Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Daňový bonus roka 2023 (II.)

Dátum: Rubrika: Problémy z praxe Zo seriálu: Daňový bonus v praxi v roku 2023

Daňový bonus je suma určená ako daňové zvýhodnenie oslobodené od dane podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. n) zákona č. 595/2023 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"). V druhej časti článku sa autorka venuje daňovému bonusu, ktorý si môžu uplatniť daňovníci platiaci hypotekárne úvery.
Daňový bonus uplatňovaný v súvislosti s hypotékami
Za zdaňovacie obdobie roka 2023 si daňovník môže v súvislosti s hypotékami uplatniť jeden z možných daňových bonusov, ak pri nich spĺňa zákonom určené podmienky.
Prvým daňovým bonusom je bonus na zaplatené úroky na bývanie pre mladých vo veku 18 až 35 rokov a druhým je špeciálny daňový bonus platný len pre zdaňovacie obdobie roka 2023, a to daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, ktorý bol zavedený zákonom č. 508/2023 Z.z.
V súvislosti s uplatnením predmetných daňových bonusov vo väzbe na podmienku ich poskytnutia z úveru na bývanie
na základe jednej zmluvy
o úvere na bývanie, je potrebné upozorniť na rozdiel medzi uplatňovaním daňového bonusu na zaplatené úroky (bonus pre mladých) a daňovým bonusom zo zvýšenia zaplatenej splátky vychádzajúcej z materiálnej podstaty
účelu pomoci
, ktorá mala byť týmito bonusmi poskytnutá, a to:
-
v prípade bonusu na zaplatené úroky (bonus pre mladých) bolo cieľom podpory
pomôcť pri obstaraní nehnuteľnosti na bývanie
, preto je bonus uplatňovaný na jednu zmluvu o úvere na bývanie, ktorou sa zabezpečilo financovanie obstarania predmetnej nehnuteľnosti,
-
v prípade daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky bolo cieľom podpory
pomôcť pri zvýšení splátky úveru z dôvodu nárastu úrokovej sadzby
, preto je bonus uplatňovaný na jednu zmluvu, vo vzťahu ku ktorej došlo k nárastu splátky.
Z uvedeného dôvodu je možné v prípade daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky tento uplatniť aj v prípadoch, ak išlo o úver na bývanie, ktorý bol refinancovaný z inej banky.
Avšak za refinancovaný úver, pri ktorom je možné uplatňovať nárok na tento daňový bonus je považovaný výlučne také refinancovanie, kde je určený aspoň jeden z účelov uvedených v § 1 ods. 6 a 7 zákona o úveroch na bývanie, a to:
-
nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti,
-
výstavbu tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo
-
zmenu dokončenej stavby určenej na bývanie.
Príklad č. 28:
Ak bol úver refinancovaný v inej banke v roku 2019 a nebol v úverovej zmluve zahrnutý žiaden účel (iba refinancovanie) v roku 2023 sa zvýšila splátka, bude mať nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky?
S účinnosťou od 1.1.2024 si daňovníci môžu uplatniť daňový bonus v prípade, ak je splnený aspoň jeden z účelov podľa zákona o úveroch na bývanie pri splnený ďalších zákonných podmienok. Daňovník je povinný preukázať nárok na uplatnenie daňového bonusu potvrdením, ktoré vystaví banka.
Podľa zákona je možné úver na bývanie čerpať na nasledujúce účely, a to:
1.
nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti,
2.
výstavba alebo
3.
rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie.
V prípade refinancovania úveru na bývanie je postačujúce, ak je jeden z týchto účelov možné identifikovať aj z predchádzajúcich zmlúv o úvere na bývanie.
Nárok na daňový bonus má teda každý daňovník, ktorý má v zmluvných dokumentoch viažucich sa k príslušnej nehnuteľnosti obstaranej z úveru na bývanie uvedený aspoň jeden z účelov podľa zákona o úveroch na bývanie. Ak sú splnené aj všetky ostatné podmienky pre vyplnenie potvrdenia podľa prílohy č. 5 k zákonu o úveroch na bývanie, banka by mala dlžníkovi takéto potvrdenie vydať.
* * *
Daňový bonus na zaplatené úroky na bývanie
Zákonom určená výška daňového bonusu vychádza zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, ktoré sú vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, pričom tieto úroky sa do 31.12.2023 počítajú najviac zo sumy 50 000 € aj keď je úver na bývanie poskytnutý na vyššiu sumu.
Príklad č. 29:
Dlžník si zobral dva úvery na bývanie (účelom bola výstavba nehnuteľnosti), pričom jeden mu bol poskytnutý na základe zmluvy o úvere na bývanie uzavretej v roku 2018, ktorý vyplatil a zobral si na tú istú nehnuteľnosť (stále vo výstavbe) druhý úver na základe zmluvy o úvere na bývanie (nešlo o refinancovanie prvého úveru) uzatvorenej v roku 2023. Môže si uplatniť daňový bonus zo zaplatených úrokov 5 rokov na prvý úver z roku 2018 a potom 5 rokov na druhý úver z roku 2023, ak boli úvery poskytnuté na tú istú nehnuteľnosť?
Áno. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o úplne novú zmluvu a teda nový úver a nejde o refinancovanie (čiže splatenie starého úveru týmto novým úverom) a je splnený účel, je možné uplatniť aj dvakrát daňový bonus podľa § 33a ZDP. To že je predmetom tá istá nehnuteľnosť nie je v uvedenom prípade relevantné.
* * *
Aby si daňovník mohol odpočítať nárok na tento daňový bonus musí splniť aj ďalšie zákonom určené podmienky, a to, že má:
-
najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver, pričom podmienka veku zostáva v platnosti aj pri zmluvách o úvere na bývanie uzavretej po 31.12.2023,
-
priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, § 6 a § 8 (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu a ostatné príjmy) a osobitného základu dane z príjmov podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály