Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 12/2017

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
12/2017

Zdaňovanie vybraných druhov príjmov fyzických osôb v príkladoch

Ing. Silvia Jambrichová

Prostredníctvom praktických príkladov odpovieme daňovníkom na vybrané otázky týkajúce sa aplikácie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) pri zdaňovaní príjmov fyzic...

Daňové ocenenie obchodného majetku

Ing. Miroslava Brnová

Daňové ocenenie majetku na účely určenia vstupnej ceny majetku napr. pri jeho vložení do obchodného majetku upravuje § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Z t...

Účtovanie miezd v podvojnom účtovníctve

Ing. Jarmila Strählová

Mzdy a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov, ktoré im poskytuje zamestnávateľ podľa ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a ostatných pra...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.