Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Daňový bonus roka 2023

Dátum: Rubrika: Problémy z praxe Zo seriálu: Daňový bonus v praxi v roku 2023

Daňový bonus je suma určená ako daňové zvýhodnenie oslobodené od dane podľa § 9 ods. 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"), pričom je určený na vyživované dieťa/deti daňovníka žijúce s ním v domácnosti (ďalej len "daňový bonus"), na ktorý má tento nárok po splnení všetkých podmienok určených v § 33 ZDP, na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (ďalej len "daňový bonus na zaplatené úroky") po splnení podmienok určených v § 33a ZDP, za podmienky, že si špeciálne v roku 2023 neuplatnil, daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku (ďalej len "daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky") po splnení podmienok určených v § 52zzy ZDP.
Uvedené oslobodenie platí aj pre obdobné daňové bonusy plynúce daňovníkovi zo štátov EÚ a EHP.
Daňový bonus na vyživované dieťa/deti
Daňový bonus na vyživované dieťa/deti je možné odpočítať len po splnení podmienok určených v § 33 ZDP.
Daňový bonus je možné uplatňovať len na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, ktorým je nezaopatrené dieťa vymedzené v § 3 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len "zákon o prídavku na dieťa").
Podľa § 3 zákona o prídavku na dieťa, ide o dieťa, a to:
-
vlastné,
-
osvojené,
-
dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a
-
dieťa druhého z manželov.
Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu [§ 2 ods. 1 písm. d) tretí bod zákona o prídavku na dieťa]. V súlade s § 2 ods. 1 písm. d) tretí bod zákona o prídavku na dieťa, ide o plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
V súlade so zákonom o prídavku na dieťa 
nezaopatrené dieťa 
je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
Nezaopatreným dieťaťom 
podľa zákona o prídavku na dieťa 
je aj dieťa
, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy alebo dieťa, ktoré sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.
Príklad č. 1:
Dieťa v máji dovŕši 25 rokov, študuje na vysokej škole, patrí rodičovi daňový bonus aj v júni?
V súlade so zákonom o prídavku na dieťa, nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje daňovník zamestnávateľovi, v súlade s § 37 ods. 2 a 3 ZDP, pričom podľa § 33 ZDP sa sledujú podmienky vždy k prvému dňu v mesiaci. Dieťa dňom 25. narodenín sa stáva dieťaťom dvadsaťpäťročným, a preto k prvému dňu v mesiaci jún 2023 nie je dieťaťom vo veku do 25 rokov, čo znamená, že v júni už rodičovi nevzniká nárok na uplatnenie daňového bonusu.
* * *
Príklad č. 2:
Žiak dosiahol 2.3.2023 25 rokov, mal ešte v marci zamestnanec nárok na daňový bonus?
V súlade so zákonom o prídavku na dieťa nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje daňovník zamestnávateľovi, v súlade s § 37 ods. 2 a 3 ZDP, pričom podľa § 33 ZDP sa sledujú podmienky vždy k prvému dňu v mesiaci. Dieťa dňom 25. narodenín sa stáva dieťaťom dvadsaťpäťročným, a preto k prvému dňu v mesiaci marec 2023 ešte stále boli splnené podmienky pre uplatnenie daňového bonusu. Nasledujúci mesiac (apríl 2023) už nie je dieťaťom vo veku do 25 rokov, čo znamená, že za mesiac apríl už rodičovi nevzniká nárok na uplatnenie daňového bonusu.
* * *
Podľa § 3 ods. 3 zákona o prídavku na dieťa
nezaopatrené dieťa nie je dieťa
, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, alebo ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Sústavnou prípravou
dieťaťa na povolanie podľa zákona o prídavku na dieťa je štúdium, ktoré sa organizuje na strednej škole dennou formou (§ 54 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z.z.) alebo sa uskutočňuje na vysokej škole dennou formou [§ 60 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. v znení zákona č. 455/2012 Z.z. (ďalej len "zákon o vysokých školách")]. Zákon o prídavku na dieťa v ustanovených prípadoch vymedzuje za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie aj iné obdobie, napr. tzv. obdobie prázdnin.
Ide napríklad o prípad, keď:
-
dieťa ukončí štúdium na strednej škole v júni 2023 a od 1.7.2023 sa zamestná,
-
dieťa ukončí štúdium na strednej škole v júni 2023 a na vysokú školu sa zapíše dňa 10.10.2023,
-
dieťa ukončí vysokoškolské štúdium prvého stupňa v máji 2023 a na vysokoškolské štúdium prvého stupňa (iný odbor) sa zapíše 25.8.2023 atď.
Príklad č. 3:
Dieťa ukončí štúdium na strednej škole v júni 2023 a od 1.7.2023 sa zamestná. Do kedy majú rodičia nárok na daňový bonus?
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole [§ 4 ods. 4 písm. a) zákona o prídavku na dieťa], t.j. aj obdobie od 1.7.2023 do 31.8.2023.
Daňovník má nárok na daňový bonus aj za mesiace júl a august 2023.
* * *
Príklad č. 4:
Dieťa ukončilo štúdium na strednej škole v júni 2023 a na vysokú školu sa zapísalo dňa 10.10.2023. V ktorých mesiacoch vzniká nárok na daňový bonus?
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je obdobie od júna do augusta 2023 [§ 4 ods. 4 písm. a) zákona o prídavku na dieťa], ale aj obdobie od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole [§ 4 ods. 4 písm. b) zákona o prídavku na dieťa], t.j. obdobie od septembra do októbra 2023.
Daňovník mal nárok na daňový bonus aj za mesiace júl až október 2023.
* * *
Príklad č. 5:
Dieťa ukončilo štúdium na strednej škole maturitnou skúškou vykonanou v opravnom termíne dňa 9.9.2023. Dokedy vzniká nárok na daňový bonus?
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa malo skončiť štúdium na strednej škole [§ 4 ods. 4 písm. c) zákona o prídavku na dieťa], t.j. do 31.8.2023.
Daňovník od septembra 2023 nemal nárok na daňový bonus.
* * *
Príklad č. 6:
Dieťa ukončilo inžinierske štúdium na vysokej škole vykonaním štátnych skúšok v opravnom termíne 14.11.2023. Dokedy vzniká nárok na daňový bonus?
Vysokoškolské štúdium trvá do skončenia štúdia v súlade s § 65 a § 66 zákona o vysokých školách (§ 4 ods. 3 zákona o prídavku na dieťa). V súlade s § 66 ods. 1 a 2 zákona o vysokých školách, dňom skončenia štúdia v prípade neskončenia štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2 zákona o vysokých školách, je koniec akademického roka, v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium, t.j. do 31.8.2023. Ak by však vysoká škola dieťa zapísala do ďalšieho ročníka štúdia na vysokej škole, t.j. dieťa by sa naďalej sústavne pripravovalo na povolanie štúdiom aj v akademickom roku 2023/2024, potom by rodičovi tohto dieťaťa vznikol nárok na daňový bonus aj od septembra 2023.
* * *
Sústavná príprava 
dieťaťa na povolanie podľa zákona o prídavku na dieťa 
je aj:
-
obdobie, v ktorom dieťa opakuje ročníky štúdia,
-
iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len "Ministerstvo školstva SR") postavené na úroveň štúdia na školách v SR [§ 4 ods. 5 písm. a) zákona o prídavku na dieťa].
Príklad č. 7:
Pokiaľ dieťa študuje na vysokej škole v Brne, má rodič nárok na daňový bonus?
Áno za predpokladu, že ide o vysokú školu, kde je prebiehajúce štúdium z hľadiska prípravy na budúce povolanie svojim rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na vysokej škole v SR a sú splnené aj všetky ostatné podmienky platné pre nárok na uplatnenie daňového bonusu uvedené v § 33 ZDP.
Ministerstvo školstva na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam vysokých škôl v zahraničí na účely aj poskytnutia daňového bonusu, a to konkrétne na
Posúdenie štúdia v zahraničí je preverenie, či prebiehajúce štúdium na vzdelávacej inštitúcii v zahraničí je z hľadiska prípravy na budúce povolanie svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na strednej alebo na vysokej škole v SR, prípadne na úroveň iného štúdia, ktoré je rovnocenné štúdiu na strednej alebo na vysokej škole v SR. Rozhodnutie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vo veci posúdenia štúdia sa vydáva pre potreby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (prídavok na dieťa), zdravotných poisťovní (zdravotné poistenie), Sociálnej poisťovne (sirotský dôchodok), zamestnávateľov (daňový bonus) a i.
* * *
Príklad č. 8:
Dvadsaťročný študent 1.9.2023 začal študovať v Japonsku na vysokej škole dennou formou. Považuje sa dieťa študujúce v zahraničí za vyživované dieťa?
Ak Ministerstvo školstva SR rozhodnutím potvrdí, že štúdium na škole v Japonsku, je postavené na úroveň štúdia na vysokých školách v SR, potom možno tohto študenta považovať za nezaopatrené dieťa a na účely ZDP za vyživované dieťa.
* * *
Pri vlastnom dieťati určenie rodičovstva ustanovuje zákon č.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály