Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 10/2013

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
10/2013

Sumy potrebné pre výpočet daňovej povinnosti k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013

Ing. Zita Kajanovičová Ing. Silvia Jambrichová

Sumy nezdaniteľných častí základu dane z príjmov, daňového bonusu, zamestnaneckej prémie a niektorých ďalších súm ovplyvňujúcich výšku daňovej povinnosti fyzickej osoby sú v zákone č. 595/2003 Z. z...

Daň z nehnuteľností za stavebné pozemky

Irena Bubeníková

Zdaňovanie stavebných pozemkov ako samostatného druhu pozemkov na účely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďal...

Vzťah dane z pridanej hodnoty a vstupnej ceny odpisovaného majetku

Ing. Peter Furmaník

Jedným z pravidiel pre daňové odpisovanie hmotného majetku je spôsob zahrnovania dane z pridanej hodnoty (DPH) do vstupnej ceny pre jeho odpisovanie. Platiteľ DPH si DPH do vstupnej ceny nezahrňuje...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.