Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2022

Dátum: Autor/i: Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Rubrika: Aktuálne

Po nadobudnutí investičného majetku alebo jeho vytvorení na vlastné náklady sú platitelia dane povinní sledovať účel použitia investičného majetku pri zmene charakteru podnikateľskej činnosti (vo väzbe na odpočítanie dane) a tiež rozsah použitia investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

Platitelia dane, u ktorých v priebehu roku 2022 došlo k
zmene účelu použitia investičného majetku
(hnuteľného aj nehnuteľného) podľa § 54zákona č. . (ďalej iba "zákon o DPH"),
k zmene rozsahu použitia nehnuteľného investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako podnikanie
podľa § 54a zákona o DPHalebo
k zmene rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako podnikanie
podľa § 54d zákona o DPH, sú povinní v poslednom zdaňovacom období roku 2022 vykonať
dodatočnú úpravu odpočítanej dane
.
Vymedzenie investičného majetku na účely DPH
Investičným majetkom (ďalej iba "IM") sú podľa § 54 ods. 2 zákona o DPH:
-
hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 € a viac a ich doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok [54 ods. 2 písm. a) zákona o DPH],
-
stavby, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory [54 ods. 2 písm. b) zákona o DPH],
-
nadstavby stavieb, prístavby stavieb a stavebné úpravy stavieb, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie [54 ods. 2 písm. c) zákona o DPH].
______________________________
Poznámka:
Od 1.1.2018 vymedzenie
nehnuteľného investičného majetku
podľa § 54 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona o DPH
zahŕňa všetky stavby,
t.j. doplnilo sa o
stavby iné ako budovy
. Za nehnuteľný investičný majetok sa považujú aj
tzv. inžinierske stavby
podľa § 43a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z. n. p. (stavebný zákon) ako sú napr. diaľnice, nekryté parkoviská, rozvody elektriny, nekryté športové ihriská, zábavné a oddychové parky, lyžiarske vleky, reklamné stavby, skládky odpadu a pod. Podľa prechodného ustanovenia § 85kf ods. 2 zákona o DPHsa
úprava odpočítanej dane
podľa § 54 a § 54a zákona o DPH
pri stavbe inej ako budova
sa vzťahuje
iba na tú stavbu, pri ktorej platiteľ dane odpočítal daň po 31.12.2017
a
následne zmení účel použitia
tejto stavby
alebo rozsah použitia
tejto stavby na podnikanie a na iný účel ako podnikanie.
______________________________
Platiteľ dane je povinný v priebehu obdobia na úpravu odpočítanej dane vykonať dodatočnú úpravu odpočítanej dane, a to
pri každej zmene účelu použitia
investičného majetku
podľa § 54 zákona o DPH
alebo
pri každej zmene rozsahu použitia
investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako podnikanie
podľa § 54a zákona o DPH
alebo
podľa § 54d zákona o DPH;
úpravu vykoná
podľa vzorca
, ktorý je uvedený v
prílohe č. 1 zákona o DPH
(bližšie pozri tabuľku č. 1).
______________________________
Poznámka:
Do 31.12.2018
sa úprava odpočítanej dane v
prípade zmeny rozsahu použitia investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie
uplatňovala podľa § 54a zákona o DPH
iba pri nehnuteľnom investičnom majetku
uvedenom v § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH.
Od 1.1.2019
je platiteľ dane povinný podľa § 54d zákona o DPHvykonať dodatočnú úpravu odpočítanej dane
aj v prípade hnuteľného investičného majetku
uvedenom v § 54 ods. 2 písm. a) zákona o DPH, ak sa
zmení rozsah použitia
tohto majetku
na podnikanie a na iný účel ako podnikanie.
 
 

Tabuľka č. 1: Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku z hľadiska zákona o DPH

Úprava odpočítanej dane
Pri zmene účelu použitia investičného majetku (hnuteľného a nehnuteľného), ak sa mení charakter podnikateľskej činnosti

(§ 54)
Pri zmene rozsahu použitia nehnuteľného investičného majetku na podnikanie
a na iný účel ako na podnikanie

(§ 54a – od 1. 1. 2011)
Pri zmene rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikanie a na iný účel
ako na podnikanie

(§ 54d – od 1. 1. 2019)

DV x (A – B)1
DD =                               x R
5 alebo 20 rokov

1 Ak je absolútna hodnota (A – B) £ 0,10, platiteľ nie je povinný vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54.

Poznámka: Vzorec sa použije, ak sa uplatňuje postup podľa § 54, § 54a, § 54d, pri súbehu podľa § 54 a § 54a, resp. pri súbehu podľa § 54 a § 54d zákona o DPH. Vzorec sa použije aj vtedy, ak nastane situácia podľa § 54b alebo § 54c zákona o DPH.

Vysvetlivky: DD - výsledok úpravy odpočítanej dane, ktorým môže byť dodatočne odpočítateľná daň so znamienkom mínus) alebo dodatočne neodpočítateľná daň (so znamienkom plus).
DV - daň vzťahujúca sa na obstarávaciu cenu investičného majetku alebo vlastné náklady IM (daň na vstupe), pričom obstarávacou cenou je od 1. 1. 2019 aj hodnota splátok vzťahujúcich sa na obstaranie investičného majetku formou nájmu s dohodnutým právom kúpy prenajatej veci. Podľa § 54c ods. 2 zákona o DPH, ak platiteľ nadobudol investičný majetok od platiteľa uplatňujúceho osobitnú úpravu podľa § 68d ods. 2, skratkou DV sa rozumie daň vzťahujúca sa na obstarávaciu cenu alebo vlastné náklady investičného majetku vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú tento platiteľ zaplatil.
A - číslo od 0 do 1, ktoré je podielom vyjadrujúcim výšku dane, ktorú mal platiteľ právo naposledy odpočítať pri investičnom majetku (IM), k výške dane vzťahujúcej sa na obstarávaciu cenu IM alebo k vlastným nákladom IM; vypočítaný podiel sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta nahor.

A =  DPH naposledy odpočítaná / DPH z obstarávacej ceny IM

B - číslo od 0 do 1, ktoré je podielom vyjadrujúcim výšku dane, ktorú platiteľ môže odpočítať pri investičnom majetku k výške dane vzťahujúcej sa na obstarávaciu cenu IM alebo k vlastným nákladom IM v kalendárnom roku, v ktorom astanú dôvody na úpravu odpočítanej dane (t.j. podľa § 54, § 54a, § 54d alebo pri súbehu podľa § 54 a § 54a, resp. pri súbehu podľa § 54 a § 54d); vypočítaný podiel sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta nahor.

B = DPH odpočítaná v roku zmeny / DPH z obstarávacej ceny IM

R - počet kalendárnych rokov, ktoré zostávajú do skončenia sledovaného obdobia na úpravu odpočítanej dane, vrátane roka, v ktorom došlo k zmene účelu použitia investičného majetku. 
* * *
Úpravu odpočítanej dane platiteľ dane vykoná
v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka
, resp.
hospodárskeho roka
(ak účtovným obdobím je hospodársky rok), v ktorom zmenil účel alebo rozsah použitia investičného majetku. Výsledok úpravy uvedie platiteľ dane v daňovom priznaní
do riadku odpočítanie dane celkom
podľa charakteru opravy; a to
so znamienkom plus
, ak ide o dodatočne neodpočítateľnú daň alebo
so znamienkom mínus
, ak ide o dodatočne odpočítateľnú daň.
______________________________
Poznámka:
Úpravu odpočítanej dane
pri investičnom majetku platiteľ dane
nevykoná
, ak zmení účel použitia investičného majetku alebo rozsah použitia investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako podnikanie
po uplynutí zákonom stanoveného obdobia
na úpravu odpočítanej dane.
______________________________
Úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku (§ 54)
Povinnosť dodatočnej úpravy dane
odpočítanej
pri investičnom majetku
sa podľa § 54 zákona o DPH
viaže na zmenu charakteru podnikateľskej činnosti platiteľa dane
(z hľadiska odpočítania dane), v dôsledku čoho dochádza k zmene účelu použitia investičného majetku.
Úprava odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPHsa týka
iba investičného majetku (hnuteľného aj nehnuteľného)
uvedeného v § 54 ods. 2 písm. a) až c) zákona o DPH, obstaraného kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou,
ak
platiteľ dane v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom nadobudol investičný majetok alebo ho vytvoril na vlastné náklady,
zmení účel jeho použitia.
Pri kúpe, resp. vytvorení investičného majetku na vlastné náklady platiteľ dane uplatňuje
odpočítanie dane v plnej výške, v nulovej výške alebo v pomernej výške
v závislosti od toho, na akú ekonomickú (podnikateľskú) činnosť (účel použitia) bude investičný majetok využívať, t.j. investičný majetok zaradí do jednej z troch skupín z hľadiska odpočítania dane, a to podľa od toho, či:
-
má nárok na odpočítanie dane v plnej výške
podľa § 49 ods. 2 zákona o DPH
(1. skupina),
ak investičný majetok použije iba na dodávky tovarov a služieb, ktoré podliehajú zdaneniu alebo na činnosti oslobodené od dane s nárokom na odpočítanie dane podľa § 43 až § 48 zákona o DPH;
-
nemá nárok na odpočítanie dane
(odpočítanie dane v nulovej výške) podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH
(2. skupina)
, ak investičný majetok použije iba na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 42 zákona o DPH bez nároku na odpočítanie dane;
-
alebo má
nárok na odpočítanie dane v pomernej výške
podľa § 49 ods. 4 zákona o DPH (3. skupina), ak investičný majetok použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré podliehajú zdaneniu, resp. sú oslobodené od dane s nárokom na odpočítanie dane a súčasne na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane (v tomto prípade je povinný daň na vstupe prepočítať koeficientom podľa § 50 zákona o DPH).
Ak platiteľ dane v období nasledujúcom po odpočítaní dane v plnej (1. skupina), nulovej (2. skupina) alebo pomernej výške (3. skupina)
zmení charakter svojej podnikateľskej činnosti
(napr. z činnosti s nárokom na odpočítanie dane na činnosť oslobodenú od dane bez nároku na odpočítanie dane) a
začne používať investičný majetok na iný účel
, ako ho pôvodne zaradil pri odpočítaní dane,
je povinný vykonať v kalendárnom roku, v ktorom dôjde k zmene účelu použitia investičného majetku, úpravu
pôvodne
odpočítanej dane
. V praxi dochádza najčastejšie k zmene účelu použitia stavby alebo jej časti.
______________________________
Poznámka:
Ak platiteľ dane pri obstaraní investičného majetku nesprávne zaradil majetok do jednej z troch skupín za účelom odpočítania dane, potom sa oprava odpočítania dane nepovažuje za zmenu účelu použitia investičného majetku.
______________________________
Za zmenu účelu použitia investičného majetku
sa podľa § 54 ods. 3 zákona o DPH považuje situácia (tabuľka č. 2), ak platiteľ dane investičný majetok, pri ktorom:
-
odpočítal daň
, používa na dodávky tovarov a služieb bez možnosti odpočítania dane alebo na dodávky tovarov a služieb s možnosťou pomerného odpočítania dane, t.j. ide o zmenu účelu použitia IM z
"1" na "0" alebo z "1" na "k"
- koeficient,
-
nemohol odpočítať daň
, používa na dodávky tovarov a služieb s možnosťou odpočítania dane alebo na dodávky tovarov a služieb s možnosťou pomerného odpočítania dane, t.j. ide o zmenu účelu použitia IM z
"0" na "1" alebo z "0" na "k"
,
-
odpočítal pomernú výšku dane
, používa na dodávky tovarov a služieb s možnosťou odpočítania dane alebo na dodávky tovarov a služieb bez možnosti odpočítania dane, t.j. ide o zmenu účelu použitia IM z
"k" na "1" alebo z "k" na "0"
.
______________________________
Poznámka:
Za zmenu účelu použitia investičného majetku, pri ktorom platiteľ dane odpočítal pomernú výšku dane, sa považuje
aj zmena výšky ročného koeficientu
(§ 50 ods. 4 zákona o DPH) z
"k" na "k"
o
hodnotu väčšiu ako 0,10.
Tabuľka č. 2: Zmena účelu použitia investičného majetku podľa § 54 zákona o DPH
Pôvodný účel: číslo A(pri obstaraní IM) Nový účel: číslo B (pri užívaní IM) Zmena účelu Nový účel: číslo B
(pri užívaní IM)
Zmena účelu
1 0 1 → 0 k 1 → k
0 1 0 → 1 k 0 → k
k 1 k → 1 0 k → 0
k (zmena k > 0,10) k → k    
Legenda: 1 - platiteľ dane odpočítal daň v plnej výške, 0 - platiteľ dane odpočítal daň v nulovej výške (t.j. nemal nárok na odpočítanie dane), k - platiteľ dane odpočítal daň pomerne koeficientom. Za zmenu účelu použitia investičného majetku, pri ktorom platiteľ dane odpočítal pomernú výšku dane, sa považuje aj zmena výšky ročného koeficientu (§ 50 ods. 4 zákona o DPH) o hodnotu väčšiu ako 0,10.
Podľa § 54 ods. 6 zákona o DPHsa sledujú
iba zmeny, pri ktorých absolútna hodnota
vyjadrujúca zmenu účelu použitia investičného majetku
je väčšia ako 0,10
. Hodnota vyjadrujúca zmenu účelu použitia investičného majetku je rozdiel čísla (A-B) podľa vzorca v prílohe č. 1 zákona o DPH (pozri tabuľku č.1).
Obdobie na úpravu odpočítanej dane,
t.j. obdobie, počas ktorého sa sleduje, či došlo k zmene účelu použitia investičného majetku, je stanovené osobitne pre hnuteľný investičný majetok a nehnuteľný investičný majetok (tabuľka č. 3), a to:
-
5 kalendárnych rokov
(vrátane roka, v ktorom platiteľ investičný majetok nadobudol alebo ho na vlastné náklady vytvoril) v prípade
hnuteľného investičného majetku
podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona o DPH,
-
20 kalendárnych rokov
v prípade
nehnuteľného investičného majetku
podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH.
______________________________
Poznámka:
Do 31.12.2010 sa pri nehnuteľnom investičnom majetku uplatňovalo 10-ročné obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH. Podľa
prechodného ustanovenia § 85j ods. 3 zákona o DPH
sa
10-ročné obdobie
na úpravu odpočítanej dane uplatňovalo aj po 1.1.2011, ale iba v prípade nehnuteľností, ktoré platiteľ dane
nadobudol v rokoch 2004 až 2010
a u ktorých
bol povinný vykonať jednu alebo viac úprav odpočítanej dane
podľa § 54 zákona o DPHv
období rokov 2004 až 2010
. Ak platiteľ dane pri týchto nehnuteľnostiach nebol povinný do konca roku 2010 vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH, obdobie na úpravu odpočítanej dane je 20 kalendárnych rokov.

Tabuľka č. 3: Obdobie na úpravu odpočítanej dane pri IM podľa § 54 zákona o DPH

Hnuteľný investičný majetokpodľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona o DPH 5 rokov
  • OC ³ 3319,39 € bez dane a doba použitia > 1 rok
Nehnuteľný investičný majetokpodľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH 20 rokov
  • Nehnuteľný IM nadobudnutý od 1. 1. 2011.
  • Nehnuteľný IM nadobudnutý do 31. 12. 2010, ak sa do konca roku 2010 nerealizovala úprava odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH.
 
Legenda: OC - obstarávacia cena, IM - investičný majetok.

Poznámka:
Ak platiteľ dane
nadobudol nehnuteľný investičný majetok
v
roku 2003
a v tomto roku ani v nasledujúcich rokoch 2004 až 2010
nebol povinný vykonať úpravu
pôvodne odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH, obdobie na úpravu odpočítanej dane je
20 kalendárnych rokov
(t.j. sleduje sa obdobie 2003 - 2022).
______________________________
Obdobie
na úpravu odpočítanej dane
začína plynúť
v
roku, v
ktorom bol
investičný majetok uvedený do užívania
. Ak platiteľ dodá investičný majetok podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH
pred
jeho
uvedením do užívania a zmení účel jeho použitia
, upraví odpočítanú daň v
kalendárnom roku, keď dodá investičný majetok
(napr. ak si pri rekonštrukcii budovy platiteľ dane uplatnil odpočítanie dane a budovu predá s oslobodením od dane ešte pred dokončením rekonštrukcie, je povinný vykonať úpravu odpočítanej dane v roku, v ktorom budovu predá).
______________________________
Poznámka:
Od 1.1.2014 sa obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 ods. 4 zákona o DPHpočíta u každého nadobúdateľa nehnuteľného investičného majetku odznovu, t.j.
obdobie na úpravu odpočítanej dane začína každému platiteľovi dane plynúť v roku, v ktorom nehnuteľný investičný majetok zaradil do užívania
. Výnimkou je nadobudnutie nehnuteľného investičného majetku právnym nástupcom v rámci zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločností a nadobudnutie nehnuteľného investičného majetku v rámci kúpy podniku alebo časti podniku podľa § 10 zákona o DPH platiteľom dane, ktorý sa podľa § 54b zákona o DPHpovažuje za právneho nástupcu.
Právny nástupca
je povinný
pokračovať v už začatej lehote na úpravu odpočítanej dane
tohto investičného majetku podľa § 54 a § 54a zákona o DPH.
______________________________
Platiteľ dane je povinný v priebehu sledovaného obdobia na úpravu odpočítanej dane (5 alebo 20 rokov) vykonať úpravu pôvodne odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH
pri každej zmene účelu použitia
investičného majetku
podľa vzorca
, ktorý je uvedený v
prílohe č. 1 zákona o DPH,
a to
v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka
, resp. hospodárskeho roka (ak účtovným obdobím je hospodársky rok), v ktorom zmenil účel použitia investičného majetku (bližšie v tabuľke č. 1).
Príklad č. 1:
Tuzemský platiteľ dane na základe zmluvy o dielo obstaral v roku 2009 stavbu, s obstarávacou cenou bez DPH 350 000 €, pričom DPH (19%) vo výške 66 500 € si počas roku 2009 postupne odpočítal v plnej výške zo všetkých prijatých stavebných prác, ktoré boli súčasťou stavby. Pri uplatnení odpočítania dane platiteľ dane predpokladal, že nehnuteľnosť (stavba) bude používať iba na podnikateľskú činnosť s nárokom na odpočítanie dane. Stavba bola daná do užívania v novembri 2009. Do konca roku 2010 platiteľ dane nebol povinný pri tejto nehnuteľnosti vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH. Od septembra 2022 začal používať nehnuteľnosť iba na činnosti oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane podľa § 38 zákona o DPH (celú nehnuteľnosť prenajal nadácii s oslobodením od dane), t.j. došlo k došlo k prvej zmene účelu použitia stavby z "1 na 0". Je platiteľ dane povinný vykonať v roku 2022 úpravu pôvodne odpočítanej dane z dôvodu zmeny účelu použitia investičného majetku podľa § 54 zákona o DPH? Čo by sa zmenilo, ak by k prvej zmene účelu použitia nehnuteľnosti došlo už v septembri 2010?
V prípade nehnuteľností nadobudnutých do 31.12.2010 je potrebné najskôr správne posúdiť obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH a prechodného ustanovenia § 85j ods. 3 zákona o DPH, t.j. 10-ročné alebo 20-ročné obdobie.
Keďže k prvej zmene účelu použitia nehnuteľnosti (stavby) došlo až v roku 2022 (t.j. po 1.1.2011) a súčasne nehnuteľnosť bola nadobudnutá do konca roku 2010, pričom pri tejto nehnuteľnosti nebol platiteľ dane povinný do konca roku 2010 vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH, obdobie na úpravu odpočítanej dane je 20 kalendárnych rokov, t.j. začalo by plynúť v roku 2009 a skončí v roku 2028.
Úprava odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH pri nehnuteľnosti (stavbe) v roku 2022 (sledované obdobie 2009 - 2028;
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály