Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ján Mintál

Počet článkov autora: 30


Základ DPH v zahraničných obchodných vzťahoch

Vychádzajúc zo všeobecnej úpravy určovania základu dane, pri DPH je ním pri dodaní tovaru a služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa – príjemcu plnenia alebo od inej osoby za dodanie tovaru ...

Ročné vysporiadanie DPH

S blížiacim sa koncom kalendárneho roka je v oblasti daňových povinností platiteľov DPH, ktorí uplatňovali pomerné odpočítanie DPH, nevyhnutne spojená povinnosť v zmysle § 50 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďa...

Povinnosti pozostalých v súvislosti s úmrtím platiteľa DPH

Zánik živnostenského oprávnenia v dôsledku smrti živnostníka v zmysle § 57 ods. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z. n. p. (ďalej len "živnostenský zákon") treba chápať ako jeden so spôsobov tzv. zániku živnostenského o...

Neplatitelia dane z pridanej hodnoty a povinnosť priznávať DPH

Povinnosť odviesť do štátneho rozpočtu daň z pridanej hodnoty z dodania tovarov alebo služieb sa vzťahuje na osoby ustanovené v § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). V niektorých prípadoch vz...

Určenie základu dane pri premiestnení tovaru

Slovenský podnikateľ A, platiteľ dane, vyrába na Slovensku rôzne suveníry a zároveň podniká aj v Poľsku, kde je identifikovaný pre daň. Dňa 4. novembra 2019 si premiestnil tovar zo SR do Poľska na účely svojho podnikania.

DPH v kontexte zákona o dani z príjmov

Daň z pridanej hodnoty predstavuje v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) základný typ univerzálnej nepriamej dane a jeden z hlavných príjmov štátneho rozpočtu. Všeobecným dôvodom implement...

Oprava technologickej linky rakúskym dodávateľom

Dodávateľ z Rakúska identifikovaný pre daň v Rakúsku vykonal pre spoločnosť A, platiteľa dane, opravu technologickej linky. Rakúsky dodávateľ nie je registrovaný pre daň v SR. Dodávateľ skončil opravu výrobnej linky 15. novembra 2019 a faktúru vyh...

Základné zásady uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby

Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (ďalej len „osobitná úprava“) je obsiahnutá v rámci ustanovenia § 68d zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH...

Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) je poukaz definovaný ako nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie ...

Účtovanie daňovej povinnosti pri preddavkových platbách

Vo všeobecnosti vzniká v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) daňová povinnosť dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je pritom deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s to...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.