Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.

Kto je platiteľ dane?

Platiteľom dane výrobca alebo dodávateľ sladeného nealkoholického nápoja. Výrobcom je zdaniteľná osoba (v zmysle definície zákona o DPH), ktorá v tuzemsku vyrába sladený nealkoholický nápoj a uskutočňuje v tuzemsku prvé dodanie tohto sladeného nealkoholického nápoja. Dodávateľom je zdaniteľná osoba iná ako výrobca, ktorá uskutočňuje v tuzemsku prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja, ak tento sladený nealkoholický nápoj nadobudla zo zahraničia.

Čo je predmetom dane?

Predmetom dane je sladený nealkoholický nápoj, ktorý je prvýkrát dodaný v Slovenskej republike. V zásade sa bude jednať najmä o ovocné a zeleninové šťavy a balené vody s pridaným cukrom, nealkoholické pivo, víno s obsahom alkoholu do 0,5 %, sirupy a koncentráty s pridaným cukrom a energetické nápoje.

Čo je základom dane a aká je sadzba dane?

Základom dane je množstvo sladeného nealkoholického nápoja v litroch alebo kilogramoch. Sadzba dane je stanovená nasledovne:

 • 0,15 EUR/liter pre balené nápoje určené na priamu konzumáciu,
 • balená koncentrovaná látka, ktorá si vyžaduje prípravu pred konzumáciou:
  • 1,05 EUR/liter – ak sa nápoj dodáva v akejkoľvek mernej jednotke objemu,
  • 4,30 EUR/kilogram – ak sa nápoj dodáva v akejkoľvek mernej jednotke hmotnosti,
 • 0,30 EUR/liter – nápoje s vysokým obsahom kofeínu (energetické nápoje).

Pre správne určenie sadzby dane je potrebné vychádzať z informácií uvedených na etikete nápoja

Kedy vzniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká dňom prvého dodania sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku. Ak platiteľ nadobúda sladený nealkoholický nápoj zo zahraničia určený na uskutočnenie prvého dodania sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, môže sa rozhodnúť, že bude uplatňovať vznik daňovej povinnosti dňom nadobudnutia sladeného nealkoholického nápoja zo zahraničia 

Aké je zdaňovacie obdobie?

Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Platiteľ dane bude daňové priznanie podávať do 25teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť alebo povinnosť opraviť základ dane. V rovnakej lehote bude daň aj splatná.

Aké sú administratívne povinnosti?

Platiteľ dane je povinný viesť záznamy potrebné pre správne určenie dane. Musia obsahovať najmä:

 • obchodný názov sladeného nealkoholického nápoja,
 • príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
 • základ dane,
 • údaje preukazujúce určenie sadzby dane,
 • sadzbu dane,
 • množstvo vráteného sladeného nealkoholického nápoja,
 • množstvo vráteného sladeného nealkoholického nápoja a doklady preukazujúce odoslanie alebo prepravu sladeného nealkoholického nápoja,
 • údaje preukazujúce určenie opravy základu dane
 • atď.

Okrem uvedeného je platiteľ dane povinný viesť aj podrobnú evidenciu o:

 • celkovom množstve vyrobeného sladeného nealkoholického nápoja,
 • celkovom množstve sladeného nealkoholického nápoja nadobudnutého zo zahraničia,
 • množstve dodaného sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku prepravou do zahraničia,
 • celkovom množstve vyrobeného a prijatého nápoja v príslušnom kóde nomenklatúry obsahujúceho pridaný cukor alebo sladidlo,
 • celkovom množstve vyrobenej a prijatej koncentrovanej látky obsahujúcej pridaný cukor alebo sladidlo.

Aká je registračná prípadne oznamovacia povinnosti?

Platiteľ dane, ktorý už má pridelené DIČ a vznikne mu prvá daňová povinnosť k tejto dani, je povinný o tejto skutočnosti správcu dane informovať do 5 dní od vzniku prvej daňovej povinnosti. Správca dane platiteľa bezodkladne zaregistruje platiteľa pre daň.

Platiteľ dane, ktorý ešte nemá pridelené DIČ, je povinný do 5 dní od vzniku prvej daňovej povinnosti požiadať o registráciu pre túto daň. V tomto prípade správca dane zaregistruje platiteľa do 10 dní a pridelí mu číslo účtu na platenie dane.

Registráciu je možné zrušiť na žiadosť platiteľa dane, najmä ak preukáže, že prestal vyrábať v tuzemsku sladený nealkoholický nápoj, alebo že už nie je jeho dodávateľom.

Čo v prípade, že sladený nápoj je vyrobený v tuzemsku, avšak je odosielaný na predaj v zahraničí a nie je spotrebovaný v tuzemsku?

V prípade, ak sladený nealkoholický nápoj je prepravovaný z tuzemska do zahraničia, kde dochádza k jeho spotrebe, je potrebné sa zaregistrovať ako exportér. V tom prípade máte nárok na vrátenie dane z preukázateľne zdaneného sladeného nealkoholického nápoja, ktorú ste zaplatili v cene nápoja. S týmto sa však spájajú ďalšie administratívne povinnosti.