Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Triedenie účtovných jednotiek v roku 2024

Dátum: Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Povinnosť zatriedenia účtovných jednotiek do veľkostných skupín mikro, malá a veľká účtovná jednotka je ustanovené v § 2 ods. 5 až 15 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve").
Koho sa triedenie týka
Zatriedenie do veľkostných skupín sa týka:
-
obchodných spoločností
(akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie),
-
družstiev,
-
fyzických osôb - podnikatelia, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
-
pozemkových spoločenstiev.
Ide o účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len "Postupy účtovania v PÚ").
Prehľad veľkostných podmienok pre mikro, malú a veľkú ÚJ I
Parameter Mikro účtovná jednotka(§ 2 ods. 6 zákona o účtovníctve) Malá účtovná jednotka(§ 2 ods. 7 zákona o účtovníctve) Veľká účtovná jednotka(§ 2 ods. 8 zákona o účtovníctve)
Suma majetku netto nepresiahla 350 000 € presiahla 350 tis. €ale nepresiahla 4 mil. € presiahla 4 mil. €
Čistý obrat nepresiahol 700 000 € presiahol 700 tis. €ale nepresiahol 8 mil. € presiahol 8 mil. €
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov nepresiahol 10 presiahol 10ale nepresiahol 50 presiahol 50
Celková suma majetku
Celkovou sumou majetku pre zatriedenie do veľkostnej skupiny sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení
upravenom
o oprávky a opravné položky, teda suma majetku
"netto". Na účely triedenia celkovou sumou majetku sa rozumejú celé aktíva súvahy,
t.j. dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, peňažné prostriedky, zásoby, pohľadávky a ostatné položky majetku zo stĺpca Súvahy "netto" bežné účtovné obdobie, čo je hodnota majetku po odrátaní oprávok a opravných položiek. Ide o údaj z riadku 01 Súvahy za bežné účtovné obdobie stĺpec netto (mikro účtovná jednotka riadok 01 stĺpec Netto 1 Bežné účtovné obdobie; malá a veľká účtovná jednotka riadok 01 stĺpec Netto 2 Bežné účtovné obdobie).
Čistý obrat
Čistým obratom sa rozumejú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.
Podľa definície čistým obratom je súčet výnosov účtovaných na účte
601, 602
alebo
604
, ak ide o účtovné jednotky, ktoré sa zaoberajú predajom výrobkov, poskytovaním služieb alebo predajom tovaru. Ak ide o účtovné jednotky, ktoré dosahujú v rámci predmetu svojej činnosti výnosy účtované na iných účtoch ako sú
601, 604, 602
, napríklad lízingové spoločnosti, ktoré účtujú výnosy v súlade s § 30a ods. 3 Postupov účtovania v PÚna účte
662,
tak potom u týchto účtovných jednotiek do čistého obratu vstupuje len hodnota zaúčtovaná na účte
662 - Úroky.
Ak ide o stavebnú spoločnosť, ktorá výnosy zo zákazky účtuje prostredníctvom účtu
606 - Výnosy zo zákazky
so súvzťažným zápisom na účte
311 - Pohľadávky
(
311/606
), alebo prostredníctvom účtu
607 - Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
vyúčtované ako pohľadávka (
311/607
), potom do čistého obratu týchto účtovných jednotiek vstupuje hodnota zaúčtovaná na účtoch
606
alebo
607
. To znamená, že
stanovenie čistého obratu sa odvíja od skutočného predmetu podnikania účtovnej jednotky.
Do čistého obratu nepatria výnosy,
ktoré nie sú opakujúce sa výnosy spojené s činnosťou (podnikaním) účtovnej jednotky, napríklad výnosy z predaja prebytočného majetku účtované na účte
641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
, nepravidelné výnosy z aktivít, ktoré nie sú predmetom podnikania účtovnej jednotky účtované na účte
648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti,
napr. odpis záväzkov do výnosov, prijaté finančné dary. Do čistého obratu sa nezahŕňajú ani dotácie zo štátu, ktoré sa v súlade s § 52a Postupov účtovania v PÚúčtujú tiež na výnosovom účte
648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.
Čistým obratom sa rozumejú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav.
______________________________
Poznámka: Čistý obrat definovaný v § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve sa použije pre všetky časti zákona o účtovníctve, napr. aj v prípade overovania účtovnej závierky audítorom (§ 19 zákona o účtovníctve).
______________________________
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
zákon o účtovníctve nedefinuje. Pri výpočte tohto ukazovateľa sa vychádza zo štatistického výkazu Práca 2-04.
Mikro účtovná jednotka
V praxi azda najpoužívanejším zatriedením sa do veľkostnej skupiny je zatriedenie sa ako mikro účtovná jednotka, pretože toto zatriedenie prináša oproti malej a veľkej účtovnej jednotke isté výhody.
Ide najmä o tieto výhody:
-
"skrátená" verzia účtovnej závierky vrátane poznámok,
-
mikro účtovná jednotka neoceňuje majetok a záväzky reálnou hodnotou a nepoužíva metódu vlastného imania,
-
zjednodušený spôsob účtovania derivátov,
-
nesledujú sa účtovné prípady voči prepojeným účtovným jednotkám a voči účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti,
-
mikro účtovná jednotka nemusí časovo rozlišovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad medzi dvoma účtovnými obdobiami,
-
mikro účtovná jednotka neúčtuje o odloženej dani.
Skrátená verzia účtovnej závierky znamená, že obsahuje súčtové riadky napr. dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku, zásob, pohľadávok a pod. oproti malej a veľkej účtovnej jednotke, kde pre každý druh majetku je osobitný riadok. Avšak výsledok hospodárenia musí byť rovnaký, ak by sa účtovná závierka zostavila na tlačive pre malú a veľkú účtovnú jednotku.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály