Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tatiana Mičudová

Počet článkov autora: 52


Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Dňa 4. mája 2016 bolo v úradnom Vestníku Európskej únie uverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smern...

Stravovanie zamestnancov od 1. marca 2021

Z uzatvoreného pracovného pomeru vyplývajú pre zamestnávateľa, ale aj pre zamestnanca, rôzne povinnosti. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), ustanovuje pre zamestnávateľa (okrem iných povinností) aj povi...

Rozdelenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Ako je možné rozdeliť spoločnosť s ručením obmedzeným tak, aby sa časť spoločnosti oddelila zlúčením do novovzniknutej spoločnosti s r. o. a pôvodná spoločnosť ostala zachovaná? Znamená to teda, že by nevznikli dve nové spoločnosti, ale iba jedna....

Novinky v obchodnom registri od 1. októbra 2020

Dňa 22. 10. 2019 NR SR schválila zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 390/2019 Z. z.“), ktorým sa s účinnosťou od 1. 1...

Výpoveď pre závažné porušenie pracovnej disciplíny

Zamestnanec vo funkcii vedúci oddelenia opakovane porušil pracovnú disciplínu, a to tým, že mu bolo preukázané opilstvo: dňa 31. 8. 2020 namerané opakované hodnoty 1,42 mg/l dňa 14. 9. 2020 namerané opakované hodnoty 0,90 mg/l. V oboch prípadoch...

Späťvzatie odstúpenia od kúpnej zmluvy

Možno vziať odstúpenie od zmluvy späť, keby si to kupujúci rozmyslel? Ide o odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy (auta), uzavretej medzi kupujúcim (spotrebiteľom) a predávajúcim (podnikateľom) podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. ...

Spracúvanie osobných údajov ubytovacími zariadeniami

Dňa 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariade...

Bezpečnosť osobných údajov pri práci z domu

Opatrenia, ktoré sú zavádzané od potvrdenia ochorenia COVID 19 zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov. Mnohí zamestnanci začali pracovať z domu, formou tzv. home office. Home office ako inštitút nebol v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce...

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Od 1. januára 2020 je účinná novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v z. n. p. (ďalej aj ako „Zákonník práce“), ktorá zaviedla príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Podmienky poskytovania tohto príspevku upravuje Zákonník práce v osobitn...

Predaj obchodného podielu

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) má jedného spoločníka A. Spoločnosť má dvoch konateľov, konateľa A (ide o jediného spoločníka A) a konateľa B (konateľ B nie je spoločníkom). Každý konateľ spoločnosti koná samostatne. Ide o slo...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály