Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 4/2017

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
4/2017

Spoločnosť v kríze

Ing. Eva Gášpárová

Právna úprava krízy a povinnosti štatutárneho orgánu spoločnosti v kríze sú od 1. januára 2016 upravené v § 67a až § 67i zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zák...

Overenie účtovnej závierky audítorom a výročná správa v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Ing. Ľudmila Novotná

Niektoré účtovné jednotky majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, musí vypracovať aj výročnú správu. Ktoré účtovné ...

Podávanie prehľadu a hlásenia

Ing. Zita Kajanovičová

Podľa ust. § 39 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný predkladať správcovi dane v lehote podľa § 49 prehľ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.