Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby

Dátum: Rubrika: Z praxe

Vychádzajúc z ustanovenia § 64a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH") platí, že na miesto dodania služby, vznik daňovej povinnosti, základ dane, opravu základu dane, prepočet cudzej meny na eurá, odpočítanie dane, pomerné odpočítanie dane, opravu odpočítanej dane, obsah faktúry, zdaňovacie obdobie, splatnosť dane a postup pri úprave odpočítanej dane sa vzťahujú § 15, § 19, § 22, § 25, § 26, § 49, § 50, § 53, § 55, § 74, § 77, § 78 a príloha č. 1 zákona o DPH, ak ustanovenia § 65 až § 68d spomínaného zákona o uplatňovaní osobitných úprav neustanovujú inak. A práve v rámci ustanovenia § 68d zákona o DPH je obsiahnutá osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (ďalej len "osobitná úprava").
Spomínaná osobitná právna úprava je pre platiteľov dane dobrovoľná, čo znamená, že pre jej uplatňovanie sa môže platiteľ rozhodnúť, ak spĺňa podmienky stanovené zákonom o DPH. Cieľom osobitnej úpravy je uľahčenie plnenia daňových povinností, nakoľko jej aplikáciou sa posúva vznik daňovej povinnosti za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa.
Pri uplatňovaní bežného režimu DPH daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru alebo dňom dodania služby. Podstata osobitnej úpravy spočíva v tom, že platiteľovi, ktorý sa rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy, vzniká daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb až momentom prijatia platby za tovar alebo službu. Rozdiel medzi bežným režimom DPH a osobitnou úpravou spočíva teda v rozdielnom momente vzniku daňovej povinnosti, keď pri osobitnej úprave je daňová povinnosť
viazaná na prijatie platby za tovar alebo službu
. Na druhej strane pri odpočítaní dane pri uplatňovaní bežného režimu DPH platiteľovi vzniká právo na odpočítanie dane v deň, keď pri tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť, tzn. dňom
dodania tovaru alebo služby
v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až § 51 zákona o DPH bez ohľadu na to, či svojmu dodávateľovi za dodaný tovar alebo službu zaplatil, resp. nezaplatil. Ak sa platiteľ rozhodne uplatňovať osobitnú úpravu, právo na odpočítanie dane vzniká dňom zaplatenia za tovar alebo službu dodávateľovi. Daňová povinnosť a odpočítanie dane sa pritom uplatní vo výške, ktorá zodpovedá realizovanej platbe za plnenie.
Uplatňovanie osobitnej úpravy je možné
len pri dodaní tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku
, ktoré sú uskutočnené za protihodnotu a pri ktorých je osobou povinnou platiť daň dodávateľ tovaru alebo služby okrem dodania tovarov a služieb podľa § 43 a § 47 zákona o DPH.
Je tak zrejmé, že osobitná úprava sa neuplatní:
-
pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 zákona o DPH,
-
pri dodaní služby podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona o DPH,
-
pri dodaní tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 43 a § 47 zákona o DPH,
-
v prípadoch, ak je zdaniteľná osoba povinná platiť daň pri tovare alebo službách podľa § 69 ods. 2, 3, 7 a 9 zákona o DPH dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak miesto dodania tovaru alebo služby je v tuzemsku,
-
pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, keď je podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH povinná platiť daň osoba, ktorá tovar nadobudne,
-
v prípadoch tuzemského samozdanenia, keď osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 10, 11 a 12 zákona o DPH odberateľ - platiteľ, ktorému je tovar alebo služba dodaná.
Platitelia DPH, oprávnení uplatňovať osobitnú úpravu
Pre uplatňovanie osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby sa môže rozhodnúť len platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH, t.j. zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, pričom uplatňovanie osobitnej úpravy je dobrovoľné. Osobitnú úpravu teda nemôžu uplatňovať platitelia registrovaní podľa § 4b a § 5 zákona o DPH.
Pre uplatňovanie osobitnej úpravy sa môžu rozhodnúť len tí platitelia, ktorých obrat za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol 100 000 € a odôvodnene predpokladajú, že tento obrat nedosiahnu ani v prebiehajúcom kalendárnom roku. Uvedené platí z dôvodu, že spomínaná osobitná úprava je určená na podporu malých a stredných podnikateľov.
Ďalšou podmienkou pre možnosť uplatňovať osobitnú úpravu je skutočnosť, že na platiteľa registrovaného podľa § 4 zákona o DPH nebol vyhlásený konkurz alebo ktorý nevstúpil do likvidácie.
Pre uplatňovanie osobitnej úpravy sa môže rozhodnúť aj novoregistrovaný platiteľ, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku nedosiahol žiadny obrat a odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat 100 000 €.
Začiatok uplatňovania osobitnej úpravy
Ak platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH spĺňa podmienky pre uplatňovanie osobitnej úpravy a rozhodne sa pre jej uplatňovanie, bude uplatňovať túto úpravu od prvého dňa zdaňovacieho obdobia, t.j. od prvého dňa kalendárneho mesiaca alebo od prvého dňa kalendárneho štvrťroka v závislosti od zdaňovacieho obdobia. Dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy platiteľ písomne oznámi daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom začal uplatňovať osobitnú úpravu. Lehota na oznámenie do konca kalendárneho mesiaca sa vzťahuje aj na platiteľov, ktorí majú zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok.
Príklad č. 1:
Platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím dosiahol za kalendárny rok 2022 obrat 92 000 € a za kalendárny rok 2023 nepredpokladá dosiahnutie vyššieho obratu ako za kalendárny rok 2022. Od 1. októbra 2023 sa platiteľ rozhodol uplatňovať osobitnú úpravu.
Platiteľ je povinný písomne oznámiť daňovému úradu dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy, a to do 31. októbra 2023.
* * *
Zákon o DPH ustanovuje jednoznačnú povinnosť podať uvedené oznámenie písomne. Platitelia dane z pridanej hodnoty sú povinní doručovať finančnej správe všetky podania elektronickými prostriedkami. Ak si platiteľ nesplní oznamovaciu povinnosť o začatí uplatňovania osobitnej úpravy, táto skutočnosť nie je prekážkou pre jej uplatňovanie. Za nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy správca dane uloží pokutu podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály