Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Prehľad úprav týkajúcich sa zákona o dani z príjmov v roku 2022 a z nich vyplývajúce vybrané úpravy

Dátum: Rubrika: Daň z príjmov

V príspevku informujeme o zmenách, ktoré nastali v roku 2022 a súvisia so zákonom o dani z príjmov. Článok obsahuje prehľad niektorých dôležitých úprav.

V súčasnosti platný zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. ("ZDP") je účinný od 1.1.2004, pričom v priebehu roka 2022 bolo schválených sedem noviel ZDP. Ďalej uvádzame, ktoré to boli:
-
Zákon č. 129/2022 Z.z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov
, ktorý v čl. II novelizoval aj ZDP. Vzhľadom na to, že účelom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu je zabezpečiť príjem pre účastníka po dovŕšení dôchodkového veku alebo ak mu vznikne nárok na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podobne ako dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, do ZDP sa zaviedol obdobný daňový režim týkajúci sa napr. zdaňovania plnenia alebo nezdaniteľnej časti základu dane.
-
Zákon č. 222/2022 Z.z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v ktorom sa zaviedli podmienky pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania a vymedzili sa právne vzťahy súvisiace s nájmom bytu v rámci štátom podporovaného nájomného bývania. V čl. VIII sa novelizoval aj ZDP, v ktorom sa v nadväznosti na zmenu v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. oslobodil príspevok na štátom podporované nájomné bývanie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom a zároveň sa u zamestnávateľa tento príspevok vymedzil ako daňový výdavok.
-
Zákon č. 232/2022 Z.z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorý v čl. II novelizoval ZDP v oblasti daňového bonusu na vyživované dieťa.
-
Novela zákona č. 257/2022 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách,
v ktorom sa v čl. VII novelizoval aj ZDP, a to v oblasti rozšírenia oslobodenia príjmu z prevodu nehnuteľnosti o oslobodenie príjmu z predaja pozemku nadobudnutom tzv. komasáciou (scelením) pozemkov.
-
Zákon č. 433/2022 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
, ktorým sa v článku II novelizoval ZDP v oblasti uplatnenia odvodu z nadmerných príjmov do daňových výdavkov po zaplatení.
-
Novela ZDP č. 496/2022 Z.z.,
ktorou došlo k:
-
zavedeniu pravidla o obmedzení úrokových nákladov,
-
spresneniu uplatňovania daňového bonusu na vyživované dieťa (deti),
-
zavedeniu daňovo uznaného odpisu pohľadávky v prípade tzv. preventívnej reštrukturalizácie,
-
zavedeniu zdanenia výnosov plynúcich z komerčných (podnikových) dlhopisov daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou,
-
úpravám v oblasti transferového oceňovania.
-
Zákon č. 519/2022 Z.z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov,
ktorý reaguje na prijatie Nariadenia Rady (EÚ)
Vybrané úpravy v oblasti dane z príjmov fyzických osôb
Zavedenie celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu
Dňa 24.3.2022 NR SR schválila zákon č. 129/2022 Z.z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 129/2022 Z.z.").
Týmto zákonom sa v čl. II s účinnosťou od 1.1.2023 menia a dopĺňajú ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d), § 9 ods. 2 písm. h), § 11 ods. 8 až 10, § 37 ods. 1 písm. c), § 43 ods. 3 písm. e) ZDP a súvisiace odkazy.
Účelom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu je zabezpečiť príjem pre účastníka po dovŕšení dôchodkového veku alebo ak mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, resp. predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p.
Vzhľadom na skutočnosť, že po doplnení § 9 ods. 2 písm. h) ZDP sa ustanovilo, že plnenie z takéhoto dôchodkového produktu nie je od dane oslobodené, pôjde o zdaniteľný príjem, ktorý sa zahrnie medzi príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. h) ZDP, pričom sa vysporiada zrazením dane podľa § 43 ods. 3 písm. e) ZDP, a to jej vybratím platiteľom dane, t.j. vyplácajúcou dôchodkovou spoločnosťou.
Príspevky na tento produkt platené daňovníkov sa však budú môcť v zákonom obmedzenej výške a za zákonom stanovených podmienok uplatniť ako nezdaniteľná časť základu dane podľa § 11 ods. 8 ZDP, avšak v úhrnnej výške 180 € spolu s doplnkovým dôchodkovým sporením, ak si aj takéto sporenie sporiteľ platí.
Nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú aj príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt bude možné uplatniť prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2023.
Rozšírenie oslobodenia príjmov z predaja nehnuteľností
V nadväznosti na schválenie zákona č. 257/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon č. 330/1991 Zb."), sa dopĺňa do § 9 ods. 1 nové písm. o) ZDP, podľa ktorého je s
účinnosťou od 1.9.2022
od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb., a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku,
okrem
príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzavretá až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, pričom:
-
do uplynutia piatich rokov sa započíta aj doba od nadobudnutia pôvodnej nehnuteľnosti, ktorá bola nahradená nehnuteľnosťou podľa zákona č. 330/1991 Zb.,
-
pri nadobudnutej nehnuteľnosti dedením v priamom rade je príjem z predaja tejto nehnuteľnosti oslobodený po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia poručiteľom, pri ktorom sa uplatní aj postup podľa prvého bodu.
V nadväznosti na túto legislatívnu úpravu sa špecifickým spôsobom upravili podmienky pre oslobodenie príjmov z predaja pozemkov nadobudnutých v rámci vyrovnania podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb. (scelenie pozemkov, tzv. komasácia) od dane fyzickej osoby. Podľa cit. ustanovenia za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám patrí vlastníkom pozemkov vyrovnanie zodpovedajúce hodnote ich pozemkov a vlastných trvalých porastov na nich; vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov. Vyrovnanie sa poskytuje vlastníkom pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych podielov na iných pozemkoch. Ak tento zákon neustanovuje inak, nové pozemky majú byť svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami. Pri zmene druhu pozemku z dôvodov riešenia protieróznych opatrení a iných opatrení navrhnutých vo všeobecných zásadách funkčného usporiadania územia sa za pôvodný druh pozemku považuje navrhovaný stav.
Z cit. ustanovení vyplýva, že príjmy z predaja pozemkov nadobudnutých v rámci vyrovnania podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb. sú oslobodené od dane fyzickej osoby, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa ich nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, ak boli tieto pozemky zahrnuté do obchodného majetku, pričom podľa § 9 ods. 1 písm. o):
-
prvého bodu ZDP, do ustanovenej päťročnej doby vlastníctva takéhoto pozemku sa započíta aj doba, od nadobudnutia pôvodných pozemkov, ktoré podliehali vyrovnaniu podľa § 11 zákone č. 330/1991 Zb.;
-
druhého bodu ZDP, pri pozemku nadobudnutom dedením v priamom rade je príjem z jeho predaja oslobodený od dane fyzickej osoby po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia poručiteľom, pri ktorom sa uplatní aj postup podľa § 9 ods. 1 písm. o) prvého bodu ZDP, t.j. započíta sa aj doba od nadobudnutia pôvodných pozemkov, ktoré podliehali vyrovnaniu podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb.
Úpravy v daňovom bonuse
Podmienky, ktoré sú v ZDP určené pre možnosť uplatnenia si daňového bonusu na vyživované dieťa/deti sú upravené priamo v § 33 ods. 1 ZDP, pričom s účinnosťou od 1.7.2022 dochádza k rozsiahlym zmenám v možnosti uplatnenia a výpočtu daňového bonusu, ktoré sú pre druhý polrok 2022 premietnuté v § 52zzn novely ZDP č. 232/2022 Z.z.
Uvedené zmeny sa netýkajú len zvýšenia sumy daňového bonusu na vyživované dieťa/deti, ale aj celkovej zmeny podmienok pri jeho uplatnení ako aj hranice veku, v závislosti od ktorej sa mení výška uplatňovaného daňového bonusu.
V decembri roku 2022 bola schválená aj ďalšia úprava v ustanoveniach týkajúcich sa daňového bonusu účinná od 1.1.2023, ktorá:
-
v § 52zzn, spresňuje prepočet a vysporiadanie daňového bonusu spätne za zdaňovacie obdobie roka 2022, a to pri vykonaní ročného zúčtovania zamestnávateľom alebo pri podaní daňového priznania zamestnanca resp. podnikateľa za rok 2022,
-
rozširuje možnosti výpočtu daňového bonusu s účinnosťou od 1.1.2023 o možnosť sčítavania základov dane (čiastkových základov dane) osoby uplatňujúcej si nárok na daňový bonus spolu s druhou oprávnenou osobou priamo v § 33 ZDP,
-
v prechodnom ustanovení § 52zzp ods. 4 a 5 ZDP zvyšuje na prechodné obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2024 pôvodne navrhnutú zvýšenú sumu daňového bonusu na vyššiu sumu daňového bonusu a zároveň mení vekové hranice pre uplatnenie daňového bonusu.
Zmeny platné pre rok 2022
Podmienky, ktoré sa menili v roku 2022 sa týkali výšky daňového bonusu a spôsobu prepočtu, pričom obidva systémy sa aplikujú po 1.7.2022, tak aby si daňovník mohol uplatniť čo najvýhodnejší daňový bonus, na ktorý mu vznikol nárok po splnení podmienok podľa § 33 alebo § 52zzn ZDP.
Podmienky platné do 30.6.2022
V súlade s § 33 ods. 1 ZDP, daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, si môže uplatniť daňový bonus na každé
vyživované dieťa
žijúce
v domácnosti
s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.
Dátum 1. 1. 2022
Minimálna mzda 646,00 €
Polovica minimálnej mzdy 323,00 €
6-násobok minimálnej mzdy 3 876,00 €
Suma daňového bonusu na vyživované dieťa do šiestich rokov veku 47,14 €
Suma daňového bonusu na vyživované dieťa nad šesť rokov veku do pätnásť rokov veku 43,60 €
Suma daňového bonusu na vyživované dieťa nad pätnásť rokov veku do dvadsaťpäť rokov veku 23,57 €
V nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z.z., dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si
ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) ZDP.
Podmienky platné od 1.7.2022
S účinnosťou od 1.7.2022 došlo k zmene v podmienkach, výpočte a výške daňového bonusu na vyživované dieťa (deti), pričom tieto úpravy sú uvedené v § 52zzn ZDP s účinnosťou od 1.7.2022 do 31.12.2022.
Zmeny, ktoré sa týkajú daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) od 1.7.2022 sú zamerané na zmenu výšky daňového bonusu odvíjajúceho sa od veku vyživovaného dieťaťa, pričom došlo čiastočne aj k zmene vekových hraníc vyživovaného dieťaťa (detí), na ktoré sa daňový bonus uplatňuje, a zároveň dochádza k obmedzeniu výšky daňového bonusu v závislosti od zákonom určeného maximálneho percentuálneho podielu na určenom základe dane.
______________________________
Upozornenie: V § 52zzn ods. 1 ZDP je upravená možnosť výberu výpočtu daňového bonusu za obdobie plynúce od 1.7.2022 podľa znenia § 33 a nasl. ZDP platného do 30.6.2022 alebo znenia platného od 1.7.2022, a to podľa toho, čo je pre daňovníka výhodnejšie.
______________________________
Nárok na daňový bonus má naďalej daňovník dosahujúci zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP alebo zdaniteľné príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP resp. ich úhrnu, avšak daňovník už nemusí splniť minimálnu výšku takto dosiahnutého zdaniteľného prímu.
Na druhej strane ZDP upravuje naopak maximálnu výšku daňového bonusu, ktorá je zastropovaná do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo ich úhrnu, pričom vzhľadom na skutočnosť, že táto úprava je platná až od 1.7.2022 (od pol roka 2022) bude sa určené percento počítať z polovice vymedzených základov dane (čiastkových základov dane). Z dôvodu zjednodušenia sa však bude brať do úvahy celoročný základ dane (čiastkový základ dane) zo zákonom stanovených príjmov.
Podľa § 52zzn ZDP, daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:
-
40 €
mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku alebo
-
70 €
mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.
Nárok na daňový bonus podľa odseku 3 možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo do výšky ustanoveného percenta polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto:
Počet vyživovaných detí Percentuálny limit polovice základu dane (ČZD)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %
Daňovník, ktorý začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo ktorý začal vykonávať činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2,
počnúc 1. júlom 2022
môže uplatniť daňový bonus najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane), z príjmov podľa § 5 alebo najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu za príslušné zdaňovacie obdobie podľa odseku 8.
Uvedená úprava sleduje skutočnosť, že ak začal daňovník - oprávnená osoba na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) vykonávať činnosť, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 ZDP až po 1.7.2022 dosahuje stanovený základ dane len v druhom polroku, keď je určený nový spôsob výpočtu daňového bonusu, a preto nemusí uvažovať pri určení maximálnej výšky daňového bonusu len s polovicou určeného základu dane (čiastkového základu dane). Samozrejme, ak by aspoň jednu z vymedzených činností vykonával pred 1.7.2022, potom postupuje pri výpočte z polovice určeného základu dane (čiastkového základu dane) resp. ich úhrnu pri súbehu príjmov zo závislej činnosti a z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
Možnosť výberu výhodnejšej úpravy v roku 2022
Podľa prechodného ustanovenia § 52zzn ZDP, daňovník pri uplatňovaní daňového bonusu od 1.7.2022 do 31.12.2022 postupuje novým alebo starým spôsobom platným do 30.6.2022, a to podľa toho, čo je pre neho výhodnejšie.
V prípade daňovníkov zamestnancov je postup prepočtu nastavený mesačne, a to už počnúc mesiacom júl, pričom každý mesiac aj zamestnávateľ prehodnocuje, ktorý postup je pre daňovníka výhodnejší.
Vysporiadanie daňového bonusu za rok 2022 sa vykonáva za:
-
Prvý polrok 2022 výlučne podľa § 33 platného do 30.6.2022
Pri uplatňovaní daňového bonusu za mesiace január až jún 2022 postupuje zamestnanec v súlade s § 33 ZDP v znení účinnom do 30.6.2022, a preto po skončení zdaňovacieho obdobia musí byť u zamestnanca dodržaná podmienka dosiahnutia zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo za rok 2022 je suma 3 876 €.
Ak zamestnanec v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy, len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ priznal v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus (§ 33 ods. 7 ZDP v znení účinnom do 30.6.2022).
-
Druhý polrok 2022 podľa nového spôsobu výpočtu uvedenom v § 52zzn ZDP, ak nie je výhodnejší postup podľa § 33 ZDP platného do 30.6.2022
Pri uplatnení daňového bonusu za mesiace júl až december 2022 postupuje daňovník spôsobom podľa § 52zzn ods. 2 až 16 ZDP, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom podľa § 33 ZDP v znení účinnom do 30.6.2022.
Podmienky a výška daňového bonusu pre rok 2023
Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu od 1.1.2023 zostávajú rovnaké ako v roku 2022. Upravuje sa len spôsob výpočtu daňového bonusu a výška daňového bonusu.
Podľa § 33 ZDP účinného od 1.1.2023, daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:
-
  1. 50 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku alebo
  2. 100 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.
Novelou ZDP schválenou v decembri roku 2022 sa na prechodné obdobie dvoch rokov (2023 a 2024) podľa prechodného ustanovenia § 52zzp ods. 4 a 5 mení suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň a menia sa aj vekové hranice, od ktorých sa suma daňového bonusu odvíja, a to:
-
  1. 50 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku alebo
  2. 140 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.
Nárok na tento zvýšený daňový bonus sa môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac január 2023 a poslednýkrát za kalendárny mesiac december 2024.
Pôvodný nárok na daňový bonus podľa nastavených vekových hraníc v § 33 ZDP účinnom od 1.1.2023 si podľa § 52zzp ods. 6 môže prvýkrát uplatniť za kalendárny mesiac január 2025.
Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo do výšky ustanoveného percenta polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto:
Počet vyživovaných detí Percentuálny limit zo základu dane (ČZD)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %
S účinnosťou od 1.1.2023 je tiež možné cez § 33 ods. 8 novely ZDP spočítavať základy dane (čiastkové základy dane) z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP obidvoch oprávnených osôb pre čo najväčšie možné uplatnenie daňového bonusu, pričom obidve tieto osoby musia spĺňať aj ďalšie podmienky pre možnosť uplatnenia nároku na daňový bonus. Uvedené sčítanie môže vykonať tá oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje daňový bonus v priebehu roka, pričom toto vykoná len prostredníctvom daňového priznania prvýkrát podaného za zdaňovacie obdobie roka 2023.
Vybrané úpravy v oblasti dane z príjmov právnických osôb
Odvod z nadmerných príjmov
Úprava v § 17 ods. 19 písm. k) ZDP nadväzuje na novelu zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V uvedenom zákone o energetikesa implementovalo Nariadenie Rady (EÚ)
Zákon o energetike v ustanoveniach § 25a až § 25k vymedzuje odvod z nadmerných príjmov vrátane stanovenia subjektu, ktorý podlieha plateniu tohto odvodu z nadmerných príjmov.
Nadmerným príjmom sa na účely odvodu rozumie kladný rozdiel medzi trhovým príjmom a stropom trhového príjmu.
Pojem "trhový príjem" vymedzuje uvedené nariadenie č. 2022/1854 ako realizovaný príjem, ktorý výrobca získa výmenou za predaj a dodávku elektriny v krajinách Európskej únie bez ohľadu na zmluvnú formu, ktorou sa takáto výmena uskutočňuje, a to vrátane zmlúv o nákupe elektriny a iných zaisťovacích operácií proti výkyvom na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a s vylúčením akejkoľvek podpory poskytovanej členskými štátmi EÚ. Pojem "predaj" podľa nariadenia by sa mal chápať v širšom zmysle a mal by zahŕňať všetky možné typy dohôd, ktorých konečným výsledkom je trhový príjem peňažnej aj nepeňažnej povahy.
Strop trhového príjmu vymedzuje § 25f novely zákona o energetike, pričom konkrétny spôsob akým platiteľ odvodu z nadmerných ziskov určí výšku tohto odvodu určí vláda nariadením, pričom zákon o energetike v § 25e stanovuje, že odvod z nadmerných príjmov je 90 % nadmerného príjmu.
Z procesného hľadiska bude odvod z nadmerných príjmov spravovaný ako daň podľa daňového poriadku. ZDP v tomto ustanovení vymedzuje, že odvod z nadmerných príjmov je považovaný za daňový výdavok v tom zdaňovacom období, v ktorom je uhradený.
Pravidlo o obmedzení úrokových nákladov
S účinnosťou od 1.1.2024 sa do ZDP zavádza pravidlo o obmedzení úrokových nákladov, a to v § 17k ZDP.
Do ZDPsa transponuje článok 4smernice Rady (EÚ) 2016/1164z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (ďalej len "smernica ATAD"). Cieľom uvedených pravidiel je obmedzenie čistých úrokových nákladov u právnických osôb za účelom zabránenia umelému znižovaniu základu dane z príjmov právnických osôb prostredníctvom dlhového financovania. Nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov sa vzťahuje na právnické osoby, ktoré, pri vyčíslení základu dane vychádzajú rozdielu medzi výnosmi a nákladmi a postupujú podľa slovenských postupov účtovania alebo vychádzajú z výsledku hospodárenia zisteného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.
Súčasne platný ZDP už obsahuje limitáciu úrokových nákladov, a to v § 21a, pričom tieto pravidlá tzv. podkapitalizácie sa vzťahujú výlučne na úrokové náklady vznikajúce medzi závislými osobami. Na základe čl. 11 ods. 6 smernice ATAD sa do 31.12.2023 uplatňuje výnimka na aplikovanie pravidla o obmedzení úrokových nákladov. Nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov vymedzené v § 17k platné a účinné od 1.1.2024 sa bude uplatňovať prednostne pred pravidlami podkapitalizácie vymedzenými v § 21a.
Pravidlo o obmedzení zahrnovania čistých úrokových nákladov do základu dane v § 17k sa uplatňuje u právnických osôb - daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou so sídlom alebo miestom skutočného vedenia na území SR a u alebo právnických osôb, ktorými sú daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorí majú na území SR zriadenú stálu prevádzkareň (§ 16 ods. 2 ZDP). ZDP v § 17k ods. 8 vymedzuje daňovníkov, u ktorých sa pravidlo o obmedzení čistých úrokových nákladov neuplatňuje, a to, ak ide o dlžníka:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály