AUTOR: Ing. Anna Danková

zoradiť výsledky podľa:

Fakturácia služieb poskytnutých v zahraničí a DPH

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Spoločnosť B si objednala práce u spoločnosti A. Slovenská firma spoločnosť A zamestnáva zamestnancov, ktorých vysiela do Nemecka, kde pracujú na výstavbe nového závodu. Ide o zámočnícke práce, ako aj spájanie plastových rúr pri výstavbe v danom závode. Ide len o poskytnutie prác. Spoločnosť A fakturuje službu za práce slovenskej spoločnosti B a spoločnosť B fakturuje služby Nemeckej spoločnosti C, ktorá je konečným príjemcom služby. Všetky tri spoločnosti A, B, C sú platiteľmi DPH. V akom daňovom režime DPH by mala fakturovať Slovenská spoločnosť A Slovenskej spoločnosti B?

Obrat pre účely zákona o DPH

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Daň z pridanej hodnoty

Číslo:
Vydanie: 12/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Obrat pre účely zákona o DPH je definovaný ako výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane sa nezahŕňajú do obratu, ak sú tieto služby poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.

Odpovede k často sa vyskytujúcim otázkam k problematike DPH

Číslo:
Vydanie: 11/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Podanie súhrnného výkazu

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

V mesiaci október 2012 dodáme tovar odberateľovi z iného členského štátu, identifikovanému pre DPH v štáte nadobudnutia tovaru. Prepravu tovaru si zabezpečí odberateľ inou osobou. Doklad preukazujúci dodanie tovaru nebudeme mať k dispozícii do 30. 4. 2013. Dodanie tovaru zdaníme v apríli 2013. Ako máme postupovať pri podaní súhrnného výkazu? V októbri 2012 dodanie tovaru uvedieme v súhrnnom výkaze. V máji 2013 podáme dodatočný súhrnný výkaz za október 2012 alebo za apríl 2013 znížime dodanie tovaru?

Dodanie stavby zahraničnou osobou a daň z pridanej hodnoty

Dátum:
Autor: Ing. Anna Danková
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Česká stavebná spoločnosť, ktorá je zaregistrovaná ako platiteľ DPH v SR, dodala slovenskej právnickej osobe – platiteľovi DPH na základe zmluvy o dielo, stavbu. Stavba sa nachádza na území SR. Česká spoločnosť vystavila faktúru so slovenskou DPH a uviedla na nej slovenské IČ DPH. Slovenská spoločnosť si uplatnila právo na odpočet vyfakturovanej DPH. Je tento postup správny? Na ktorom riadku daňového priznania treba uviesť základ + DPH? Nevzťahuje sa na uvedené plnenie samozdanenie?

Aktuálne vydanie

2/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
2/2020
Ročnik 2020

Zobraziť