Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Novely zákona o miestnych daniach účinné v priebehu roka 2022

Dátum: Rubrika: Miestne dane

V priebehu roka 2022 (do 30. 9. 2022) boli schválené už tri novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Ide o novely, ktoré si vyžiadal predovšetkým vzniknutý vojenský konflikt na Ukrajine začiatkom februára 2022 a aj dlhodobo neriešená situácia s chátranými a neobývanými nehnuteľnosťami v obciach a spresnenie základu dane a sadzby dane u vybraných druhov pozemkov.

Ide o tieto novely zákona o miestnych daniach:
-
v o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (ďalej len "lex Ukrajina") je zverejnená novela zákona o miestnych daniach,
-
v , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.,
-
v , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia.
Zmeny v zákone č. 92/2022 Z.z. s účinnosťou od 30.3.2022
Lex Ukrajina, okrem novely zákona o miestnych daniach, upravuje viaceré zákony. Vykonané legislatívne úpravy bezprostredne súvisia so situáciou na Ukrajine v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.
Novela zákona o miestnych daniach negatívne vymedzuje základné pojmy ako je predmet dane, daňovník a poplatník z dôvodu neplatenia vybraných druhov miestnych daní od týchto osôb, ktoré majú štatút odídenca podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o azyle").
Cudzinec - fyzická osoba má podľa § 2 písm. j) zákona o azyle štatút odídenca, ktorému ministerstvo na základe rozhodnutia vlády SR poskytlo útočisko.
Fyzické osoby so štatútom odídenca podľa zákona o azyle nemajú postavenie daňovníka alebo poplatníka na účely platenia nasledujúcich miestnych daní:
-
daň za psa,
-
daň za ubytovanie,
-
poplatok za komunálne odpady.
Z uvedeného dôvodu boli tieto druhy miestnych daní a poplatky pre osoby so štatútom odídenca legislatívne upravené tak, ako uvádzame ďalej.
Ustanovenie § 22 - daň za psa
; legislatívna úprava sa týka
odseku 2,
ktorý udáva, za akých podmienok nie je pes predmetom dane. Odsek 2sa
dopĺňa o nové písmeno d), podľa ktorého predmetom dane nie je pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je odídenec podľa osobitného predpisu
s odkazom na § 2 písm. j) zákona o azyle.
Doplnené je ust. 38a
v súvislosti s predmetom dane za ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Podľa doplneného
nového ust. § 38a, daňovníkom dane za ubytovanie nie je odídenec podľa osobitného predpisu
s odkazom na § 2 písm. j) zákona o azyle.
Ustanovenie § 77 - poplatok,
ktorý platí osoba definovaná v odseku 2 za činnosť nakladania s odpadom podľa odseku 1 tohto ustanovenia.
K legislatívnej úprave došlo v
odseku 4
, ktorý ustanovuje, ktorá osoba a za akých podmienok nie je poplatníkom a platiť poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom podľa odseku 1.
Odsek 4 sa doplnil o nové písmeno f),
podľa ktorého
poplatníkom nie je ani osoba
, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe užíva nehnuteľnosť,
ak ide o odídenca podľa osobitného predpisu opäť s
odkazom na § 2 písm. j) zákona o azyle ako už bolo uvedené.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály