Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 7-8/2023

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
7-8/2023

Simulovaný prevod ochranných známok - rozsudok Súdneho dvora

JUDr. Filip Richter

Daň z pridanej hodnoty je všeobecnou nepriamou daňou zo spotreby, ktorá je navyše na úrovni EÚ harmonizovaná, a teda jej právny základ vychádza z práva EÚ. Konkrétne ide o smernicu Rady 2006/112/ES...

Podvodné konanie na dani z pridanej hodnoty, dôkazy

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

V daňovej oblasti platí, že daňové subjekty si môžu zorganizovať svoje podnikanie tak, aby si znížili svoju daňovú povinnosť. Neexistuje žiadna povinnosť podnikať takým spôsobom, aby sa zvýšil daňo...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XII.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 139 € vrátane DPH (11,58 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Periodicita: mesačník
Zadané do tlače: 1. 8. 2023© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023,
EV 4589/12 (tlačené vydanie)
EV 21/22/EPP (online)
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,

aj počas horúceho letného obdobia vám prinášame aktuálne informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty. Tentokrát je to v podobe letného dvojčísla, v ktorom zaručene nájdete kvalitné články na témy, ktoré vás zaujímajú.

V rubrike „Aktuálne“ sú to dva články, a to Simulovaný prevod ochranných známok – rozsudok Súdneho dvora a Zdaniteľné obchody v kontexte dane z pridanej hodnoty.

Rubrika „Z praxe“ rovnako obsahuje dva články. Prvý sa venuje dôkazom v podvodnom konaní pri dani z pridanej hodnoty a druhý je zameraný na problematiku daňovej povinnosti u neplatiteľov dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Z Európskej únie“ okrem rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie pravidelne uverejňujeme aj zoznam vydaných rozsudkov. V tomto čísle sú to rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH vydané v prvom polroku 2023. Druhý článok obsahuje vybrané rozsudky týkajúce sa oslobodenia od DPH a neoprávneného odberu elektrickej energie.

V „Poradni“ nájdete niektoré otázky s odpoveďami, ktoré sme dostali do redakcie.

Želám vám príjemné čítanie.

Martina Uhrinová, odborná redaktorka

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.