Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tatiana Mičudová

Počet článkov autora: 59


Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Dňa 4. mája 2016 bolo v úradnom Vestníku Európskej únie uverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smern...

Výkon inej zárobkovej činnosti podľa Zákonníka práce po novele

V rámci hospodárskej súťaže sa podnikatelia snažia ochrániť nielen svoje obchodné tajomstvá, know-how, ktoré nie sú bežne dostupné, ale aj pracovné postupy a podobne. Ochrana pritom môže spočívať v prijatí technických, ale aj organizačných opatren...

Nahrávaný telefonát ako osobný údaj

Dňa 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariade...

Novela Zákonníka práce účinná od 1. novembra 2022

Dňa 4. októbra 2022 Národná rada SR schválila zákon č. 350/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 350/2022 Z. z.“). Zákon nadobudol úč...

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 25. 2. 2022 zákon č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (ďalej len ako „zákon č. 55/2022 Z. z.“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 26. 2. 2022.

Zmeny pri spracúvaní cookies z hľadiska nového zákona o elektronických komunikáciách

Dňa 24. 11. 2021 NR SR schválila zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 452/2021 Z. z.“), ktorý nadobudol účinnosť od 1. 2. 2022. Zákon č. 452/2021 Z. z. prináša zmeny ohľadom nastavenia cookies a st...

Pracovné cesty a dovolenky zamestnancov v čase pandémie

Zamestnávatelia mali do nedávna oklieštené možnosti vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, o jeho prekonaní alebo o výsledkoch testovania.  Dňa 12. 11. 2021 NR SR prijala zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa meni...

Povinnosť zamestnávateľov platiť koncesionárske poplatky - novinky od 1.7.2021

Pod pojmom koncesionárske poplatky sa rozumie úhrada za služby verejnosti, ktoré sú poskytované zo strany Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. Právna úprava tzv. koncesionárskych poplatkov je o...

Stravovanie zamestnancov od 1. marca 2021

Z uzatvoreného pracovného pomeru vyplývajú pre zamestnávateľa, ale aj pre zamestnanca, rôzne povinnosti. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), ustanovuje pre zamestnávateľa (okrem iných povinností) aj povi...

Rozdelenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Ako je možné rozdeliť spoločnosť s ručením obmedzeným tak, aby sa časť spoločnosti oddelila zlúčením do novovzniknutej spoločnosti s r. o. a pôvodná spoločnosť ostala zachovaná? Znamená to teda, že by nevznikli dve nové spoločnosti, ale iba jedna....

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály