Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Otvorenie a uzavretie účtovných kníh u právnických osôb

Dátum: Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Dobu vedenia účtovníctva ustanovuje § 4 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") osobitne pre účtovnú jednotku, ktorou je fyzická osoba a osobitne pre účtovnú jednotku, ktorou je právnickí osoba. V príspevku sa budeme venovať právnickým osobám.
Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, vedie účtovníctvo odo dňa svojho vzniku do dňa svojho zániku počas jednotlivých účtovných období, s výnimkou premeny zanikajúcej účtovnej jednotky alebo odštiepením rozdeľovanej účtovnej jednotky
(pozri ďalej).
Jednotlivé účtovné obdobia možno rozdeliť na:
-
Riadne
účtovné obdobie - ide o bežné účtovné obdobie:
-
-
účtovné obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov vznikajúce pri zmene účtovného obdobia kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak (§ 3 ods. 5 zákona o účtovníctve).
-
Mimoriadne
účtovné obdobie - ide o obdobie, ktoré je iné ako riadne účtovné obdobie
(pozri ďalej).
Na začiatku každého účtovného obdobia (riadneho aj mimoriadneho) účtovná jednotka musí otvoriť účtovné knihy a na konci účtovného obdobia ich uzatvoriť. Otvorenie a uzavretie účtovných kníh k určitým dňom ustanovuje § 16 zákona o účtovníctve.
Otvorenie účtovných kníh
Stanovenie dňa, ku ktorému sa otvárajú účtovné knihy
V § 16 ods. 1 zákona o účtovníctve je určený deň, ku ktorému právnická osoba otvorí účtovné knihy, čím sa zároveň určuje začiatok účtovného obdobia.
Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, otvorí účtovné knihy vždy:
a)
Ku dňu svojho vzniku,
okrem prípadu, ak vznikla ako právny nástupca. V prípade vzniku ako právny nástupca sa uplatňuje postup podľa písm. c).
______________________________
Poznámka: V súvislosti so vznikom účtovnej jednotky právnickej osoby je potrebné upozorniť na skutočnosť, že termín založenia spoločnosti a vznik spoločnosti nemá ten istý význam.
Akt založenia spoločnosti
(§ 57 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. - ďalej len "Obchodný zákonník") je vymedzený
podpísaním spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny
. Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra, pričom návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie (§ 62 Obchodného zákonníka). Z uvedeného vyplýva, že akt založenia spoločnosti a samotný vznik spoločnosti sú odlišné nielen vo svojej skutkovej podstate, ale sú rozdielne aj z hľadiska času. Vzniku spoločnosti teda predchádza jej založenie. Od momentu založenia spoločnosti uplynie čas, ktorý je potrebný na vykonanie ďalších nevyhnutných krokov, ktoré je potrebné zrealizovať pre zápis spoločnosti do obchodného registra, teda pre samotný vznik spoločnosti (účtovnej jednotky). Zároveň zo zákona o účtovníctve vyplýva (§ 4), že
bez ohľadu na dĺžku obdobia, ktoré je medzi aktom založenia spoločnosti a vznikom tejto spoločnosti, sa účtovníctvo vedie až odo dňa vzniku spoločnosti, t.j. odo dňa, ku ktorému bola spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
.
______________________________
Otvoreniu účtovných kníh ku dňu vzniku účtovnej jednotky predchádza zostavenie otváracej súvahy [§ 17 ods. 7 písm. a) zákona o účtovníctve].
Príklad č. 1:
Spoločnosť ABC, s. r. o., bola založená 15.1.2024 podpísaním spoločenskej zmluvy dvoma spoločníkmi. Vklady do základného imania, každý 3 500 €, splatili peňažne, a to na účet založenej spoločnosti. Pri založení spoločnosti vynaložili 200 € na právne služby, ktoré spoločníci požičali spoločnosti a v budúcnosti požiadajú o vrátenie prostriedkov. Zápis spoločnosti (vznik) do obchodného registra sa uskutočnil 1.2.2024. Ku dňu vzniku k 1.2.2024 spoločnosť zostaví otváraciu súvahu:
Otváracia súvaha k 1. 2. 2024 
Strana AKTÍV Strana PASÍV
Účet Suma v € Účet Suma v €
221 7 000 411 7 000
381 20 365
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály