Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Konsolidačný balíček a jeho dopad na daň z príjmov

Dátum: Rubrika: Daň z príjmov

Súbor konsolidačných opatrení, realizáciou ktorých sa má zabezpečiť dodatočný príjem do štátneho rozpočtu, stabilizácia verejných financií a eliminácia negatívnych vplyvov na vývoj hospodárstva Slovenskej republiky je ustanovený zákonom č. 530/2023 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti si zlepšením stavu verejných financií. Jeho súčasťou je aj novelizácia zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") v ďalej uvedených oblastiach.
Suma zdaniteľných príjmov pre uplatnenie statusu mikrodaňovníka
S účinnosťou od 1.1.2024 mikrodaňovníkom podľa § 2 písm. w) ZDP je daňovník ktorý:
-
je fyzickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 60 000 €,
-
je právnickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 60 000 €.
Mikrodaňovníkom nie je daňovník:
-
ktorý je závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r) ZDP a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
-
na ktorého je vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
-
ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (napr. z dôvodu prechodu účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, pri vstupe do likvidácie, pri zmene právnej formy a pod.), okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.
Z uvedeného vyplýva, že maximálna suma zdaniteľných príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorá je jednou z podmienok pre uplatnenie statusu mikrodaňovníka sa od 1.1.2024
zvýšila zo sumy 49 790 € na sumu 60 000 €.
Do úhrnu zdaniteľných príjmov 60 000 € za zdaňovacie obdobie sa započítajú všetky zdaniteľné príjmy, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli vysporiadané daňou vyberanou zrážkou a tiež príjmy, ktorých postupné zahrňovanie do základu dane ustanovuje zákon napr. pri dotáciách alebo daroch pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Zdaniteľné príjmy sa zohľadnia vo výške, v akej o nich daňovník účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva alebo o nich viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 ZDP, a v prípade daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva vo výške výnosov na účtoch účtovej triedy
6 - Výnosy
. Ak daňovník presiahne za zdaňovacie obdobie hranicu zdaniteľných príjmov (výnosov) 60 000 €, nebude sa za toho zdaňovacie obdobie považovať za mikrodaňovníka.
V dôsledku zvýšenia sumy zdaniteľných príjmov pre uplatnenie statusu mikrodaňovníka sa jednoznačne upravila
aj zmena hranice zdaniteľných príjmov pre uplatnenie 15 % sadzby dane z príjmov
. Sadzba dane 15 % je:
-
pre fyzickú osobu podľa § 15 písm. a) bod 2 ZDP zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) ZDP zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 60 000 €,
-
pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) bod 1a ZDP zo základu dane zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 60 000 €.
Možnosť uplatnenia 15 % sadzby dane z príjmov sa netýka výlučne len mikrodaňovníkov, ale všetkých fyzických osôb s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a právnických osôb, so zdaniteľnými príjmami do výšky 60 000 €. Pre uplatnenie 15 % sadzby dane daňovník nemusí spĺňať podmienky na status mikrodaňovníka, musí spĺňať len hranicu zdaniteľných príjmov do 60 000 € za zdaňovacie obdobie.
Podľa prechodného ustanovenia § 52zzz ods. 1 ZDP sa zmena hranice pre uplatnenie statusu mikrodaňovníka a pre uplatnenie zníženej 15 % sadzby dane prvýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1.1.2024.
Daňové výhody mikrodaňovníka zostávajú zachované a zahŕňajú zvýhodnené podmienky pre odpisovanie hmotného majetku, zvýhodnené pravidlá odpočtu daňovej straty, zavedenie možnosti tvorby daňových opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam v súlade s účtovnými predpismi, zvýhodnené odpisovanie pohľadávok a príslušenstva a použitie 15 % sadzby dane z príjmov.
Od 1.1.2024 sa na mikrodaňovníka, ktorý je právnickou osobou, vzťahuje minimálna daň právnickej osoby podľa § 46b ZDP
(pozri ďalej),
nakoľko minimálna daň je viazaná na výšku zdaniteľných príjmov za zdaňovacie obdobie.
