Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 11/2020

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
11/2020

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2020

Ing. Ondrej Baláž

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je základná právna norma pre vedenie účtovníctva. Sú v ňom právne vymedzené základné pojmy a povinnosti, rozsah a ...

Uzávierkové účtovné operácie v jednoduchom účtovníctve

Ing. Ľudmila Novotná

Aj účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, musia zostaviť účtovnú závierku. Účtovnú závierku za bežné účtovné obdobie zostavujú vždy len k 31. 12. kalendárneho roka, z dô...

Skončenie uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov FO zavedených pre zmiernenie dosahov pandémie

Ing. Silvia Jambrichová

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 vláda SR na základe uznesenia č. 111/2020 z 11. 3. 2020 vyhlásila podľa § 8 zá...

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca súvisiace s ukončením obdobia pandémie

Ing. Zita Kajanovičová

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ustanovuje pre zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“), povinnosti súvisiace so zdaňovaním príjmov...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.