Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Opravné faktúry v kontrolnom výkaze

Dátum: Autor/i: Ing. Ján Mintál Rubrika: Aktuálne

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) v § 78a ods. 2 písm. c) ustanovuje, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje z každej faktúry, ktorá mení pôvodnú faktúru, t. j. z opravnej faktúry. Opravnou faktúrou sa chápe každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, pričom táto faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

Príklad č. 1
Je potrebné uviesť v kontrolnom výkaze aj také údaje z opravnej faktúry, na základe ktorých nedochádza k oprave základu dane?
Zákon o DPH v rámci § 78a neustanovuje odlišné vykazovanie údajov z opravnej faktúry vyhotovenej na základe opravy základu dane podľa § 25 zákona o DPH alebo z opravnej faktúry vyhotovenej na základe zistenia, že v pôvodnej faktúre sú uvedené nesprávne údaje. To znamená, že v kontrolnom výkaze je potrebné uviesť údaje zo všetkých opravných faktúr, ktoré menia pôvodnú faktúru, a to aj v prípade, ak nedochádza k oprave základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH.
* * *
V každom prípade je však nutné rozlišovať, či ide o:
-
uvedenie údajov z opravných faktúr v kontrolnom výkaze za príslušné zdaňovacie obdobie alebo
-
podanie dodatočného kontrolného výkazu z dôvodu, že údaje z vyhotovenej alebo prijatej faktúry boli v kontrolnom výkaze uvedené nesprávne.
Kým v prvom prípade platiteľ dane uvádza údaje z vyhotovenej alebo prijatej opravnej faktúry v kontrolnom výkaze za príslušné zdaňovacie obdobie, dodatočný kontrolný výkaz sa podáva v prípadoch, keď platiteľ dane v podanom kontrolnom výkaze uviedol nesprávne údaje z vyhotovenej alebo prijatej faktúry alebo v kontrolnom výkaze uviedol údaje, ktoré sa netýkajú príslušného zdaňovacieho obdobia, prípadne neuviedol údaje, ktoré v kontrolnom výkaze mali byť za príslušné zdaňovacie obdobie uvedené.
Údaje z opravných faktúr sa v kontrolnom výkaze vykazujú samostatne v časti C, pričom v časti C.1. sa uvádzajú údaje z vyhotovenej opravnej faktúry dodávateľom tovaru alebo služieb a v časti C.2. sa uvádzajú údaje z prijatej opravnej faktúry príjemcom plnenia. Uvedenie údajov z opravných faktúr preto automaticky nezakladá dôvod na podanie dodatočného kontrolného výkazu. Podanie dodatočného kontrolného výkazu je v prípade opravných faktúr možné vzťahovať napríklad na také prípady, keď v časti C.1. alebo C.2. kontrolného výkazu nie sú pôvodne uvedené údaje z vyhotovenej, resp. prijatej opravnej faktúry správne.
Nadväzujúc na uvedené podľa § 78a ods. 7 zákona o DPH platí, že z opravnej faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH sa v kontrolnom výkaze uvádzajú nasledujúce údaje:
-
identifikačné číslo pre daň odberateľa alebo dodávateľa, pod ktorým tovar alebo služba bola alebo má byť dodaná,
-
poradové číslo faktúry alebo číselnú identifikáciu dokladu podľa § 78a ods. 3 zákona o DPH, ak tento doklad číselnú identifikáciu obsahuje,
-
poradové číslo pôvodnej faktúry,
-
rozdiel základu dane a sumy dane v eurách, len ak sa táto hodnota mení,
-
sadzba dane, len ak sa táto hodnota mení,
-
rozdiel v sume odpočítanej dane v eurách, len ak sa táto hodnota mení,
-
druh a množstvo tovaru, ak je faktúra vyhotovená na dodanie tovaru, z ktorého je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona o DPH, len ak sa tento údaj mení,
-
prvé štyri číslice číselného kódu podľa spoločného colného sadzobníka a množstvo tovaru, ak je faktúra vyhotovená na dodanie tovaru, z ktorého je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH, len ak sa tento údaj mení.
Od 1. januára 2021 sa v časti C. kontrolného výkazu uvádzajú aj údaje o
oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby
podľa § 25az vyhotoveného opravného dokladu a údaje o
oprave odpočítanej dane a oprave opravenej odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
podľa § 53b zákona o DPH z prijatého opravného dokladu.
Uvádzanie údajov z opravných faktúr
Časť C.1. kontrolného výkazu
V časti C.1. kontrolného výkazu platiteľ dane (dodávateľ) uvádza údaje z každej vyhotovenej opravnej faktúry, ktorú vyhotovil k faktúre o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, alebo pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH, okrem údajov z opravnej faktúry vyhotovenej k zjednodušenej faktúre, ktorá sa uvádza v časti D. kontrolného výkazu. V časti C.1. kontrolného výkazu je potrebné uviesť údaje z opravných faktúr vyhotovených k faktúram uvedeným v časti A.1. a A.2. kontrolného výkazu.
Príklad č. 2
V ktorej časti kontrolného výkazu je potrebné uviesť údaje z opravnej faktúry k dokladu z e-kasy?
V časti C.1. kontrolného výkazu sa uvádza aj opravná faktúra vyhotovená k faktúre vystavenej pokladnicou e-kasa klient, ak má platiteľ dane povinnosť uviesť údaje z tejto faktúry v časti A.1. kontrolného výkazu, to znamená, ak je platiteľ dane povinný vyhotoviť pre svojho odberateľa faktúru a faktúra vystavená pokladnicou e-kasa klient má všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH.
Ak platiteľ dane vyhotovil opravnú faktúru k dokladu z pokladnice e-kasa klient, ktorý je zjednodušenou faktúrou, údaje z opravnej faktúry zahrnie do sumárnych údajov uvádzaných v časti D.1. kontrolného výkazu. Ak platiteľ dane vyhotovil opravnú faktúru k inej zjednodušenej faktúre, ktorá sa uvádza v časti D.2. kontrolného výkazu, údaje z opravnej faktúry zahrnie do sumárnych údajov v časti D.2. kontrolného výkazu.
* * *
V prípade opravy základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH platiteľ dane (dodávateľ) uvádza rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil doklad o oprave základu dane. Nakoľko sa v kontrolnom výkaze uvádzajú údaje o daňovej povinnosti, platiteľ dane uvedie údaje z opravnej faktúry v kontrolnom výkaze za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil opravnú faktúru, a to bez ohľadu na to, či ju vyhotovuje v zákonom stanovenej lehote podľa § 73 ods. 1 písm. e) zákona o DPH alebo po tejto lehote.
Príklad č. 3
Spoločnosť XYZ, a.s., poskytla dňa 17. októbra 2021 službu podnikateľke v cene 300 € (250 € + 50 € DPH), pričom faktúra na dodanie služby bola vyhotovená 24. októbra 2021. Spoločnosť XYZ, a.s., vykázala údaje z tejto faktúry v časti A.1. kontrolného výkazu podaného za október 2021. Dňa 27. novembra 2021 však podnikateľka reklamovala kvalitu realizovaných služieb, čo spoločnosť XYZ, a.s., akceptovala a dohodli sa na znížení ceny služby. Následne na uvedené dňa 29. novembra 2021 vyhotovila dodávateľská spoločnosť opravnú faktúru, v ktorej uviedla rozdiel v základe dane 50 € a rozdiel v dani 10 €.
Spoločnosť XYZ,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály