Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ján Mintál

Počet článkov autora: 34


Základ DPH v zahraničných obchodných vzťahoch

Vychádzajúc zo všeobecnej úpravy určovania základu dane, pri DPH je ním pri dodaní tovaru a služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa – príjemcu plnenia alebo od inej osoby za dodanie tovaru ...

Ročné vysporiadanie DPH

S blížiacim sa koncom kalendárneho roka je v oblasti daňových povinností platiteľov DPH, ktorí uplatňovali pomerné odpočítanie DPH, nevyhnutne spojená povinnosť v zmysle § 50 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďa...

Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku sčasti využívanom na podnikanie

Právna úprava odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom investičnom majetku, ku ktorej dochádza v prípade zmeny rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie je obsiahnutá v rámci § 54d zákona č. 2...

Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby

Už začiatkom novembra 2020 bola schválená vládna novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktorá mení a upravuje zákon o DPH od 1. 1. 2021, resp. od 1. 7. 2021. Medzi najvýznamnejšie zmeny v ob...

Vrátenie DPH tuzemským platiteľom DPH z iných členských štátov

Podrobné pravidlá vrátenia dane z pridanej hodnoty sú ustanovené v rámci smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len "smernica 2006/112/ES"), pričom upravujú na jednej strane vrátenie dane zdaniteľným osobám, k...

Preprava tovaru pri reťazových transakciách z hľadiska DPH

V súvislosti s prepravou tovaru pri reťazových transakciách treba uviesť, že územnú pôsobnosť na účely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") ustanovuje tento právny predpis v rámci § 2 ods. 2 a ods....

Povinnosti pozostalých v súvislosti s úmrtím platiteľa DPH

Zánik živnostenského oprávnenia v dôsledku smrti živnostníka v zmysle § 57 ods. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z. n. p. (ďalej len "živnostenský zákon") treba chápať ako jeden so spôsobov tzv. zániku živnostenského o...

Neplatitelia dane z pridanej hodnoty a povinnosť priznávať DPH

Povinnosť odviesť do štátneho rozpočtu daň z pridanej hodnoty z dodania tovarov alebo služieb sa vzťahuje na osoby ustanovené v § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). V niektorých prípadoch vz...

Určenie základu dane pri premiestnení tovaru

Slovenský podnikateľ A, platiteľ dane, vyrába na Slovensku rôzne suveníry a zároveň podniká aj v Poľsku, kde je identifikovaný pre daň. Dňa 4. novembra 2019 si premiestnil tovar zo SR do Poľska na účely svojho podnikania.

DPH v kontexte zákona o dani z príjmov

Daň z pridanej hodnoty predstavuje v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) základný typ univerzálnej nepriamej dane a jeden z hlavných príjmov štátneho rozpočtu. Všeobecným dôvodom implement...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.