Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. januára 2022 a 1. júla 2022

Dátum: Autor/i: Mgr. Filip Richter Rubrika: Aktuálne Zo seriálu: Najvýznamnejšie zmeny v zákone o DPH zamerané na boj proti daňovým podvodom

Dňa 12. novembra 2021 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). Ako už vyplýva z nadpisu, v tomto článku bude venovaná pozornosť zákonu č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktorý bol na základe novely spolu s ďalšími právnymi predpismi predmetom zmien a doplnení.

Na začiatok treba uviesť, že zmeny zavádzané novelou zákona o DPH možno rozčleniť dohromady do troch skupín:

  • nástroje zamerané na boj proti daňovým podvodom,
  • transpozícia smerníc:
    • smernica Rady (EÚ) 2019//2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (ďalej len „smernica 2019/2235“), (§ 11, § 43, § 44, § 48, § 63) s účinnosťou od 1. júla 2022 a
    • smernica Rady (EÚ) 2021//1159 z 13. júla 2021, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o dočasné oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 (ďalej len „smernica 2021/1159“), (§ 48, § 62aa, § 85kl) s účinnosťou od 1. januára 2022,
  • rôzne ďalšie zmeny vrátanie zmien legislatívno-technického charakteru.

Keďže nástroje zamerané na boj proti daňovým podvodom sme bližšie charakterizovali v predošlom príspevku, v tomto článku bude venovaný priestor práve zvyšným dvom kategóriám zmien.

Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2019/2235

Za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu sa bude podľa § 11 ods. 13 zákona o DPH považovať aj pridelenie tovaru ozbrojeným silám členského štátu podieľajúceho sa na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Európskej únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, na ich použitie alebo na použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, ak tento tovar nebol kúpený podľa všeobecných pravidiel zdanenia v členskom štáte pridelenia a ak by dovoz tohto tovaru nebol oslobodený od dane podľa § 48 ods. 13. Podľa § 48 ods. 13 zákona o DPH bude od dane oslobodený dovoz tovaru ozbrojenými silami iného členského štátu, určeného na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, vrátane tovaru určeného na zásobenie stravovacích zariadení týchto ozbrojených síl podieľajúcich sa na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Európskej únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.

Čo sa týka oslobodenia od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, oslobodené od dane bude po novom aj nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak by dovoz takého tovaru bol oslobodený od dane podľa § 48 ods. 13 zákona o DPH.

Vplyvom smernice 2019/2235 dôjde aj k tomu, že od dane bude podľa § 43 ods. 6 písm. e) zákona o DPH oslobodené dodanie tovaru alebo služby do iného členského štátu pre ozbrojený sily členského štátu, určené na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, a na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak tieto ozbrojené sily nie sú ozbrojenými silami členského štátu určenia dodávok a ak sa podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Európskej únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.

Ozbrojené sily iného členského štátu budú mať podľa nového ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o DPH nárok na vrátenie dane zaplatenej v cenách tovarov a služieb určených na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Európskej únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Ak tieto tovary alebo služby dodá týmto ozbrojeným silám Ministerstvo obrany SR, má Ministerstvo obrany SR nárok na vrátenie dane z dodaných tovarov a služieb, ktorý si uplatní postupom podľa § 63 ods. 4 zákona o DPH.

Transpozícia smernice 2021/1159

Do § 48 zákona o DPH pribudnú odseky 11 a 12, v dôsledku ktorých bude dovoz tovaru Európskou komisiou, agentúrou alebo orgánom zriadeným podľa práva Európskej únie (ďalej len „oprávnený orgán EÚ“) oslobodený od dane, ak je tento tovar určený na plnenie úloh, ktoré im boli zverené právom Európskej únie, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19. Výnimkou je, ak oprávnený orgán EÚ použije dovážaný tovar okamžite alebo neskôr na účely ďalšieho dodania za protihodnotu. Ak sa však prestanú plniť podmienky na oslobodenie popísaného dovozu tovaru od dane, bude tento dovoz tovaru predmetom dane a oprávnené orgány EÚ budú povinné o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať colný úrad, ktorý následne vyrubí daň podľa sadzby dane, ktorá bola platná v danom čase.

Novela zákona o DPH reaguje v novozavedenom ustanovení § 62aa aj na vnútroštátne nákupy tovarov alebo služieb uskutočnené oprávnenými orgánmi EÚ s cieľom ich následnej bezodplatnej distribúcie. Za podmienok, že oprávnené orgány EÚ v tuzemsku nakúpia tovary alebo služby určené na plneni

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály