Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 1/2015

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
1/2015

Bezodplatné plnenia z hľadiska DPH

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Jednou z podmienok, aby dodanie tovaru alebo dodanie služby bolo predmetom dane z pridanej hodnoty, je odplatnosť plnenia. V zásade platí, že dohodnutá protihodnota medzi predávajúcim a kupujúcim s...

Fakturácia stravných kupónov českej spoločnosti

Ing. Marián Drozd

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom stravných kupónov fakturovala doteraz nominálnu hodnotu stravných kupónov + službu sprostredkovania stravovania s 20 % DPH slovenskej organizačnej zložke českého ...

Reklamácia tovaru nakúpeného z iného členského štátu EÚ

Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť sa zaregistrovala za platiteľa DPH na Slovensku podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Nadobúda tovar a prijíma služ...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s prvým tohtoročným číslom nášh o časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o bezodplatných plneniach z hľadiska DPH. Autorka sa v článku venuje prípadom bezodplatného dodania tovarov a služieb a vysvetľuje, kedy bezodplatné plnenia musia byť zdanené.

Predaj reklamných služieb a nehmotných produktov prostredníctvom webovej stránky z hľadiska DPH je téma článku, ktorý nájdete v rubrike „Z praxe“. Autor v ňom na príklade vysvetľuje, aké povinnosti vznikajú podnikateľovi, ktorý sa venuje online podnikaniu a svoje služby poskytuje v rámci Slovenska, ale aj do zahraničia.

V rubrike „Z Európskej únie“ vám prinášame prehľad o aktivitách v oblasti DPH v rámci Európskej únie. V článku nájdete aj odkazy na webové stránky príslušných inštitúcií a orgánov EÚ s relevantnými dokumentmi.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky. V prvej otázke sa rozoberá téma, ako z hľadiska DPH vystaviť faktúru za stravné kupóny spoločnosti z ČR, ktorá má stálu prevádzkareň na Slovensku.

Ďalšia otázka je venovaná registrácii pre DPH podľa § 7 a § 7a zákona o DPH. Nájdete v nej aj odpoveď na otázku, ako postupovať pri prijatí služby od zahraničnej osoby, alebo v prípade reklamácie.

Posledná otázka v poradni rieši situáciu slovenského platiteľa DPH poskytujúceho služby pre štátnu príspevkovú organizáciu z ČR, ktorá má pridelené identifikačné číslo pre DPH v ČR.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.