Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ján Mintál

Počet článkov autora: 35


Základ DPH v zahraničných obchodných vzťahoch

Vychádzajúc zo všeobecnej úpravy určovania základu dane, pri DPH je ním pri dodaní tovaru a služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa – príjemcu plnenia alebo od inej osoby za dodanie tovaru ...

Ročné vysporiadanie DPH

S blížiacim sa koncom kalendárneho roka je v oblasti daňových povinností platiteľov DPH, ktorí uplatňovali pomerné odpočítanie DPH, nevyhnutne spojená povinnosť v zmysle § 50 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďa...

Prehľad zdaniteľných obchodov

Zdaniteľné obchody na účely dane z pridanej hodnoty sú vymedzené ako predmet dane v rámci § 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“). Ide o také plnenia, ktoré podliehajú DPH podľa uvedeného zákona....

Úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku sčasti využívanom na podnikanie

Právna úprava odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom investičnom majetku, ku ktorej dochádza v prípade zmeny rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie je obsiahnutá v rámci § 54d zákona č. 2...

Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby

Už začiatkom novembra 2020 bola schválená vládna novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktorá mení a upravuje zákon o DPH od 1. 1. 2021, resp. od 1. 7. 2021. Medzi najvýznamnejšie zmeny v ob...

Vrátenie DPH tuzemským platiteľom DPH z iných členských štátov

Podrobné pravidlá vrátenia dane z pridanej hodnoty sú ustanovené v rámci smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len "smernica 2006/112/ES"), pričom upravujú na jednej strane vrátenie dane zdaniteľným osobám, k...

Preprava tovaru pri reťazových transakciách z hľadiska DPH

V súvislosti s prepravou tovaru pri reťazových transakciách treba uviesť, že územnú pôsobnosť na účely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") ustanovuje tento právny predpis v rámci § 2 ods. 2 a ods....

Povinnosti pozostalých v súvislosti s úmrtím platiteľa DPH

Zánik živnostenského oprávnenia v dôsledku smrti živnostníka v zmysle § 57 ods. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z. n. p. (ďalej len "živnostenský zákon") treba chápať ako jeden so spôsobov tzv. zániku živnostenského o...

Neplatitelia dane z pridanej hodnoty a povinnosť priznávať DPH

Povinnosť odviesť do štátneho rozpočtu daň z pridanej hodnoty z dodania tovarov alebo služieb sa vzťahuje na osoby ustanovené v § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). V niektorých prípadoch vz...

Určenie základu dane pri premiestnení tovaru

Slovenský podnikateľ A, platiteľ dane, vyrába na Slovensku rôzne suveníry a zároveň podniká aj v Poľsku, kde je identifikovaný pre daň. Dňa 4. novembra 2019 si premiestnil tovar zo SR do Poľska na účely svojho podnikania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.