Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ján Mintál

Počet článkov autora: 65


Intrastat hlásenia v roku 2024

Intrastat - predstavuje štatistický systém, prostredníctvom ktorého sa sledujú tovarové obchodné operácie medzi členskými štátmi Európskej únie. V podmienkach Slovenskej republiky to znamená štatistické zisťovanie o dovozoch a vývozoch tovarov usk...

Preprava tovaru pri reťazových transakciách

V kontexte s predmetnou problematikou je predovšetkým potrebné uviesť, že územnú pôsobnosť zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH") ustanovuje tento právny predpis v rámci § 2 ods. 2 ...

Dopad dane z pridanej hodnoty na daň z príjmov

Daň z pridanej hodnoty predstavuje podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") základný typ univerzálnej nepriamej dane a jeden z hlavných príjmov štátneho rozpočtu. Samotný systém DPH je založený n...

Koeficient a vysporiadanie DPH za rok 2023

S blížiacim sa koncom kalendárneho roka je v oblasti daňových povinností tých platiteľov DPH, ktorí uplatňovali pomerné odpočítanie DPH, nevyhnutne spojená povinnosť podľa § 50 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ď...

Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby

Vychádzajúc z ustanovenia § 64a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH") platí, že na miesto dodania služby, vznik daňovej povinnosti, základ dane, opravu základu dane, prepočet cudze...

Prerušenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu

Určenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu je obsiahnuté v rámci ustanovenia § 79 ods. 1 resp. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“).

Investičné zlato a režim dane z pridanej hodnoty

V súčasnom období prebiehajúcej krízy prináša akumulovanie zlata jednu z mála investičných aktivít, ktoré sú z hľadiska investícií firiem zaujímavé. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) upravuje os...

Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku sčasti využívanom na podnikanie

Právna úprava úpravy odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom investičnom majetku, ku ktorej dochádza v prípade zmeny rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie je obsiahnutá v rámci § 54d záko...

Daňová povinnosť u neplatiteľov dane z pridanej hodnoty

Zdaniteľnou osobou na účely DPH je podľa § 3 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto ...

Zdaniteľné obchody v kontexte dane z pridanej hodnoty

Zdaniteľné obchody na účely dane z pridanej hodnoty sú vymedzené ako predmet dane v rámci § 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“). Ide o také plnenia, ktoré podliehajú DPH podľa uvedeného zákona....

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály