Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Novela zákona o DPH účinná od 15. novembra 2021 a 1. januára 2022

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Mojmír Beňo Zdroj: sféra, a. s.

Národná rada SR dňa 27. októbra 2021 schválila  zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V novele zákona sa novelizuje a dopĺňa aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. niekoľkými opatreniami.

Cieĺom opatrení je:

  • na jednej strane - boj proti daňovým únikom 
  • na strane druhej - ďalšie znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov a podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností.

V zákone o DPH sa s účinnosťou od 15. novembra 2021 zavádza povinnosť platiteľov dane oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR všetky bankové účty, ktoré používajú alebo budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa zákona o DPH.

Platiteľom dane bude táto povinnosť vo vzťahu k existujúcim účtom vznikať už 15. novembra 2021 (do 30. novembra 2021) a následne vždy po zriadení nového účtu, respektíve v prípade zmeny využitia existujúceho účtu.

Finančná správa z takto oznámených účtov vytvorí zoznam, ktorý by platitelia mali využívať pri úhrade faktúry za dodanie tovaru alebo služby v tuzemsku.

Ak po 1. januári 2022 totiž uhradia protihodnotu na iný účet, ako oznámený účet svojho dodávateľa, ktorý bol zverejnený v tomto zozname, vystavujú sa tak riziku, že v prípade, že dodávateľ z plnenia nezaplatí daň, budú za dodávateľa ručiť a daňový úrad im uloží povinnosť túto daň zaplatiť.

Súčasne sa však v zákone o DPH navrhuje zaviesť nový nástroj, ktorý budú môcť platitelia dane využiť pri zdaniteľnej transakcii, v dôsledku ktorej sa obávajú, že by im mohla byť uložená povinnosť zaplatiť ich dodávateľom nezaplatenú daň. Ide o opatrenia:

  • mechanizmus rozdelenej platby (tzv. split-payment), na základe ktorého bude takýto odberateľ môcť zaplatiť daň z prijatého tovaru alebo služby priamo na osobný účet daňovníka vedený daňovým úradom pre jeho dodávateľa, a zároveň
  • akékoľvek platby DPH zo strany daňového úradu, ktoré si platiteľ dane bude nárokovať (nadmerný odpočet, preplatok a pod.), sa budú vyplácať len na oznámený bankový účet.

Okrem týchto doplnení a zmien sa v zákone o DPH upravuje proces registrácie a súvisiace inštitúty - s cieľom znižovania administratívnej záťaže sa totiž rušia osvedčenia o registrácii tzv. kartičky.

Taktiež dochádza k úprave postupov pri uplatňovaní osobitných úprav založených na tzv. jednom kontaktnom mieste (tzv. one-stop shop) a iných inštitútov.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).