Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tatiana Mičudová

Počet článkov autora: 64


Veľké zmeny ohľadne whistleblowingu

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z. z.“) nadobudol účinnosť 1. 3. 2019. Nakoľko súčasné znenie tohto zákona nebolo v súlade s ...

Predčasné ukončenie pracovného pomeru

Hlavná kontrolórka v obci je zamestnaná od 1. 8. 2008 sústavne (jej pracovná zmluva trvá do 31. 7. 2026). V posledných troch rokov má vážne zdravotné problémy. Akým spôsobom môže ukončiť skorším dátumom pracovný pomer a ktorému orgánu obce má najp...

Počítačový program ako zamestnanecké dielo

Autorské právo je stále viac významnou súčasťou našich životov, a to pre činnosti spojené s umením, no aj pre spojenie s oblasťami ako sú obchod, vedecká činnosť. Autorské právo má dopad aj na pracovnoprávne vzťahy. Autorské diela totiž môžu vznik...

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobne...

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom od 1. februára 2023

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s. r. o.“) je od 1. 2. 2023 možné zjednodušeným spôsobom, a to prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára.

Výkon inej zárobkovej činnosti podľa Zákonníka práce po novele

V rámci hospodárskej súťaže sa podnikatelia snažia ochrániť nielen svoje obchodné tajomstvá, know-how, ktoré nie sú bežne dostupné, ale aj pracovné postupy a podobne. Ochrana pritom môže spočívať v prijatí technických, ale aj organizačných opatren...

Nahrávaný telefonát ako osobný údaj

Dňa 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariade...

Novela Zákonníka práce účinná od 1. novembra 2022

Dňa 4. októbra 2022 Národná rada SR schválila zákon č. 350/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 350/2022 Z. z.“). Zákon nadobudol úč...

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 25. 2. 2022 zákon č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (ďalej len ako „zákon č. 55/2022 Z. z.“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 26. 2. 2022.

Zmeny pri spracúvaní cookies z hľadiska nového zákona o elektronických komunikáciách

Dňa 24. 11. 2021 NR SR schválila zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 452/2021 Z. z.“), ktorý nadobudol účinnosť od 1. 2. 2022. Zákon č. 452/2021 Z. z. prináša zmeny ohľadom nastavenia cookies a st...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály