Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Peter Furmaník

Počet článkov autora: 6


Daňová evidencia samostatne zárobkovo činných osôb

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré preukazujú svoje skutočné daňové výdavky, majú od r. 2009 možnosť viesť namiesto jednoduchého účtovníctva zjednodušenú daňovú evidenciu. Do konca roka 2013 bola táto dobrovoľná voľba obmedzená len pre...

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľností a ich predaja fyzickými osobami v roku 2013

Zaradiť, či nezaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku a aké výhody a nevýhody plynú z obidvoch možností býva jednou s častých otázok prenajímateľov nehnuteľností v roku 2013. Ide o dôsledok zrušenia možnosti uplatniť si pri príjmoch z prenájmu ...

Osoba registrovaná pre DPH v zmysle § 7 zákona o DPH a nadobudnutie tovaru z EÚ

Predmetom článku je priblížiť povinnosti zdaniteľnej osoby registrovanej pre DPH v zmysle § 7 zákona o dani z pridanej hodnoty, vrátane uvedenia základných rozdielov, ktoré takto registrovanú zdaniteľnú osobu odlišujú od postavenia platiteľa DPH, ...

Vystavovanie faktúr a ich úhrady v zmysle zákona o DPH a zákona o platbách v hotovosti

Od 1. januára 2013 je účinný úplne nový zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“) a rovnako aj nové pravidlá pre vystavovanie faktúr v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hod...

Firemný majetok ako nástroj daňovej optimalizácie

Článok opisuje možnosti, ktoré poskytuje zákon o dani z príjmov v súvislosti so zaradením tzv. drobného hmotného a nehmotného majetku, s voľbou metódy odpisovania hmotného majetku a so zaradením technického zhodnotenia hmotného majetku.

Využitie oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb pri vybraných príjmoch

Predmetom článku je spôsob uplatnenia oslobodenia z prenájmu nehnuteľnosti, vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, prenajímaných ako príslušenstvo prenajímanej nehnuteľnosti, dosiahnuté fyzickými osobami, z príležitostných činností, z príleži...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály