Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2020

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
2/2020

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019

Ing. Eva Gášpárová

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) alebo ten, koho na to správca dane vy...

Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D

Právny poriadok Slovenskej republiky priznáva právnu relevanciu určitým písomnostiam vtedy, keď sú doručené svojmu adresátovi. Preto je právne významné doručenie verejnoprávneho aktu, napríklad súd...

Doručovanie účtovnej závierky za rok 2019 do registra účtovných závierok

Ing. Ľudmila Novotná

Nachádzame sa v období, v ktorom účtovné jednotky zostavujú účtovné závierky. Ak mali účtovnú závierku povinnosť zostaviť ku koncu účtovného obdobia, ktorým bol kalendárny rok, t. j. k 31. 12. 2019...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.