Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 2/2024

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
2/2024

Právo na odpočítanie DPH v prípade podvodu - obozretnosť zdaniteľnej osoby - rozpor medzi judikatúrou vnútroštátneho súdu a EÚ

Ing. Zuzana Šidlová

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa odpočítania dane z pridanej hodnoty (DPH) v prípade DPH podvodu - C-537/22 Global Ink Trade.

Odpočet DPH a spochybnenie dodávateľa daňovým úradom (II.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Odpočet DPH a spochybnenie dodávateľa daňovým úradom

Pri preverovaní oprávnenosti uplatneného odpočítania dane z pridanej hodnoty (DPH) platiteľom dane v rámci daňovej kontroly by mal správca dane rozlišovať medzi požiadavkou na preukázanie: hmotnopr...

Opomenutie pravidla "dôveruj ale preveruj" môže vyjsť zamestnávateľa z hľadiska DPH draho

Ing. Katarína Balogová, LL.M Zo seriálu: Odpočet DPH a spochybnenie dodávateľa daňovým úradom

Podľa platných pravidiel pre oblasť dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré sú na úrovni členských štátov Európskej únie harmonizované prostredníctvom smernice Rady 2006/112/ESo spoločnom systéme DPH ...

Obsah vydania

Fakturácia a DPH

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XIII.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 16, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 139 € vrátane DPH (11,58 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Periodicita: mesačník
Zadané do tlače: 12. 2. 2024© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024,
EV 4589/12 (tlačené vydanie)
EV 21/22/EPP (online)
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.