Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Predĺžená splatnosť záväzkov

Dátum: Rubrika: Poradňa

Spoločnosť, ktorá je mesačný platiteľ DPH v zdaňovacom období roka 2023 evidovala záväzky po splatnosti, pri ktorých uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku. V príslušných zdaňovacích obdobiach uplatnila § 53b ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") a vrátila odpočítanú DPH daňovému úradu. S cieľom zmierlivého vyriešenia nárokov veriteľa uzatvoril dlžník písomne s veriteľom uznanie záväzku a dohodu o jeho zaplatení podľa § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
V dohode sú uvedené nasledujúce body:
-
Bod 5. Touto Dohodou Dlžník v plnom rozsahu uznáva Dlh čo do dôvodu a výšky a týmto ho výslovne potvrdzuje, a to ku dňu podpisu tejto Dohody, a zaväzuje sa ho uhradiť Veriteľov spôsobom uvedeným v bodoch 6. a 7.
-
Bod 6. Zmluvné strany sa dohodli, že Dlh v celej výške bude uhrádzaný Dlžníkom Veriteľovi na bankový účet Veriteľa, a to v splátkach vždy k danému dňu v mesiaci podľa nasledovného splátkového kalendára, navrhnutého Dlžníkom a akceptovaného Veriteľom.
-
Bod 7. Každá jednotlivá Splátka sa považuje za uhradenú Dlžníkom Veriteľovi momentom riadneho a včasného (v súlade s uvedeným splátkovým kalendárom) pripísania sumy zodpovedajúcej plnej výške jednotlivej splátky na Účet veriteľa. Dlh sa považuje za uhradený Veriteľovi a splnený momentom, keď celková suma Dlžníkom včas a riadne uhradených Splátok veriteľovi bude predstavovať 89 585,36 €. Dlh 89 585,36 € tvoria záväzky po splat
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály