Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Cestovné náhrady 2021 - v príkladoch a vzoroch

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková Zdroj: sféra, a. s.

Výber príkladov z problematiky cestovných náhrad, udeleniu súhlasu zamestnanca na pracovnú cestu, prípadne poskytnutie stravného konateľovi.

 

Otázka č. 1

V prípade častých služobných ciest, môže byť udelený súhlas na služobnú cestu aj ústny? Môže byť udelený súhlas za všetky služobné cesty do budúcna, napr. priamo už v pracovnej zmluve alebo iným spôsobom za všetky cesty naraz?

Právo vyslať zamestnanca na pracovnú cestu upravuje § 57 ods. 1 Zákonníka práce, ktorý vyžaduje pri niektorých pracovných cestách súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu. § 57 ods. 1 Zákonníka práce nevyžaduje písomný súhlas s vyslaním na pracovnú cestu (súhlas  môže byť aj ústny, nemusí byť písomný súhlas).

Súhlas s vykonaním pracovnej cesty/pracovných ciest  môže byť dohodnutý aj v pracovnej zmluve – písomne (a potom platí pre všetky pracovné cesty).

Zamestnávateľ pri vyslaní zamestnanca na pracovnú cestu však podľa § 3 zákona o cestovných náhradách písomne určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty; môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty, pričom je povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca.

Ak zamestnancovi častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, potom  podmienky pracovnej cesty môže zamestnávateľ určiť aj jedným rozhodnutím na viacero pracovných ciest zamestnanca.

Otázka č. 2

Ako sa má správne riešiť preddavok na zahraničné pracovné cesty, ak ich zamestnanec máva niekoľko mesačne a nevieme ich dopredu presne predpovedať? Nie je u nás, takže z pokladnice sa nedá, a naviac o pracovných cestách sa rozhoduje zo dňa na deň. Spolu ich máva okolo 7 mesačne. Môže sa zamestnanec preddavku vzdať? Alebo môžeme mu dať len nejakú odhadovanú sumu vo výplate mesiac predtým a potom presne až vo vyúčtovaní?

Zamestnanec sa nemôže vzdať preddavku na zahraničnú pracovnú cestu, je to jeho pracovno-právny nárok vyplývajúci z § 36 ods. 1 zákona o cestovných náhradách.

Zamestnávateľ však môže zamestnancovi, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, určiť podmienky pracovnej cesty podľa § 3 ods. 3  pís. b) zákona o cestovných náhradách jedným rozhodnutím/cestovnýmpríkazom  na viaceré pracovné cesty. Súčasne aj podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona o cestovných náhradách môže zamestnávateľ jedným rozhodnutím poskytnúť zamestnancovi aj preddavok na niekoľko pracovných ciest dopredu, napr. na 1 kalendárny mesiac. A základe dohody so zamestnancom, môže byť preddavok poskytnutý aj na účet zamestnanca.

Otázka č. 3

V akom prípade má nárok na stravu/stravné konateľ, ak nie je v zamestnaneckom pomere?

Áno, má nárok na stravu/stravné. Konateľ má nárok na stravné za podmienok ustanovených v  § 5  zákona o cestovných náhradách za cesty, ktoré vykonáva v súvislosti s funkciou konateľa.

Podľa § 1 ods. 2  písm. b)  zákona o cestovných náhradách, sa cit. zákon  vzťahuje aj na konateľa; konateľovi patria cestovné náhrady za cesty, ktoré vykonáva v súvislosti  s funkciou konateľa (§ 2 ods. 1 druhá veta).

Príjem konateľa spoločnosti je považovaný za príjem zo závislej činnosti, a preto ako „zamestnanec na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") s príjmom zo závislej činnosti“ podľa § 5 ZDP, má nárok aj na výhodu spojenú s poskytovaním stravného za podmienok uvedených v § 5 ods. 7 písm. b) ZDP.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Rastie počet konkurzov aj reštrukturalizácií

CRIF SK www.crif.sk

V posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených o 61,71 percenta konkurzov viac, než v predchádzajúcom období. V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 24 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bolo povolených 5 reštrukturalizácií. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).