Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Daňová povinnosť u neplatiteľov dane z pridanej hodnoty

Dátum: Rubrika: Z praxe

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Zdaniteľnou osobou na účely DPH je podľa § 3 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo iného obdobného vzťahu, keď fyzická osoba je povinná dodržiavať pokyny alebo príkazy, čím sa vytvára stav podriadenosti a nadriadenosti z hľadiska podmienok vykonávanej činnosti a jej odmeňovania, sa nepovažuje za nezávislé vykonávanie činnosti v zmysle predchádzajúcej vety.

Ekonomickou činnosťou 
sa pritom rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. 
Za ekonomickú činnosť sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku
, pričom, ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.
Podľa § 3 ods. 5 zákona o DPH je 
zdaniteľnou osobou 
aj každá taká osoba,
ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu 
a tento nový dopravný prostriedok je ňou alebo kupujúcim alebo na ich účet odoslaný alebo prepravený kupujúcemu.
Zdaniteľná osoba verzus platiteľ DPH
Potrebné je si uvedomiť, že ak je subjekt v zmysle doteraz uvedeného zdaniteľnou osobou na účely zákona o DPH, automaticky to neznamená, že nadobúda status
platiteľa DPH
so všetkými jeho právami a povinnosťami.
Zdaniteľná osoba sa stáva platiteľom DPH v nasledujúcich prípadoch:
a)
Ak ide o registráciu zdaniteľnej osoby, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava (§ 4 ods. 1 a ods. 4 zákona o DPH), pričom to platí tak pre dobrovoľnú alebo povinnú registráciu po dosiahnutí ustanovenej výšky obratu.
Dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre daň sa takáto zdaniteľná osoba stáva platiteľom DPH.
b)
Ak ide o registráciu právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava (ďalej iba "zahraničná osoba"), pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane okrem dovozu tovaru. Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len plnenia uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) až h) zákona o DPH
Dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre daň sa takáto zahraničná osoba stáva platiteľom DPH,
pričom tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.
c)
V prípadoch tzv. skupinovej registrácie zdaniteľných osôb podľa ustanovení § 4a a § 4b zákona o DPH.
Neplatitelia DPH a povinnosť platiť DPH
Kľúčovým ustanovením zákona o DPH je § 69, ktorý ustanovuje, ktorá osoba je povinná odviesť daň do štátneho rozpočtu z dodania tovarov alebo služieb. V niektorých prípadoch vzniká podľa uvedeného paragrafu povinnosť platiť daň z pridanej hodnoty do štátneho rozpočtu prostredníctvom daňového priznania aj osobám, ktoré nemajú status platiteľa DPH.
Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu neplatiteľom DPH
Podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o DPH je predmetom dane aj nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ za protihodnotu. Ak ide o nadobúdateľov - registrovaných platiteľov dane v tuzemsku, títo si sami zdaňujú tovar, ktorý nadobudnú od platiteľa dane z iného členského štátu (od dodávateľa, ktorý má identifikačné číslo pre DPH v inom členskom štáte) a daň, ktorú platitelia dane priznali z nadobudnutia tovaru, si môžu aj odpočítať.
Nadobudnutie tovaru a súčasne povinnosť platiť daň v tuzemsku z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu však vzniká aj iným osobám ako platiteľom DPH, avšak na rozdiel od osôb, ktoré sú platiteľmi DPH, nebudú mať tieto osoby právo na odpočítanie dane z nadobudnutia tovarov. Vychádzajúc z § 69 ods. 2 písm. b) zákona o DPH platí, že zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri tovare, ktorý tejto zdaniteľnej osobe dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania tovaru je v tuzemsku, okrem:
1.
predaja tovaru na diaľku podľa § 14 ods. 1 zákona o DPH,
2.
tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I, na dodanie ktorého vo verejnom colnom sklade typu I nie je možné podľa § 48c ods. 1 písm. a) zákona o DPH uplatniť oslobodenie od dane,
3.
tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I, na dodanie ktorého v osobitnom sklade nie je možné podľa § 48c ods. 1 písm. b) zákona o DPH uplatniť oslobodenie od dane,
4.
tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II, na dodanie ktorého v daňovom sklade nie je možné podľa § 48c ods. 2 písm. c) zákona o DPH uplatniť oslobodenie od dane.
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane, ak:
a)
nadobúdateľom je zdaniteľná osoba konajúca v postavení zdaniteľnej osoby, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a
b)
dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu, okrem dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet a okrem predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie.
