Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Nesprávna kvalifikácia reťazového obchodu - miesto nadobudnutia tovaru

Dátum: Autor/i: Ing. Zuzana Šidlová Rubrika: Z Európskej únie

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa miesta nadobudnutia tovaru v prípade nesprávneho posúdenia reťazového obchodu – C-696/20 B. proti Dyrektor Izby Skarbowej w W.

Predmet sporu
Holandská spoločnosť B. je zdaniteľnou osobou. V apríli 2012 bola registrovaná pre DPH účely aj v Poľsku a zúčastňovala sa na reťazových transakciách týkajúcich sa toho istého tovaru, ktoré tvorili najmenej tri subjekty. Tovar bol prepravovaný priamo od prvého subjektu v reťazci, ktorý sa nachádzal v jednom členskom štáte, k poslednému subjektu v tomto reťazci nachádzajúcemu sa v inom členskom štáte.
Spoločnosť B. slúžila ako sprostredkovateľ medzi dodávateľom a príjemcom - kúpila tovar od spoločnosti BOP so sídlom v Poľsku, pričom uviedla svoje poľské identifikačné číslo (IČ) pre DPH, a preto spoločnosť BOP na dodania spoločnosti B. uplatnila poľskú DPH (ako vnútroštátne dodania). Následne spoločnosť B. považovala svoje dodania voči zákazníkom v iných členských štátoch za dodania tovaru v rámci Spoločenstva (ďalej len "intra-komunitárne dodania") oslobodené od DPH v Poľsku a žiadala vrátenie DPH uplatnenej spoločnosťou BOP.
Poľský správca dane dospel k záveru, že:
-
spoločnosť B. nesprávne kvalifikovala uskutočnené dodania, čo viedlo k zníženiu splatnej DPH,
-
dodania tovaru medzi spoločnosťami BOP a B. mali byť považované za dodania s prepravou, a teda za intra-komunitárne dodania zo strany spoločnosti BOP a nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva (ďalej len "intra-komunitárne nadobudnutia") u spoločnosti B.,
-
dodania tovaru uskutočnené spoločnosťou B. voči zákazníkom sídliacim v iných členských štátoch nemožno považovať za intra-komunitárne dodania, a preto mali byť zdanené ako lokálne dodania uskutočnené v rámci členských štátov, v ktorých sa skončilo odoslanie alebo preprava tovaru,
-
spoločnosť B. sa mala zaregistrovať na účely DPH na území členských štátov, v ktorých sa odoslanie alebo preprava predmetného tovaru skončila, a deklarovať tieto dodania ako intra-komunitárne nadobudnutia tovaru,
-
keďže spoločnosť B. pri nákupe tovarov od spoločnosti BOP uviedla svoje poľské IČ pre DPH, t.j. IČ pre DPH pridelené iným členským štátom (ďalej len "členský štát identifikácie") než je členský štát, v ktorom sa preprava tovaru skončila, a nepreukázala, že sama zdanila nadobudnutie tovaru v členskom štáte, v ktorom sa preprava tovaru skončila, bola podľa poľského zákona povinná platiť DPH z nadobudnutia tovaru aj v Poľsku, a to aj napriek tomu, že kupujúci uvedeného tovaru od spoločnosti B. preukázali, že tento tovar nadobudli v členskom štáte skončenia prepravy a nedošlo ku strate DPH,
-
spoločnosť BOP, ktorá vystavila faktúry s uvedením nesprávnej sumy DPH, bola povinná platiť túto DPH, avšak spoločnosť B. nebola oprávnená uplatniť si odpočítanie tejto DPH - spoločnosť B. tak bola povinná platiť DPH dvakrát.
Podľa vyjadrenia poľského súdu:
-
sa v Poľsku neuplatňuje žiaden opravný mechanizmus, aby sa zohľadnila skutočnosť, že dodaný tovar bol zdanený v členskom štáte identifikácie, ale aj v členskom štáte, v ktorom sa skončila preprava tovaru, pokiaľ nadobudnutie tovaru v členskom štáte skončenia prepravy nezdanila samotná spoločnosť B., ale jej zákazníci,
-
činnosti spoločnosti B. a jej zmluvných partnerov nepredstavujú ani podvod, ani zneužitie.
Predmetom sporu bola teda otázka, či právna úprava členského štátu môže stanovovať, že intra-komunitárne nadobudnutie tovaru sa považuje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály