Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 11/2016

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
11/2016

Oddanenie tovarov a služieb pri registrácii platiteľa dane v roku 2016

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Novoregistrovaní platitelia da­ne si môžu podľa § 55 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) odpočítať pri registrácii daň viažucu sa k tovarom a slu...

Možnosti opravy chýb v účtovnej závierke

Ing. Ľudmila Novotná

Povinnosťou každej účtovnej jednotky je doručiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok. Často sa ale stáva, že účtovná jednotka po odoslaní účtovnej závierky do registra účtovných závierok...

Ukladanie pokuty za správne delikty v oblasti účtovníctva zistené pri daňovej kontrole

Ing. Klára Klabníková

Daňová kontrola je jedným z množstva úkonov správcu dane, ktoré upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový p...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.