Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 5/2022

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
5/2022

Daň z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na územie Európskej únie

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Daň z pridanej hodnoty, keďže má povahu spotrebiteľskej dane, sa uplatňuje na tovar a služby, ktoré vstupujú do hospodárskeho obehu Európskej únie a môžu byť predmetom spotrebovania.

Môže vzniknúť prevádzkareň na účely dane z pridanej hodnoty z dôvodu využívania zdrojov dcérskej spoločnosti?

Mgr. Elvíra Ungerová

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku Berlin Chemie A. Menarini SRL (C-333/20) zaoberal otázkou, či spoločnosť so sídlom v jednom členskom štáte má prevádzkareň v inom členskom štáte z dôvodu, že v ňom má dc...

Zrušenie registrácie osoby registrovanej pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH

Ing. Ján Mintál

Vychádzajúc z ustanovenia § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) platí, že ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník XI.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – Oravcová, Ing. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného.
Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 109 € vrátane DPH, poštovného, balného
a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 12. 5. 2022 © Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022, EV 4589/12
ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie), ISSN 1339-1658 (online)
Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už piate tohtoročné číslo obsahuje zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame článok s názvom „Zrušenie registrácie osoby registrovanej pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH“. Ide o častú tému vyskytujúcu sa v otázkach, ktoré dostávame do redakcie.

Májová rubrika „Z praxe“ obsahuje praktický článok Daň z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na územie Európskej únie. Článok obsahuje aj konkrétne príklady a rovnako tak aj rozsudky Súdneho dvora.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme článok s názvom „Môže vzniknúť prevádzkareň na účely dane z pridanej hodnoty z dôvodu využívania zdrojov dcérskej spoločnosti?“ Ako z názvu vyplýva, ide o zaujímajú problematiku.

V „Poradni“ nájdete odpovede na viaceré otázky čitateľov.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.