Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 3/2022

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
3/2022

Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021

Ing. Miroslava Brnová

V prípade, ak daňovník podniká alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, môže vykázať daňovú stratu, ktorej definícia je vymedzená v základných ustanoveniach zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z pr...

Podávanie prehľadu a hlásenia

Ing. Zita Kajanovičová

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vypláca fyzickej osobe príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), sa na účely tohto zákona po...

Príspevky na stravovanie zamestnancov v daňových výdavkoch zamestnávateľa

Ing. Lucia Vanková

Zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú stravovanie svojim zamestnancom, riešia aj mnohé daňové súvislosti. Výdavky vynaložené v súvislosti so stravovaním zamestnancov sú u zamestnávateľa za určitých pr...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Odborná redaktorka: Martina Uhrinová.
Redakčná rada: Ing. Ondrej Baláž, Ing. Richard Farkaš, PhD., Ing. Emília Rybárová.
Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 16, e-mail: daneauctovnictvo@wolterskluwer.com.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „odborné autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch časopisu sú výhradne autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho alebo daňového poradenstva. Za obsah odborného autorského diela zodpovedá autor.
Odborné autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Odborné autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa obsahu odborných autorských diel.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október. Celoročné predplatné je 129 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Návrh a úprava obálky: www.sueweb.sk
Zadané do tlače: 28. 2. 2022.
EV 1065/08 © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie) a ISSN 1338-175X (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.