Predmetom nadobudnutia je tovar, ktorého hodnota prekročí 14 000 € bez DPH v príslušnom kalendárnom roku z členského štátu a tento tovar nadobudla zdaniteľná osoba - neplatiteľ alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, prípadne zdaniteľná osoba, ktorá je zaregistrovaná podľa § 7a zákona o DPH.
Podľa § 7 ods. 1 zákona o DPH totiž platí, že ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu
žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru
, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 €. Do hodnoty 14 000 € sa však nezapočítava hodnota nových dopravných prostriedkov a hodnota tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.
Hodnota nadobudnutého tovaru bez dane sa na spomínané účely sleduje z nákupov vo všetkých členských štátoch spoločne, nie jednotlivo voči každému členskému štátu. Pre úplnosť treba dodať, že žiadosť o registráciu pre daň môžu podať spomínané osoby aj v prípade, ak hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov nedosiahla v kalendárnom roku sumu 14 000 € (dobrovoľná registrácia). Toto rozhodnutie oznámi písomne daňovému úradu pri podaní žiadosti o registráciu pre daň (§ 7 zákona o DPH). Zdaňovanie nadobudnutia tovaru je nadobúdateľ povinný uplatňovať najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov.
Či už pôjde o povinnú alebo dobrovoľnú registráciu, takáto registrácia bude však iná ako registrácia za platiteľa DPH, pretože tieto osoby budú len povinné platiť daň z nadobudnutia tovarov, avšak nebudú mať právo na odpočítanie zaplatenej dane z nadobudnutia tovaru. Na základe registrácie im bude pridelené identifikačné číslo DPH. Po pridelení identifikačného čísla DPH si dodanie tovaru z iného členského štátu budú objednávať pod týmto číslom. Dodávateľ z iného členského štátu v takomto prípade nebude účtovať k cene DPH.
Príklad č. 1:
Podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou a nie je registrovaný pre DPH, kúpil v marci 2023 v Maďarsku stavebný stroj, ktorého hodnota dosiahla 10 500 € bez DPH. V auguste 2023 mu má dodať ďalší stroj osoba identifikovaná pre daň z Rakúska v hodnote 5 700 € bez DPH.
Podnikateľ by v kalendárnom roku 2023 prekročil hranicu 14 000 €, preto je povinný požiadať ešte pred dosiahnutím hodnoty 14 000 € o registráciu podľa § 7 zákona o DPH.
* * *
Ustanovenie § 11 ods. 4 písm. b) zákona o DPH sa však nevzťahuje na nadobudnutie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, ak podľa osobitného predpisu povinnosť platiť spotrebnú daň v tuzemsku vzniká nadobúdateľovi.
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nie je predmetom dane, ak dodanie takého tovaru v tuzemsku by bolo oslobodené od dane podľa § 47 ods. 7 až ods. 10 zákona o DPH.
Príklad č. 2:
Slovenský športový klub fungujúci ako občianske združenie zakúpi počas roku 2023 nasledujúci tovar:
a)
22.1.2023 zakúpilo sady dresov z Českej republiky v hodnote bez DPH 7 600 €,
b)
26.3.2023 zakúpilo futbalové lopty v Rakúsku v hodnote bez DPH 2 500 €,
c)
v septembri 2023 chce športový klub zakúpiť vitamínové nápoje a prípravky pre športovcov z Maďarska, ktorých cena je 4 500 € bez DPH. Tento tovar by mal byť dodaný najneskôr do konca októbra 2023.
Do hodnoty 14 000 € stanovenej pre registráciu právnickej osoby, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, sa započíta hodnota tovaru podľa písm. a) a b) (tovar dodaný 22.1.2023 a 26.3.2023). Športový klub sa zatiaľ nemusel registrovať pre DPH a platiť daň z nadobudnutia tovaru z iných členských štátov, pretože nedosiahol hodnotu pre registráciu.
Ak však športový klub vie, že si chce objednať tovar v Maďarsku, tento tovar by mal byť dodaný ešte v roku 2023 a hodnota tohto tovaru po započítaní do obratu by dosiahla, resp. presiahla sumu 14 000 € bez DPH, je povinný požiadať o registráciu ešte pred nadobudnutím tohto tovaru. Po pridelení identifikačného čísla DPH si tovar u maďarského dodávateľa objedná pod týmto číslom a pri nadobudnutí tovaru zaplatí daň z nadobudnutia. Športový klub prizná daň v daňovom priznaní a zaplatí ju príslušnému správcovi dane. Daň z nadobudnutia tovaru si športový klub (občianske združenie = právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom) nemôže odpočítať.
Po dosiahnutí hodnoty 14 000 € bez DPH a po pridelení identifikačného čísla pre DPH v roku 2023 musí športový klub všetky nadobudnutia tovarov z iných členských štátov zdaniť slovenskou DPH.
* * *
Ak zdaniteľná osoba je už v SR registrovaná pre DPH podľa § 7a zákona o DPH a ide nadobúdať tovar z iného členského štátu od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, ktorým celková hodnota nadobudnutých tovarov v kalendárnom roku:
-
Dosiahne 
hodnotu 14 000 €, žiadosť o registráciu nepodáva, pretože už je registrovaná pre DPH podľa § 7a spomínaného zákona. Tovar z iného členského štátu si bude objednávať pod identifikačným číslom, ktoré jej bolo pridelené podľa § 7a zákona o DPH a následne má povinnosť zdaniť nadobudnutie tovaru.
-
Nedosiahne 
hodnotu 14 000 €, žiadosť o registráciu nepodáva, pretože už je registrovaná pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPHa pri nadobudnutí tovaru môže postupovať nasledovne:
a)
neoznámi dodávateľovi tovaru svoje IČ DPH; dodávateľ bude fakturovať dodávku tovaru s daňou svojho členského štátu a nadobúdateľ nemá povinnosť odviesť daň v SR z nadobudnutého tovaru,
b)
oznámi dodávateľovi svoje IČ DPH, a teda sa rozhodne, že bude dobrovoľne zdaňovať nadobudnutie tovaru pred dosiahnutím hodnoty 14 000 €; dodávateľ bude fakturovať dodávku tovaru bez DPH a nadobúdateľ má povinnosť odviesť daň v SR z nadobudnutého tovaru.
Nadobudnutie nového dopravného prostriedku z iného členského štátu akoukoľvek osobou
Podľa § 11 ods. 3 zákona o DPH je predmetom dane aj nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu každou osobou. Uvedené znamená, že pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku nezáleží na tom, aké má nadobúdateľ postavenie vo vzťahu k DPH. Pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu musí zaplatiť daň v tuzemsku každá fyzická alebo právnická osoba, t.j. nie len platiteľ dane, ale aj zdaniteľná osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH, všetky právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľné osoby ako aj súkromné osoby - občania. Teda aj osoby, ktoré nie sú zdaniteľné, musia v prípade nadobudnutia nového dopravného prostriedku podať daňové priznanie a zaplatiť daň.
Čo treba chápať pod pojmom "nový dopravný prostriedok" je upravené v kontexte ustanovení § 11 ods. 11 a 12 zákona o DPH. Novým dopravným prostriedkom na uvedené účely je podľa uvedených ustanovení:
a)
pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW určené na prepravu osôb a nákladov, ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
b)
plavidlo dlhšie ako 7,5 m určené na prepravu osôb a nákladov s výnimkou námornej lode oslobodenej od dane podľa § 47 ods. 8 zákona o DPH, ak nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
c)
lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je väčšia ako 1 550 kg, určené na prepravu osôb a nákladov s výnimkou lietadla oslobodeného od dane podľa § 47 ods. 10 zákona o DPH, ak nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky.
Príklad č. 3:
Občan zakúpil 17.7.2023 nový automobil v Rakúsku od rakúskeho predajcu automobilov za 30 000 €.
Predajca áut v Rakúsku neuplatnil DPH platnú v Rakúsku, pretože uskutočnil intrakomunitárne dodanie tovaru s oslobodením od dane. Slovenský občan nadobudne tovar v SR a je povinný podľa § 78 ods. 4 zákona o DPH podať daňové priznanie a zaplatiť daňovému úradu daň do 7 dní od nadobudnutia nového automobilu. Daň, ktorú je povinný zaplatiť je 6 000 € (30 000 € x 20 %). Napokon treba pripomenúť, že podľa § 78 ods. 5 zákona o DPH je každá osoba, ktorá príležitostne nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu povinná priložiť k daňovému priznaniu aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku a na požiadanie daňového úradu poskytnúť ďalšie informácie potrebné na správne určenie dane.
* * *
Nadobudnutie tovarov z iného členského štátu s inštaláciou alebo montážou v SR
Pri dodaní tovarov z iného členského štátu, ktoré zahraničný dodávateľ dodá s inštaláciou alebo montážou v Slovenskej republike, je miesto dodania tuzemsko
[pozri pravidlo ustanovené v § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH],
a preto vzniká na území SR povinnosť zaplatiť daň z tovarov dodaných s inštaláciou alebo montážou. V podstate by sa mal zahraničný podnikateľ registrovať pre DPH na území Slovenskej republiky, pretože mu vznikla daňová povinnosť v SR. Avšak § 69 ods. 2 písm. b) zákona o DPH ustanovuje prenos daňovej povinnosti na prijímateľa tovaru a služby, čiže ide o určité zjednodušenie pre zahraničného podnikateľa, ktorý sa nemusí registrovať pre DPH v tuzemsku a faktúru za dodanie tovaru spolu s inštaláciou alebo montážou vystaví pre prijímateľa bez DPH. Na druhej strane prijímateľ musí sám zdaniť túto dodávku. V súvislosti s predmetom tejto kapitoly je potrebné upozorniť, že povinnosť zaplatiť daň do štátneho rozpočtu pri prijatí tovaru spolu s inštaláciou alebo montážou od zahraničného dodávateľa má teda nielen platiteľ dane ale aj zdaniteľná osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH napr. z dôvodu, že nedosiahla obrat pre registráciu. Zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľom dane, sú povinné pri prijatí tovaru s inštaláciou alebo montážou v SR tak platiť daň prostredníctvom daňového priznania, avšak uplatniť odpočet dane si nemôžu.
Spomínaný prenos daňovej povinnosti sa uplatňuje len v prípade, ak zahraničný dodávateľ nie je registrovaný pre DPH v tuzemsku. Ak je zahraničný dodávateľ registrovaný pre DPH v tuzemsku podľa § 5 zákona o DPH, má povinnosti a práva platiteľa dane a musí pri dodaní tovaru s montážou alebo inštaláciou vyhotoviť pre tuzemského príjemcu faktúru so slovenskou DPH.
Ak by však zahraničný dodávateľ dodal tovar s montážou a inštaláciou osobe, ktorá nie je zdaniteľná, napr. občanovi (nepodnikateľovi), musí sa registrovať pre DPH v tuzemsku a musí odviesť daň prostredníctvom daňového priznania.
Registrácia pri prijatí/dodaní služby z/do iného členského štátu
Podľa § 7a zákona o DPH má povinnosť registrovať sa zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH v prípade, ak:
-
dodáva službu osobe z iného členského štátu, ktorá je tiež zdaniteľnou osobou a miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je v členskom štáte, kde je príjemca služby usadený (kde má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava) a povinnosť platiť DPH zo služby má príjemca služby,
-
prijíma službu od zahraničnej osoby z iného členského štátu, ktorá je tiež zdaniteľnou osobou a miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je v tuzemsku a povinnosť platiť DPH zo služby má slovenský príjemca služby.
Hodnota prijatých, resp. poskytnutých služieb nie je rozhodujúca, t.j. zdaniteľná osoba sa podľa uvedeného musí registrovať pred prvým prijatím alebo prvým poskytnutím služby bez ohľadu na hodnotu prijatej alebo dodanej služby. Žiadosť o registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH však nepodáva zdaniteľná osoba za predpokladu, že:
-
je už registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH alebo je registrovaná za platiteľa dane (podľa § 4, § 4b, § 5),
-
prijme službu, ktorá je v tuzemsku oslobodená od dane, resp. dodá službu, ktorá je v členskom štáte príjemcu služby oslobodená od dane,
-
prijme službu od osoby z tretieho štátu, resp. dodá službu osobe z tretieho štátu,
-
prijme službu od nezdaniteľnej osoby alebo dodá službu nezdaniteľnej osobe,
-
prijme alebo dodá službu, pri ktorej sa miesto dodania neurčí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, ale podľa iných ustanovení zákona o DPH (podľa § 16 resp. podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH).
Príklad č. 4:
Právnik identifikovaný pre daň v Českej republike dodal právne služby slovenskému podnikateľovi, ktorý nie je platiteľom dane, ale iba osobou registrovanou pre daň podľa § 7a zákona o DPH. Služba bola dodaná 24.7.2023. Právnik vystavil faktúru za dodanú službu dňa 2.8.2023. Kedy vzniká slovenskému podnikateľovi daňová povinnosť?
Ide o službu s miestom dodania v tuzemsku, keď je slovenský podnikateľ povinný platiť daň z dodanej služby. Daňová povinnosť mu vzniká dňom dodania služby, t.j. 24.7.2023. Nakoľko slovenský podnikateľ nie je platiteľom dane, ale iba osobou registrovanou pre daň podľa § 7a zákona o DPH, je povinný daň z dodanej služby zaplatiť, avšak nemá právo na odpočítanie dane.
* * *
Dodanie služby z iného členského štátu s miestom dodania v SR
Ak zahraničný dodávateľ dodá službu, pri ktorej vzniká daňová povinnosť v tuzemsku (miesto dodania služby je SR), sú povinní platiť daň nielen platitelia dane ale aj iné zdaniteľné osoby.
Konkrétne sa podľa § 69 ods. 2 písm. a) zákona o DPH táto povinnosť vzťahuje na zdaniteľné osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku a ktoré sú povinné platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 zákona o DPH,
ktorých miesto dodania je v tuzemsku
. Ide teda o:
-
služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor,
-
služby spočívajúce v poskytnutí krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov,
-
služby v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatia, ako sú výstavy a veľtrhy, a doplnkové služby súvisiace s týmto vstupom,
-
služby charakteru dopravy osôb,
-
reštauračné a stravovacie služby vrátane tých, ktoré sa fyzicky poskytnú na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch počas výkonu časti osobnej dopravy na území Európskej únie.
Zdaniteľné osoby a právnické osoby, ktoré nie je zdaniteľnými osobami a sú registrované pre daň podľa § 7 zákona o DPH, sú povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku.
Uvedený prenos daňovej povinnosti sa uplatňuje len v prípade, ak zahraničný dodávateľ nie je registrovaný pre DPH v tuzemsku. Ak je však zahraničný dodávateľ registrovaný pre DPH v tuzemsku podľa § 5 zákona o DPH, má povinnosti a práva platiteľa dane a musí pri dodaní služby vyhotoviť pre tuzemského príjemcu faktúru so slovenskou DPH.
Treba tiež zdôrazniť, že zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľom dane, sú povinné pri prijatí uvedenej služby platiť daň prostredníctvom daňového priznania, avšak nemôžu si uplatniť odpočet dane. Pri samozdanení služby má právo na odpočítanie dane len osoba so statusom platiteľa DPH.
Ak by však zahraničný dodávateľ dodal službu s miestom dodania v tuzemsku osobe, ktorá nie je zdaniteľná, napr. štátnemu orgánu alebo občanovi (nepodnikateľovi), musí sa registrovať pre DPH v tuzemsku a musí odviesť daň prostredníctvom daňového priznania.
Príklad č. 5:
Slovenský podnikateľ XY nie je registrovaný za platiteľa DPH. Českým dodávateľom, ktorý nie je registrovaný na území SR za platiteľa DPH, mu boli vykonané stavebné úpravy na budove sídla firmy. Český dodávateľ vyfakturoval podnikateľovi XY stavebné práce bez DPH.
Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť je podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza - t.j. Slovenská republika. Slovenský podnikateľ je preto podľa § 69 ods. 2 písm. a) zákona o DPH povinný podať daňové priznanie a odviesť daň, ktorú vypočíta z ceny vyfakturovanej za dodanie stavebných prác. Podnikateľ však nemá právo na odpočítanie dane, nakoľko nie je platiteľom DPH.
* * *
Ostatné prípady, keď vzniká povinnosť platiť DPH aj neplatiteľom
Doteraz uvedené prípady, keď vzniká daňová povinnosť k dani z pridanej hodnoty aj osobám, ktoré nie sú platiteľmi DPH sú v praxi najčastejšie sa vyskytujúce. Pre úplnosť možno však záverom uviesť, že určité povinnosti neplatiteľov sa v kontexte so zákonom o DPH v praxi vyskytujú aj v nasledujúcich prípadoch:
-
V prípade dovozu tovaru
, keď podľa § 69 ods. 8 zákona o DPH je povinná platiť daň akákoľvek osoba, ktorá je dlžníkom podľa colných predpisov, alebo príjemca tovaru, ak pri dovoze tovaru je dlžníkom podľa colných predpisov zahraničná osoba, ktorá je držiteľom jednotného povolenia podľa osobitného predpisu vydaného colným orgánom iného členského štátu, a tento dlžník nepoužije dovezený tovar na účely svojho podnikania. Daň sa neplatí len v prípade, ak pôjde o oslobodenie od dane v nadväznosti na oslobodenie od cla alebo oslobodenie upravené v § 48 zákona o DPH.
-
V prípade nadobudnutia v tuzemsku takého tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane,
a to zdaniteľnou osobou, ktorá nie je platiteľom dane a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH, alebo právnickou osobou, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH a podľa zákonov o spotrebných daniach sú povinné platiť spotrebnú daň z predmetného tovaru v tuzemsku
Napokon treba pripomenúť, že podľa § 69 ods. 5 zákona o DPH platí, že ak osoba, ktorá nie je platiteľom, pri dodaní tovaru alebo služby uvedie vo faktúre daň, je povinná túto daň aj zaplatiť. To teda znamená, že ak osoby, ktoré nie sú platiteľmi, uplatnia na nimi vystavenej faktúre DPH, vzniká im povinnosť túto daň aj odviesť do štátneho rozpočtu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály