Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Katarína Balogová, LL.M

Počet článkov autora: 13


Zmeny v DPH pri virtuálnom poskytovaní kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb

Novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH") zverejnená v Zbierke zákonov SR v máji 2024 pod číslom 102/2024 Z.z. prináša s účinnosťou od 1. januára 2025, okrem iného, aj nové prav...

Klasifikácia finančného lízingu hmotného majetku pre DPH z hľadiska dodania tovaru alebo služby

Nedávno v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novela zákona o dani z pridanej hodnoty prináša, okrem iných významných zmien v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH), aj zásadnú zmenu v posudzovaní finančného lízingu v Slovenskej republike ...

Nadhodnotená suma DPH na doklade o predaji pre konečného spotrebiteľa

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH"), platný v Slovenskej republike, aktuálne upravuje základnú sadzbu DPH na tovary a služby vo výške 20 % zo základu dane. Ďalej upravuje, že na t...

Opomenutie pravidla "dôveruj ale preveruj" môže vyjsť zamestnávateľa z hľadiska DPH draho

Podľa platných pravidiel pre oblasť dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré sú na úrovni členských štátov Európskej únie harmonizované prostredníctvom smernice Rady 2006/112/ESo spoločnom systéme DPH (ďalej "smernica"), platí, že každá osoba, ktorá u...

Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

Podľa platného slovenského zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len " zákon o DPH") platí, že ak daňový úrad začal daňovú kontrolu v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 1, 2 alebo ods. 5 tohto zákona a nadmern...

Činnosť člena predstavenstva akciovej spoločnosti v kontexte dane z pridanej hodnoty

V posledných rokoch vzbudil v členských štátoch Európskej únie pozornosť prípad luxemburskej daňovej správy, ktorý vzniesol otázky, či výkon činností osoby v postavení člena predstavenstva akciovej spoločnosti podlieha dani z pridanej hodnoty (DPH).

Dodávky paliva v rámci schém palivových kariet z hľadiska DPH

DPH komisia zriadená podľa článku 398 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica DPH“) zverejnila dňa 22. septembra 2023 v rámci svojich usmernení aj usmernenie č. 1068 týkajúce sa dodávok paliva v r...

Osobitná úprava dane z pridanej hodnoty pre malé podniky od 1. januára 2025

S cieľom harmonizovaného zjednodušenia fungovania malých podnikov v roku 2020 Rada Európskej Únie prijala smernicu 2020/285, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé pod...

Spracovateľské služby a vznik prevádzkarne na účely DPH

Koncom júna 2023 Európsky súdny dvor (ďalej len „ESD“) rozhodol v prípade C-232/22 Cabot Plastics Belgium SA v. État belge, v ktorom sa zaoberal otázkou, či poskytovanie spracovateľských operácii pre výhradného zahraničného príjemcu týchto služieb...

Zriaďovateľ vs organizačná zložka v ČR

Materská spoločnosť, čiže zriaďovateľ, je na území SR a na území ČR má zriadenú organizačnú zložku. Zriaďovateľ v SR, platiteľ DPH, vykonáva pre organizačnú zložku služby (spracovanie miezd, prenájom priestorov, provízia za sprostredkovanie a pod....

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály