Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 3/2015

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
3/2015

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2015

Ing. Lucia Vanková

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorú je povinný platiť daňovník dane z prí...

Odvodová odpočítateľná položka v zdravotnom poistení

Ing. Iveta Matlovičová

Dňa 1. 1. 2015 nadobudla účinnosť novela č. 364/2014 Z. z. zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“), ktorou sa zavádza inštitút s názvom „...

Zmeny v postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve

Ing. Eva Gášpárová

Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/23635/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcove...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.