Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Obojstranná komunikácia s finančnou správou od 1. januára 2022

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Klára Klabníková

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) upravuje elektronickú komunikáciu daňového subjektu so správcom dane a rovnako aj elektronickú komunikáciu správcu dane s daňovým subjektom.

Elektronické doručovanie podaní (písomností) daňový poriadok upravuje ustanoveniami:

  • § 13 ods. 5 – spôsob podania,
  • § 14 – elektronické doručovanie daňovým subjektom,
  • § 32 – doručovanie elektronickými prostriedkami správcom dane,
  • § 33 – elektronické služby prostredníctvom elektronickej podateľni zriadenej správcom dane,
  • § 56 – osobný účet daňového subjektu zriadeného správcom dane.

Začiatky spustenia elektronickej komunikácie počnúc rokom 2012

Elektronická komunikácia – doručovanie podaní správcovi dane bezprostredne súvisela so sprevádzkovaním nového informačného systému celej daňovej správy v rámci reformy daňovej a colnej správy, ktorej realizácia začala od 1. 1. 2012.

So sprevádzkovaním nového informačného systému daňovej správy vrátane elektronického doručovania podaní počnúc rokom 2012 hneď na začiatku jeho spustenia vznikli nepredvídané technické problémy, ktoré bolo možné eliminovať len legislatívnou úpravou ustanovení o elektronickom doručovaní. Tieto spočívali v bezodkladnej úprave tak, aby sa posunula účinnosť ustanovení, ktoré upravovali práve elektronickú komunikáciu, t. j. elektronické doručovanie písomností obojstranne, a to dokonca niekoľkokrát.

Zároveň z dôvodu zvládnutia elektronickej komunikácie z technického hľadiska sa spustenie elektronickej komunikácie rozdelilo na dve etapy. V prvej etape sa od 1. 1. 2014 spustila elektronická komunikácia zo strany daňových subjektov k správcovi dane podľa § 14 daňového subjektu pre vybrané daňové subjekty, ktoré boli platiteľmi dane podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. Tieto daňové subjekty alebo ich zástupcovia boli povinní komunikovať so správcom dane prostredníctvom elektronickej podateľne alebo prostredníctvom elektronickej podateľne Ústredného portálu verejnej správy ústredného portálu (ÚPVS) a podávať správcovi dane všetky podania len elektronicky (napr. podanie daňového priznania, súhrnného výkazu, kontrolného výkazu, podanie odvolania, námietky, podanie žiadosti o odpustenie sankcie, žiadosti o predĺženie lehoty na predloženie dokladov a iné podania, ktoré bude daňový subjekt doručovať správcovi dane v súvislosti so správou daní). Pre ostatné daňové subjekty – podnikateľov ako právnické osoby bola povinnosť elektronicky komunikovať od 1. 1. 2018 a pre živnostníkov a SZČO vznikla táto povinnosť od 1. 7. 2018 a aj pre tie daňové subjekty, ktoré sa dobrovoľne prihlásili k elektronickej komunikácii so správcom dane za podmienok podľa § 13 ods. 5 a 14 daňového poriadku.

Pri agendách, ktoré procesne uplatňujú správny poriadok, napr. uloženie pokuty za oblasť hazardných hier, konanie o správnych poplatkov, kolkov je finančná správa povinná používať od 1. 11. 2017 Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Rovnako prostredníctvo UPVS postupuje finančná správa aj v prípade procesného konania, ktoré prebieha pod

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).