Oslobodenie nepeňažného plnenia nadobudnutého zamestnancom a daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo forme akcií a obchodných podielov
S účinnosťou od 1.1.2024 je podľa § 5 ods. 7 písm. q) ZDPod dane z príjmov zo závislej činnosti
oslobodené aj nepeňažné plnenie nadobudnuté zamestnancom formou zamestnaneckých akcií ocenených
v ich nominálnej hodnote
alebo obchodného podielu
na spoločnosti s ručením obmedzeným oceneného v hodnote vkladu zistenej podľa § 25a ZDPpripadajúceho na zamestnanca v súvislosti s výkonom závislej činnosti pre zamestnávateľa, ktorého akcie alebo obchodný podiel takto získal,
ak:
-
tento zamestnávateľ nevyplácal podiely na zisku zo zisku obchodnej spoločnosti odo dňa registrácie podľa § 49a ZDP, a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté zamestnancom, a
-
tieto zamestnanecké akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obchodnom zahraničnom regulovanom trhu, a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté zamestnancom.
Z uvedeného vyplýva, že:
-
na ocenenie nepeňažného plnenia nadobudnutého zamestnancom sa nepoužije ocenenie príjmu podľa § 2 písm. c) ZDP, ale zamestnanecké akcie sa ocenia ich nominálnou hodnotou a obchodné podiely v hodnote vkladu pripadajúceho na zamestnanca,
-
zamestnancom nadobudnuté nepeňažné plnenie je od dane oslobodené len v prípade, ak bolo poskytnuté v súvislosti s výkonom závislej činnosti pre zamestnávateľa (musí ísť o akcie spoločnosti, v ktorej je fyzická osoba zamestnancom, nemôže ísť napr. o akcie materskej spoločnosti zamestnávateľa, v ktorej fyzická osoba nie je zamestnancom) a len po splnení obidvoch podmienok, a to, že zamestnávateľ nevyplácal počas svojej činnosti podiely na zisku, a nadobudnuté zamestnanecké akcie neboli a ani nebudú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obdobnom zahraničnom regulovanom trhu.
Príklad č. 1:
Zamestnanec v súvislosti s výkonom závislej činnosti v januári 2025 nadobudol zamestnanecké akcie ako nepeňažné plnenie oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. q) ZDP. Zamestnávateľ v septembri 2025 vyplatil podiely na zisku za rok 2024.
Nakoľko podmienka pre oslobodenie nepeňažného plnenia, že zamestnávateľ nevyplácal podiely na zisku do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom zamestnanec zamestnanecké akcie nadobudol, nadobudnuté nepeňažné plnenie oslobodené od dane musí zamestnávateľ dodatočne zdaniť. Podľa § 35 ods. 3 ZDP, ak pri príjmoch oslobodených od dane neboli splnené podmienky na oslobodenie, zamestnávateľ je povinný zraziť preddavok na daň dodatočne pri najbližšom peňažnom plnení postupom podľa § 35 ods. 3 písm. a) ZDP.
* * *
S účinnosťou od 1.1.2024 je podľa § 9 ods. 1 písm. p) ZDPod dane z príjmov fyzickej osoby oslobodený aj príjem z nepeňažného plnenia nadobudnutého
daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo forme akcie
ocenenej v jej nominálnej hodnote
alebo obchodného podielu
na spoločnosti s ručením obmedzeným oceneného v hodnote vkladu zistenej podľa § 25a ZDP pripadajúceho na daňovníka v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP pre obchodnú spoločnosť, ktorej akcie alebo obchodný podiel takto získal, ak:
-
táto obchodná spoločnosť nevypláca podiely na zisku zo svojho zisku odo dňa registrácie podľa § 49a ZDP, a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté týmto daňovníkom a
-
tieto akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obchodnom zahraničnom regulovanom trhu, a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté týmto daňovníkom.
Úprava oslobodenia nepeňažného plnenia vo forme akcií a obchodných podielov nadobudnutých
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály