Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Reťazové obchody v rámci EÚ z hľadiska dane z pridanej hodnoty v roku 2021

Dátum: Autor/i: Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Rubrika: Z praxe

Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty pri tzv. reťazových obchodoch v rámci EÚ, ak prepravu alebo odoslanie tovaru zabezpečuje prostredná osoba alebo iná (tretia) osoba na jej účet upravuje § 13a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“). Reťazový obchod sa skladá z viacerých po sebe idúcich dodaní toho istého tovaru medzi najmenej tromi zdaniteľnými osobami, pričom odoslanie alebo preprava tovaru sa uskutočňuje z jedného členského štátu do iného členského štátu, a to priamo od prvého dodávateľa v reťazci k poslednému odberateľovi v reťazci. Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty je potrebné určiť, ktorému dodaniu v reťazci sa priradí preprava tovaru (pohyblivá dodávka). Ostatné dodania v reťazci nie sú spojené s prepravou tovaru a označujú sa ako nepohyblivé dodávky.

Implementáciou článku 36asmernice Rady (EÚ) 2018/1910zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi sa s účinnosťou od 1.1.2020
zjednotili pravidlá priradenia prepravy tovaru pri tzv. reťazových obchodoch
(transakciách)
medzi členskými štátmi EÚ, ak odoslanie alebo prepravu tovaru
v
rámci reťazca zabezpečuje prostredná osoba alebo iná osoba na jej účet.
Uvedené pravidlá sa nevzťahujú na transakcie, ktoré zahŕňajú dovoz alebo vývoz tovaru alebo zahŕňajú len dodania tovaru v rámci jedného členského štátu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály