RUBRIKA: Poradňa

zoradiť výsledky podľa:

Švajčiarska spoločnosť a obchodovanie v rámci EÚ

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 11/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Švajčiarska spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH vo Švajčiarsku, získala zaujímavú zákazku v Rakúsku. Podstatou zákazky je nákup počítačov z Nemecka a ich následný predaj do Rakúska. Nemecká firma, dodávateľ počítačov, vystavuje faktúru s nemeckou DPH. Počítače sú zaslané do sídla švajčiarskej spoločnosti, ktorá ich následne predá do Rakúska.

  • Má švajčiarska spoločnosť povinnosť uhradiť clo a švajčiarsku DPH pri dovoze tohto tovaru?
  • Vznikne tejto spoločnosti nárok na vrátenie uhradenej DPH po dodaní tovaru rakúskemu odberateľovi?

Dodatočné daňové priznanie k DPH

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť s ručením obmedzeným, mesačný platiteľ DPH, fakturuje služby do zahraničia, v dôsledku čoho má každý mesiac nadmerný odpočet DPH. Za mesiac november 2019 mala spoločnosť nárok na odpočet DPH (cca 200 000 eur), ale žiadala naspäť približne o 160 000 eur menej, než mala nárok. Tento rozdiel vznikol v dôsledku toho, že niektoré faktúry boli zaúčtované s nesprávnym typom DPH, a tak neboli obsiahnuté v DPH priznaní a kontrolnom výkaze.

Keď firma zistila chybu, rozhodla sa vyžiadať si naspäť DPH aj z týchto faktúr. Ako má firma v tomto prípade postupovať? Firma disponovala faktúrami už v novembri, takže právo na odpočet DPH vznikol už v novembri – teda by mohla podať dodatočné DPH priznanie za november. Na druhej strane sa chyba zistila až teraz, takže by spoločnosť mohla žiadať o DPH až za aktuálny mesiac. Keďže spoločnosť faktúrami disponovala už minulý rok, podľa zákona o DPH by nemala mať právo preniesť odpočet DPH do nasledujúceho roka. Aké riešenie je v tomto prípade správne?

Finančný lízing auta

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným sa rozhodla poskytnúť firemné auto inej spoločnosti s ručením obmedzeným formou finančného lízingu. V rámci živností má oprávnenie na finančný lízing, prenájom hnuteľných vecí, poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt a mnohé ďalšie voľné živnosti.

Potrebuje táto spoločnosť aj ďalšie povolenia, napr. licenciu od NBS na to, aby mohla poskytnúť firemné auto inej obchodnej spoločnosti formou finančného lízingu? Z hľadiska DPH [podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“)] ide o dodanie tovaru, ale odberateľ trvá na tom, že ide o službu (nájom), pokiaľ prenajímateľ nie je vyslovene licencovaný na poskytnutie finančného lízingu.

Záloha na ojazdené autá a DPH

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným ako obchodník s ojazdenými autami sa rozhodla pre nasledujúci obchodný model: Vyberie zálohu od potencionálneho kupujúceho (napr. 500 eur) a následne na základe žiadosti potencionálneho kupujúceho vyhľadá a zaobstará v zahraničí ním požadovanú značku auta. Následne spoločnosť toto auto kúpi, dovezie na Slovensko a predá záujemcovi za trhovú cenu (so zápočtom zálohy).

Ako sa má záloha 500 eur zdaňovať z hľadiska DPH? Vo väčšine prípadov pôjde o autá zdaňované podľa § 66 zákona o DPH. Medzi zálohou a samotným dodaním auta môžu byť aj 2 – 3 mesiace. V čase vystavenia faktúry k prijatej zálohe ešte nie je známe auto, príp. hodnota auta pri predaji, teda ani samotná marža pre výpočet DPH. Niekedy sa môže dokonca stať, že záloha sa vyberie na auto v DPH režime použitého tovaru, ale firme sa nakoniec podarí v zahraničí obstarať auto len v štandardnom DPH režime. Ako fakturovať a zdaňovať zálohu z hľadiska DPH, keď ešte nie je jasná výška DPH?

Zmena lízingových splátok pri finančnom lízingu

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Na základe dodatku k lízingovej zmluve o finančnom lízingu sa lízingový prenajímateľ a lízingový nájomca dohodli na úprave splátok lízingu z pôvodných 48 splátok na 60 splátok. Treba riešiť pripočítateľné a odpočítateľné položky, resp. na čo si dávať v tomto prípade pozor z hľadiska dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty okrem zmeny lízingových splátok?

Preukázanie odoslania alebo prepravy tovaru z jedného členského štátu do iného členského štátu

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť S1 sídliaca na území SR so slovenským IČ DPH nakupuje tovar od firmy F2 so sídlom v Poľsku s poľským IČ DPH. Na základe kúpnej zmluvy je konečná cena za tovar vrátane dopravy z Poľska na Slovensko. Firma F2 prepravuje tovar zo svojho skladu v Poľsku priamo do prevádzok spoločnosti S1 na Slovensku. Daný stav je dokladovaný vystavenými faktúrami a dokladmi CMR. Spoločnosť F2 vyžaduje od spoločnosti S1 potvrdenie – Vyhlásenie príjemcu tovaru v zmysle čl. 45a ods. 1 písm. b) bod 1 vykonávacieho nariadenia EÚ č. 282/2011.

Je spoločnosť S1 povinná takéto vyhlásenie potvrdiť, aj keď tovar sama nedováža? Je nutné v tomto prípade potvrdiť prijatie tovaru iným dokladom, než potvrdením dodacieho listu a CMR a ako postupovať v prípade, že do obchodu nevstupuje tretia strana ako prepravca – dopravca v zmysle vykonávacieho nariadenia EÚ č. 282/2011?

Podanie dodatočných kontrolných výkazov

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť podávala od februára 2015 do septembra 2019 chybné kontrolné výkazy, napr. v nich neboli uvedené alebo boli chybne uvedené čísla dodávateľských faktúr, niektoré údaje boli uvedené v časti D.2 (správne mali byť v A.1) alebo v časti B.3 (správne mali byť v B.2) atď.

Má spoločnosť povinnosť podať dodatočné kontrolné výkazy alebo už pri niektorých obdobiach ide o premlčané obdobie?

Služobná cesta zamestnanca a DPH

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zamestnanec vyslaný na tuzemskú služobnú cestu dostane preddavok a z neho uhradí ubytovanie vo výške 80 eur. Hotel mu vydá z doklad z registračnej pokladnice, kde je rozpísaná DPH. K tomuto dokladu dostane dodací list – nedaňový doklad, na ktorom sú uvedené údaje ako názov firmy, IČO, DIČ a IČ DPH, a v texte je uvedené meno a priezvisko zamestnanca a informácia, že mu boli poskytnuté raňajky. Môže si spoločnosť z takto prijatého dokladu o ubytovaní zamestnanca uplatniť DPH v plnej výške?

Ako by sa malo postupovať v prípade, ak zamestnanec nemá poskytnutý preddavok a ubytovanie na služobnej ceste uhradí zo svojich peňazí? V ubytovacom zariadení dostane len doklad z registračnej pokladnice. Má spoločnosť nárok na odpočítanie DPH?

Dohoda o platbách a DPH

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť má uzatvorenú so Slovenskými elektrárňami „Dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu“ (ďalej len „dohoda“), podľa ktorej každý mesiac platí zálohové dohoda za odber elektrickej energie. Podľa tejto dohody dátum splatnosti za december 2019 je 15. 12. 2019. Spoločnosť ukončila zmluvu so Slovenskými elektrárňami 17. 12. 2019. Dátum dodania elektrickej energie na základe dohody je 1. 12. 2019.

Môže si spoločnosť uplatniť z tejto dohody DPH za december 2019, keď zmluvu ukončila v decembri 2019, ale až po termíne dodania služby?

Škoda pri výkone práce spôsobená na cudzom majetku a odpočet DPH

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť vyrába nábytok a je platiteľom DPH. Zamestnanec spoločnosti poškodil pri dovoze nábytku zákazníkovi fasádu. Následne dostala spoločnosť faktúru za opravu poškodenej fasády od stavebnej spoločnosti (od platiteľa DPH) s režimom DPH prenos daňovej povinnosti.

Ide o opravu fasády zákazníka, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo a je v nej uvedené, že prípadné spôsobené škody pri montáži a dovoze nábytku spoločnosť uhradí. Spoločnosť si platí poistku pre prípad spôsobenia škody zákazníkovi, takže na základe tejto udalosti bude spoločnosti vyplatené poistné plnenie.

Ako zaúčtovať opravu fasády?

  • na účet 518 (služby) ako daňový náklad, DPH odviesť a zároveň si aj uplatniť jej odpočet alebo
  • ako škodu – nedaňový náklad, DPH odviesť a odpočet si neuplatniť?