Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri registrácii platiteľa

Dátum: Autor/i: PhDr. Zuzana Nemcová Rubrika: Z praxe

Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom dane podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom. Podmienky takéhoto spätného odpočítania DPH upravuje § 55 zákona o DPH.

To, či sa zdaniteľná osoba stala platiteľom dane, závisí od ustanovenia zákona o DPH, na základe ktorého bola táto osoba registrovaná. Ak je zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, nezískava automaticky štatút platiteľa dane a nemá teda ani právo na odpočítanie DPH.
Novovzniknutý platiteľ dane si môže pri registrácii odpočítať DPH:
-
zo zásob,
-
z majetku,
-
zo služieb.
Pri registrácii vzniká platiteľovi dane právo odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň, ak je:
a)
voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané (klasické nadobudnutie tovaru a služieb v tuzemsku od iného tuzemského platiteľa dane),
b)
ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň (napríklad, ak vystupuje v postavení druhého odberateľa povinného platiť daň pri trojstrannom obchode, alebo ak je zdaniteľná osoba povinná platiť daň pri nadobudnutí tovaru od zahraničnej osoby z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak miesto dodania tovaru je v tuzemsku, alebo ak je platiteľ dane príjemcom plnenia od iného platiteľa a je povinný platiť daň a zároveň dochádza k tzv. tuzemskému samozdaneniu a pod.),
c)
ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (ak platiteľ dane nadobúda tovar v tuzemsku od iného platiteľa dane registrovaného na daň v inom členskom štáte),
d)
zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.
Platí teda pravidlo, že platiteľ dane nemôže odpočítať daň z nadobudnutého tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak pri tovare neuplatnil daň v tuzemsku. V prípade, keď zdaniteľná osoba pred registráciou za platiteľa dane nadobudla tovar z iného členského štátu, ale na faktúre bola uvedená suma s DPH a v takejto výške bola aj faktúra uhradená, nemôže po registrácii za platiteľa dane odpočítať DPH z daného tovaru, pretože daň nebola zaplatená v tuzemsku, ale v inom členskom štáte. Ide o situáciu, keď napr. zdaniteľná osoba nie je registrovaná podľa § 7 alebo 7a zákona o DPH a na faktúre vystavenej platiteľom dane v inom členskom štáte je uvedená suma aj s DPH.
Príklad č. 1:
Zdaniteľná osoba nadobudla v mesiacoch január až september roku 2021 tovar z iného členského štátu v hodnote 5 000 €, v roku 2020 nenadobudla žiaden tovar z iného členského štátu, a teda jej nevznikla povinnosť registrovať sa podľa § 7 zákona o DPH. Všetky faktúry za nákup tohto tovaru boli vystavené vrátane zahraničnej DPH a v takejto sume boli aj uhradené. V júni 2021 vznikla zdaniteľnej osobe povinnosť registrovať sa za platiteľa dane podľa § 4 zákona o DPH na základe dosiahnutého obratu. Môže si pri
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály