Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zmena členskej štruktúry skupiny a jej dopady

Dátum: Rubrika: Z praxe Zo seriálu: Zmena členskej štruktúry skupiny a jej dopady

Na úvod príspevku je potrebné poznamenať, že podľa článku 11 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty môže členský štát považovať za jednu zdaniteľnú osobu osoby usadené na území členského štátu, ktoré sú síce právne nezávislé, ale súčasne sú vzájomne úzko prepojené finančnými, ekonomickými a organizačnými väzbami. Možnosť takejto skupinovej registrácie ako zjednodušenie uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre zdaniteľné osoby, je v slovenskej legislatíve v obsiahnutá v rámci § 4a a § 4b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“).

Jednou z najdôležitejších výhod vytvorenia skupiny na účely DPH je skutočnosť, že dodávky tovarov a služieb uskutočnené vo vnútri skupiny, t.j. medzi jednotlivými členmi skupiny sa nepovažujú za zdaniteľné obchody, a teda sa nezdaňujú daňou z pridanej hodnoty. Tieto dodávky medzi jednotlivými členmi skupiny sa na účely DPH považujú len za "vnútorné dodania" v rámci jednej osoby, z čoho vyplýva, že na tieto dodávky sa neuplatňuje DPH (faktúry medzi jednotlivými členmi skupiny sú navzájom vystavované bez uplatnenia DPH), pretože nie sú predmetom dane. Dani z pridanej hodnoty podliehajú však všetky dodania tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku uskutočnené skupinou pre iné osoby ako členov skupiny, t.j. pre tretie osoby. Všetky dodávky tovarov a služieb poskytnuté jednotlivými členmi skupiny tretím osobám sa teda považujú na účely DPH za poskytnuté skupinou, nie jednotlivými členmi.
Všeobecné zásady prechodu práv a povinností
V zásade prechádzajú práva a povinnosti jednotlivých členov skupiny vyplývajúce zo zákona o DPH na skupinu dňom jej registrácie.
Právami a povinnosťami, ktoré prechádzajú na skupinu, alebo zo skupiny na jednotlivých členov sa rozumejú, napr. povinnosť priznať daň z uskutočnených zdaniteľných obchodov - daň na výstupe, právo odpočítať daň z prijatých zdaniteľných obchodov - daň na vstupe, povinnosť krátiť daň na vstupe koeficientom, právo, príp. povinnosť opraviť základ dane, právo, príp. povinnosť opraviť odpočítanú daň, povinnosť upraviť odpočítanú daň pri investičnom majetku, právo odpočítať daň pri registrácii platiteľa, právo uplatniť nadmerný odpočet, povinnosti administratívneho charakteru (tzn., ak si niektorý z členov skupiny nesplnil napr. povinnosť podať daňové priznanie, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz v lehote určenej zákonom o DPH ešte pred vznikom skupiny, táto povinnosť prechádza dňom registrácie skupiny na skupinu), prípadne iné práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH. Platí tiež, že ak niektorý z členov skupiny mal pred registráciou skupiny nedoplatok na dani z pridanej hodnoty, povinnosť zaplatiť nedoplatok dňom registrácie skupiny prechádza na skupinu.
Príklad č. 1:
Skupina pozostávajúca z troch členov bola zaregistrovaná za platiteľa dane od 1. j
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály