Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zdaniteľné obchody v kontexte dane z pridanej hodnoty

Dátum: Rubrika: Aktuálne

Zdaniteľné obchody na účely dane z pridanej hodnoty sú vymedzené ako predmet dane v rámci § 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“). Ide o také plnenia, ktoré podliehajú DPH podľa uvedeného zákona. Podrobne sú zdaniteľné obchody bližšie špecifikované v rámci § 8, § 8a, § 9, § 9a, § 11, § 11a a § 12 zákona o DPH. Slovenskou DPH sa zdaňujú všetky uvedené zdaniteľné obchody, ak miesto ich plnenia je na území Slovenskej republiky a samozrejme nie je možné na ne uplatniť oslobodenie od DPH.

Dodanie tovaru
Predmetom DPH je dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Dodaním tovaru je na účely zákona o DPH:
-
Dodanie hmotného majetku
, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva, ak zákon o DPH neustanovuje inak, pričom na účely zákona o DPH sú hmotným majetkom hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj elektrina, plyn, voda, teplo, chlad a podobné nehmotné veci a bankovky a mince, ak sa predávajú na zberateľské účely za inú cenu, ako je ich nominálna hodnota, alebo za inú cenu, ako je prepočet ich nominálnej hodnoty na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu predaja bankoviek a mincí.
______________________________
Poznámka: Dodaním tovaru je prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník. Zo slovného spojenia "ako vlastník" vyplýva, že pri určení toho, či bolo uskutočnené dodanie tovaru nie je dôležité nadobudnutie právneho vlastníctva k tovaru kupujúcim, ale je rozhodujúce, aby kupujúci získal právo disponovať s tovarom ako vlastník.
______________________________
Príklad č. 1:
Hotelier vlastnil budovu, v ktorej prevádzkoval hotel (ubytovanie a reštauráciu) a zároveň časť budovy využíval na súkromné ubytovanie (byt). Hotelier si už v čase nadobudnutia nehnuteľnosti určil, že tento majetok nebude celý využívať na podnikanie, preto si uplatnil nárok na odpočet dane na vstupe len z časti budovy, ktorú bude používať na podnikanie. Hotelier chce budovu predať. Je predmetom dane celá budova, alebo len jej časť, ktorá bola využívaná na podnikanie?
Ak zdaniteľná osoba predáva majetok, ktorého časť si vyhradila na svoje súkromné využívanie, nekoná vzhľadom na predaj tejto časti ako zdaniteľná osoba. Zdaniteľná osoba vykonávajúca transakciu v postavení súkromnej osoby nekoná ako zdaniteľná osoba a nevzniká jej daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby. Hotelier pri predaji hotela zdaňuje iba časť budovy, ktorú využíval na podnikanie.
* * *
-
Dodanie stavby alebo jej časti 
na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy.
-
Odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy
, podľa ktorej sa vlastníctvo k predmetu nájomnej zmluvy nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky.
Dodaním tovaru je aj prevod vlastníckeho práva k hmotnému majetku za náhradu alebo protihodnotu na základe rozhodnutia vydaného štátnym orgánom alebo na základe zákona.
Ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. Bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 17 € za jeden kus a bezodplatné dodanie obchodných vzoriek sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu.
Príklad č. 2:
Platiteľ dane, majiteľ papiernictva dodal bezodplatne kancelárske potreby pre materskú školu. Je táto dodávka predmetom dane, aj keď za ne nedostal žiadne peniaze?
Áno, takáto dodávka je predmetom dane, nakoľko ak platiteľ dane dodá tovar bezodplatne alebo na iný účel ako podnikanie, pričom ak si pri kúpe tohto tovaru alebo pri jeho vytvorení vlastnou činnosťou daň odpočítal úplne alebo čiastočne, považuje sa takého dodanie tovaru za protihodnotu.
* * *
Príklad č. 3:
Spoločnosť vyrábajúca kozmetiku posiela svojim zákazníkom vzorky zadarmo.
Na bezodplatné dodanie obchodných vzoriek tovaru platiteľa sa limit 17 €/ks nevzťahuje, t.j. v súvislosti s ich nadobudnutím vzniká nárok na odpočítanie dane, ale daňová povinnosť nevzniká.
* * *
Príklad č. 4:
Obchodná spoločnosť obstarala diáre v hodnote 4,50 € bez dane, ktoré potom bezodplatne odovzdávala na výstave. Vznikajú jej z tohto dôvodu nejaké povinnosti ohľadom DPH?
V predmetnom prípade boli splnené podmienky ustanovené v § 8 ods. 3 zákona o DPH - išlo o bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, pričom hodnota 1 ks diáru nepresiahla 17 € bez dane. Takéto dodanie tovaru sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu - obchodnej spoločnosti teda nevznikla daňová povinnosť. Nárok na odpočítanie DPH však pri obstaraní spomínaných diárov vzniká za predpokladu splnenia podmienok ustanovených v § 49 až § 51 zákona o DPH.
* * *
Za dodanie tovaru sa považuje aj premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby, z tuzemska do iného členského štátu, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený ňou alebo na jej účet do iného členského štátu na účely jej podnikania. Takéto premiestnenie sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu okrem premiestnenia tovaru, ktoré spĺňa podmienky režimu call-off stock podľa § 8a zákona o DPH a okrem premiestnenia tovaru:
a)
na účel jeho inštalácie alebo montáže zdaniteľnou osobou alebo na jej účet v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru,
b)
na účel predaja tohto tovaru na diaľku na území Európskej únie zdaniteľnou osobou v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru,
c)
na účel dodania tovaru na palubách lietadiel, lodí alebo vlakov počas osobnej dopravy na území Európskych spoločenstiev,
d)
určeného na vývoz tovaru do tretích štátov,
e)
určeného na dodanie tovaru do iného členského štátu touto zdaniteľnou osobou, ak dodanie tohto tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, bude oslobodené od dane,
f)
na účel ocenenia tovaru alebo na účel prepracovania, spracovania, opravy alebo iných podobných činností fyzicky vykonaných na tomto tovare pre túto zdaniteľnú osobu v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava, za predpokladu, že sa tejto osobe tovar po skončení operácií vráti do tuzemska,
g)
na dočasné použitie tohto tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, na účel dodania služieb touto zdaniteľnou osobou,
h)
na dočasné použitie na obdobie nepresahujúce 24 mesiacov na území iného členského štátu, v ktorom by sa dovoz toho istého tovaru z územia tretieho štátu považoval za prepustený do režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla,
i)
na účel dodania plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, dodania elektriny a dodania tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) zákona o DPH.
Okamihom, keď sa prestane plniť niektorá z podmienok uvedených vyššie v písm. a) až i), považuje sa takéto premiestnenie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu.
Príklad č. 5:
Slovenská obchodná spoločnosť má zriadenú organizačnú zložku v Českej republike. Táto spoločnosť dodáva do ČR odevnú konfekciu občanom ČR. Na základe objednávok českých zákazníkov presunula slovenská spoločnosť určité množstvo spomínaného tovaru do organizačnej zložky v ČR a následne ho dodáva zákazníkom z českej organizačnej zložky.
Za dodanie tovaru sa považuje aj premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby, z tuzemska do iného členského štátu, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený ňou alebo na jej účet do iného členského štátu na účely jej podnikania. Takéto premiestnenie sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu okrem premiestnenia tovaru v zákonom ustanovených prípadov, pričom v tejto súvislosti je nevyhnutné poznamenať, že premiestnenie tovaru sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu, ak ide o premiestnenie za účelom predaja tohto tovaru na diaľku na území Európskej únie zdaniteľnou osobou v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru.
Z uvedeného tak vyplýva, že samotné premiestnenie konfekčného tovaru do organizačnej zložky v Českej republike nie je dodaním tovaru za protihodnotu. Až konečné dodanie tovaru zákazníkom v ČR podlieha DPH, čo vysporiada česká organizačná zložka.
* * *
Príklad č. 6:
Slovenská akciová spoločnosť (platiteľ DPH) premiestni vyrobenú technologickú linku zo svojho podniku na Slovensku k zákazníkovi do Poľska, ktorému sa má vykonať dodávka tohto zariadenia vrátane inštalácie a montáže.
Uvedené premiestnenie výrobného zariadenia sa nepovažuje za dodanie tovaru, pretože premiestnenie tovaru sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu za účelom jeho inštalácie alebo montáže zdaniteľnou osobou alebo na jej účet v členskom štáte, v ktorom sa skončí preprava alebo odoslanie tovaru. Až samotné dodanie nainštalovanej technologickej linky zákazníkovi v Poľsku bude dodaním tovaru. Miestom do
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály