Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 9/2022

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
9/2022

Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2022

Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Zo seriálu: Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2022

Po nadobudnutí investičného majetku alebo jeho vytvorení na vlastné náklady sú platitelia dane povinní sledovať účel použitia investičného majetku pri zmene charakteru podnikateľskej činnosti (vo v...

Dôvody nepriznania odpočítania dane z pridanej hodnoty

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2022

Neoddeliteľnou súčasťou fungovania mechanizmu dane z pridanej hodnoty (DPH) je právo na jej odpočítanie. Toto právo predstavuje základnú zásadu, ktorá je vlastná systému DPH a ktorú v podstate nemo...

Nesprávna kvalifikácia reťazového obchodu - miesto nadobudnutia tovaru

Ing. Zuzana Šidlová Zo seriálu: Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2022

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa miesta nadobudnutia tovaru v prípade nesprávneho posúdenia reťazového obchodu – C-696/20 B. p...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XI.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 119 € vrátane DPH (9,91 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 12. 9. 2022 © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022, EV 4589/12
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už deviate tohtoročné číslo prináša zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame článok o nadobudnutí investičného majetku alebo jeho vytvorení na vlastné náklady a povinnostiach sledovania účelu pri zmene charakteru podnikateľskej činnosti. Článok uverejníme v niekoľkých častiach.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje niekoľko článkov. Jedným z nich je aj príspevok, v ktorom sa autorka sústreďuje na vysvetlenie fungovania mechanizmu práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Ďalším článkom autor vysvetľuje problematiku pri zmene členskej štruktúry pri DPH skupine.

V rubrike „Z Európskej únie“ si tentokrát môžete prečítať rozsudky v prípade, keď bol nesprávne kvalifikovaný reťazový obchod.

V „Poradni“ už tradične nájdete odpoveď na otázku.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.