mimo výkonu práce a mimo pracoviska (napr. na parkovisku zamestnávateľa, na pracovnej ceste alebo aj počas absolvovania lekárskej pr...

Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb po lehote

Kategória: Články Autor/i: Ing. Božena Jurčíková

Právnická osoba podala daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby po lehote na podanie daňového priznania. Termín podania bol 30. júna 2021 a právnická osoba podala priznanie až 1. júla 2021. Môže správca dane uložiť danej právnickej osobe...

Nadobudnutie tovaru z členského štátu Európskej únie

Kategória: Články Autor/i: Ing. Marián Drozd

Spoločnosť "A", ktorá je platiteľ DPH kúpila helikoptéru od spoločnosti "B", taktiež platiteľa DPH z členského štátu za 500 000 €. Spoločnosť "B" vyhotovila prvú faktúru na sumu 250 000 € dňa 8. 6. 2021 a následne druhú faktúru na celkovú sumu 250...

Parlament znovu novelizuje Zákonník práce v oblasti stravovania zamestnancov

Kategória: Články Autor/i: Ivana Soboličová, KPMG , Marianna Dávidová, KPMG , KPMG, Slovensko Advisory, k.s.

Novela Zákonníka práce v marci 2021 umožnila niektorým zamestnancom zvoliť si spôsob zabezpečenia stravovania. Nová alternatíva k stravným lístkom vo forme účelovo viazaného finančného príspevku veľmi rýchlo narazila na potrebu ďalšej legislatívne...

Odpočítanie DPH pri upustení od pôvodne plánovanej činnosti

Kategória: Články Autor/i: Ing. Katarína Balogová, LL.M , Accace, k. s. Zdroj: Accace

V zmysle Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej „Smernica“) má zdaniteľná osoba právo na odpočítanie dane z tovarov a služieb použitých na účely jej zdaniteľných transakcií. Toto právo vzniká vtedy, keď vzniká...

Cezhraničné transakcie medzi hlavnou prevádzkarňou a jej pobočkou v inom členskom štáte z hľadiska DPH

Kategória: Články Autor/i: Ing. Katarína Balogová, LL.M , Accace, k. s. Zdroj: Accace

Rozsudok Európskeho súdneho dvora (ESD) z 11. marca 2021 vo veci C-812/19 (prípad Danske Bank) objasnil ako je potrebné z hľadiska DPH vnímať poskytovanie cezhraničných služieb v rámci toho istého právneho subjektu. Prípad sa týka hlavnej prevádzk...

"Scudzený" nehnuteľný majetok

Kategória: Články Autor/i: Ing. Dana Slivková, PhD.

Česká spoločnosť SRO1 (CZ firma) v minulosti (v roku 2017) kúpila (na základe kúpnej zmluvy) rekreačný dom s pozemkami umiestnený na Slovensku. V roku 2018 bolo vykonané na nehnuteľnosti technické zhodnotenie. Pri kúpe nehnuteľnosti, ani pri techn...

Daň z motorových vozidiel pri zmene sídla a použitie vlastného vozidla na podnikanie

Kategória: Články Autor/i: Ing. Jana Fülöpová

Ako má spoločnosť správne uvádzať v daňovom priznaní za rok 2021 automobily v prípade, keď v priebehu roka zmenila sídlo spoločnosti a tým aj evidenčné čísla automobilov? Má spoločnosť naďalej uvádzať vozidlá so starým evidenčným číslom až do zmen...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Prehľad zmien v slovenskej legislatíve 2021 z oblasti DPH

Accace Accace

Novinky zavedené od roku 2021 sa týkajú zmien v oblasti e-commerce, rozšírenia CFC pravidiel na fyzické osoby, daňovej rezidencie, mikrodaňovníkov, DAC6, zvýšenia minimálnej mzdy a odvodov, spresnenia domácej práce a telepráce, a ďalších významných zmien. V nasledujúcom texte uvádzame zmeny z oblasti DPH.