RUBRIKA: Daň z pridanej hodnoty

zoradiť výsledky podľa:

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Dátum:
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 368/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1. januára 2020 (www.nrsr.sk; tlač 1594). V článku uvádzame stručný prehľad vybraných zmien, v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o DPH.

Refundácia DPH zahraničným podnikateľom a zahraničným turistom v roku 2019

Dátum:
Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) upravuje podmienky a postup vrátenia DPH (tzv. refundácia dane) zahraničnej osobe z iného členského štátu (§ 55a až § 55e zákona o DPH), zahraničnej osobe z tretieho štátu (§ 56 až § 58 zákona o DPH) a tiež vrátenie dane cestujúcim (zahraničným turistom) pri vývoze tovaru (§ 59 až § 60 zákona o DPH). Postup podania žiadosti o vrátenie DPH z iného členského štátu slovenským platiteľom dane je upravený iba rámcovo (§ 55f a § 55g zákona o DPH).

Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2019

Dátum:
Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Platitelia dane, u ktorých v priebehu roku 2019 došlo k zmene účelu použitia investičného majetku (hnuteľného aj nehnuteľného)podľa§ 54 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) alebo k zmene rozsahu použitia nehnuteľného investičného majetkuna podnikanie a na iný účel ako podnikanie podľa § 54a zákona o DPH alebo s účinnosťou od 1. 1. 2019 k zmene rozsahu použitia hnuteľného investičného majetkuna podnikanie a na iný účel ako podnikanie podľa § 54d zákona o DPH, sú povinní v poslednom zdaňovacom období roku 2019 vykonať dodatočnú úpravu odpočítanej dane.

Odpovede na otázky z praxe účtovných jednotiek

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V príspevku sme pre vás vybrali pár otázok z bežnej praxe podnikateľov a účtovných jednotiek z oblasti dane z pridanej hodnoty. Odpovede na tieto otázky vypracoval Ing. Marián Drozd.

Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2019

Dátum:
Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb za protihodnotu je potrebné správne určiť miesto dodania služby. Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdaniteľné obchody, ktoré majú miesto dodania na území SR. Pri určení miesta dodania služby platí, že ak služba nespadá pod niektoré z osobitných pravidiel určenia miesta dodania službyuvedených v § 16 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), aplikuje sa jedno z dvoch základných pravidiel pre určenie miesta dodania služby podľa § 15 zákona o DPH, a to v závislosti od postavenia príjemcu služby, t. j. či je služba dodaná zdaniteľnej osobe alebo inej osobe ako zdaniteľnej.

Dodanie a nájom nehnuteľností z hľadiska dane z pridanej hodnoty v roku 2019

Dátum:
Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Od roku 2019 sa významným spôsobom mení zdaňovanie v prípade dodania a nájmu nehnuteľností, ktoré upravuje§ 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“), a to najmä s cieľom zabrániť zneužívaniu uplatňovania odpočtov dane pri dodaní a nájme nehnuteľností určených na bývanie. Zmeny sa týkajú jednak obmedzenia možnosti zdanenia nehnuteľnosti určenej na bývanie a rovnako aj práva voľby prenajímateľa na zdanenie prenájmu, akpredmetom nájmu je byt, rodinný dom alebo apartmán v bytovom dome. Súčasne sa stanovujú nové kritériá na oslobodenie od dane pri dodaní stavby, resp. jej časti, ktoré berú do úvahy aj kolaudáciu po zohľadnení vplyvu prestavby, resp. rekonštrukcie stavby, pričom naďalej zostáva zachované 5-ročné obdobie, v rámci ktorého platiteľ dane nemôže uplatniť oslobodenie od dane na dodanú stavbu alebo jej časť.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2019

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

S účinnosťou od 1. januára 2019 dochádza k zmenám zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Cieľom zmien zákona bolo najmä prevzatie smernice Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie z poukazmi, a článku 1 smernice Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku. Slovenská republika bola povinná prijať a uverejniť zákon potrebný na dosiahnutie súladu slovenského zákona o DPH s citovanými smernicami do 31. decembra 2018.

Administratívne povinnosti platiteľov dane z pridanej hodnoty

Dátum:
Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) ukladá platiteľom dane viaceré administratívne povinnosti. Medzi ne patrí napríklad vedenie záznamov na účely DPH, vyhotovovanie faktúr a ich uchovávanie, podávanie daňového priznania a úhrada vlastnej daňovej povinnosti, podávanie kontrolného a súhrnného výkazu. V určitých prípadoch zákon o DPH ukladá administratívne povinnosti aj osobám, ktoré nie sú platiteľmi dane.

Registračná povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb v roku 2018

Dátum:
Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Registračná povinnosť pre daň z pridanej hodnoty (DPH) v tuzemsku sa podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) vzťahuje na tuzemské zdaniteľné osoby (registrácia podľa § 4, § 4b, § 7 a § 7a zákona o DPH)a na zahraničné zdaniteľné osoby (registrácia podľa § 5 a § 6 zákona o DPH). Zmenu registrácie zahraničných osôb upravuje § 6a zákona o DPH.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2018

Dátum:
Autor: Ing. Soňa Ugróczy

Číslo:
Vydanie: 2/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 334/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o DPH“) s účinnosťou od 1. januára 2018.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
5/2020
Ročnik 2020

Zobraziť