Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 12/2021

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
12/2021

Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. januára 2022 a 1. júla 2022

JUDr. Filip Richter Zo seriálu: Najvýznamnejšie zmeny v zákone o DPH zamerané na boj proti daňovým podvodom

Dňa 12. novembra 2021 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a dopln...

Posúdenie služieb vzťahujúcich sa k nehnuteľnosti

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Najvýznamnejšie zmeny v zákone o DPH zamerané na boj proti daňovým podvodom

Pre stanovenie daňového režimu pri službách, ktoré sa vzťahujú k nehnuteľnosti je nevyhnutné určiť, kde sa nachádza miesto dodania služby. Určenie miesta poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľ...

Opravné faktúry v kontrolnom výkaze

Ing. Ján Mintál Zo seriálu: Najvýznamnejšie zmeny v zákone o DPH zamerané na boj proti daňovým podvodom

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) v § 78a ods. 2 písm. c) ustanovuje, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje z každej faktúry, ktorá mení p...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník X.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – OravcováIng. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková,tel.: (02) 58 10 20 31, 
email: faktury@wolterskluwer.sk, Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava,tel.: (02) 58 10 20 16,e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného. Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 109 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava, Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk, Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

Editoriál

Vážení čitatelia,

blížia sa jedny z najkrajších sviatkov v roku, Vianoce a Nový rok. Je teda čas na posledné číslo. Veríme, že bol časopis pre vás dobrým spoločníkom a že mu zostanete verní aj naďalej. Nezabúdajte ani na portál daneauctovnictvo.sk.

V čísle 12-2021 sme pripravili v rubrike „Aktuálne“ druhý článok zo série k zmenám v zákone o dani z pridanej hodnoty. Druhý článok v tejto rubrike vysvetľuje postup ako uvádzať v kontrolnom výkaze zmeny na základe opravných faktúr.

Pre stanovenie daňového režimu pri službách, ktoré sa vzťahujú k nehnuteľnosti je nevyhnutné určiť, kde sa nachádza miesto dodania služby. Ako na to, to je hlavnou témou článku v rubrike „Z praxe“. Článok je v tomto čísle delený, ale už teraz si ho môžete prečítať na portáli daneauctovnictvo.sk do konca.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme ako obyčajne komentáre k rozsudkom Súdneho dvora, v tomto čísle je to „Úhrada odmeny za poskytnuté služby v splátkach z hľadiska DPH“.

Na záver si môžete prečítať niekoľko praktických rád v rubrike „Poradňa“.

Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v zdraví a v spoločnosti časopisu DPH v praxi.

redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.