Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Sprostredkovanie poistenia, povinná registrácia pre DPH a pomerné odpočítanie DPH

Poisťovacie služby vrátane sprostredkovania poistenia sú od DPH oslobodené. Vstupujú však do obratu pre povinnú registráciu ich poskytovateľa za platiteľa DPH. Prípadová štúdia uvádza postup v prípade určenia obratu pre povinnú registráciu, uplatňovanie DPH pri oslobodených aj neoslobodených dodávkach jedného platiteľa a rovnako aj odpočítanie DPH z prijatých vstupov od dodávateľov so sídlom v SR a rovnako aj so sídlom v EÚ.

♦ Príklad – zadanie:
Pani Alena podniká ako SZČO a je finančným sprostredkovateľom životného poistenia pre klientov v SR. Spolupracuje s komerčnou poisťovňou so sídlom v SR, ktorá je jej odberateľom, resp. jej vypláca sprostredkovateľské provízie. Svoju činnosť vykonáva ako tzv. „podriadený finančný agent“ na základe oprávnenia udeleného Národnou bankou Slovenska (sektor poistenia a zaistenia) a zmluvy o spolupráci s poisťovňou uzavretej v zmysle Obchodného zákonníka. Okrem toho poskytuje ako SZČO aj reklamné a marketingové služby pre podnikateľské subjekty so sídlom v SR. 

Poisťovacie služby a oslobodenie od DPH

Poisťovacie služby ako také sú v zmysle § 37 zákona o DPH od DPH oslobodené. Konkrétne ide o:

 • poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť samotných poisťovní a zaisťovní,
 • sprostredkovanie poistenia a zaistenia.

Pani Alena z nášho príkladu vykonáva sprostredkovateľskú činnosť v oblasti poistenia. Na účely DPH je táto činnosť oslobodená od DPH, pri jej poskytovaní neuplatňuje voči svojmu odberateľovi (komerčnej poisťovni) DPH v žiadnej sadzbe.

Finančné služby a povinná registrácia za platiteľa DPH

V zmysle § 4 zákona o DPH je každá zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania, resp. prevádzkarňou v SR povinná sledovať svoj obrat na účely povinnej registrácie za platiteľa DPH. Ak jej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahne sumu 49 790 eur, daná zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH. 

Pri sledovaní obratu platia tieto pravidlá:

 • obrat sa sleduje za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov – t. j. nejde o kalendárny rok, ale o akékoľvek obdobie 12 mesiacov (napr. od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014),
 • žiadosť o registráciu pre daň je potrebné podať do 20. dňa po skončení mesiaca, v ktorom bol daný obrat dosiahnutý,
 • ak zdaniteľná osoba dosiahne obrat 49 790 eur za obdobie kratšie ako 12 mesiacov, podať žiadosť o registráciu je povinná do 20. dní po skončení mesiaca, v ktorom dosiahla tento obrat (z titulu výrazu „najviac“) − napr. ak podnikateľský subjekt dosiahne kumulovaný obrat 50 000 eur za obdobie od 1. 3. 2013 do 31. 5. 2013, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. 6. 2013.

Pojem „obrat“, ktorý sa v súvislosti s povinnou registráciu pre DPH používa, je definovaný v § 4 ods. 9 zákona o DPH, pričom presnejšiu definíciu uvádza usmernenie MF SR č. MF/12 860/2004-73.

Do obratu sa zahŕňajú:

 • výnosy, resp. príjmy z dodaných tovarov a služieb v tuzemsku bez DPH vrátane výnosov (príjmov) z prenájmu nehnuteľnosti aj v prípade, že sú od DPH oslobodené v zmysle § 38 zákona o DPH a vrátane predaja nehnuteľnosti v zmysle § 38 zákona o DPH, ktorý nie je príležitostným predajom,
 • výnosy, resp. príjmy z finančných služieb (§ 39) a z poisťovacích služieb (§ 37), ak sú poskytované ako hlavné služby.

Do obratu sa nezahŕňajú:

 • výnosy, resp. príjmy z dodaných tovarov a služieb oslobodených od DPH v zmysle § 28 až § 36 a v zmysle § 40 až § 42 zákona o DPH,
 • výnosy, resp. príjmy z tovarov a služieb, ktorých miesto dodania sa nenachádza v SR − nepočíta sa tu teda dodanie tovaru odberateľovi z iného členského štátu EÚ oslobodené od DPH v zmysle § 43 ods. 1 zákona o DPH či dodanie služby, ktorej miesto dodania sa nachádza v krajine odberateľa,
 • výnosy, resp. príjmy z príležitostne predaného hmotného a nehmotného majetku okrem zásob,
 • výnosy, resp. príjmy z finančných služieb (§ 39) a z poisťovacích služieb (§ 37), ak sú poskytované ako doplnkové služby pri dodaní tovaru alebo služby.

Ak zdaniteľná osoba − účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva, do obratu zahŕňa výnosy zaúčtované v danom kalendárnom mesiaci.

Ak zdaniteľná osoba − účtovná jednotka účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo zdaniteľná osoba nie je účtovnou jednotkou (vedie daňovú evidenciu v zmysle § 6 ods. 14 zákona o dani z príjmov či uplatňuje paušálne výdavky v zmysle § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov), do obratu zahŕňa zinkasované príjmy.

V prípade pani Aleny tvoria služby sprostredkovania poistenia približne 70 % produkcie, na účely definovania obratu ich teda je možné považovať za „hlavné služby“. Do sledovaného obratu na účely registrácie pre DPH teda vstupujú. Do obratu samozrejme vstupujú aj reklamné a marketingové služby. V prípade oboch služieb ide o služby dodávané slovenským odberateľom, ide teda o služby s miestom dodania v SR.

Pani Alena dosiahla v prvých mesiacoch roka 2013 tieto obraty z oboch svojich činností:

január 2013 ............. 9 000 eur

február 2013 .......... 12 000 eur

marec 2013 ........... 11 000 eur

apríl 2013 ............. 10 000 eur  

máj 2013 ............. 12 000 eur

Kumulatívny obrat k 31. 5. 2013 dosiahol teda 54 000 eur, pričom hranica 49 790 eur bola dosiahnutá v máji 2013. Pani Alena je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH do 20. júna 2013.

Pani Alena nespadá do prípadov uvedených v § 4c ods. 1 písm. a) až d), t. j. zo žiadneho titulu nemala v minulosti nedoplatky na DPH, nebola jej v minulosti zrušená registrácia pre DPH a v čase podania žiadosti o registráciu vykonáva ekonomickú činnosť. Neexistuje teda dôvod na povinné zloženie zábezpeky, daňový úrad teda pani Alenu zaregistruje najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. V našom prípade sa pani Alena stáva platiteľom DPH 2. júla 2013.

V zmysle § 77 ods. 1 zákona o DPH je jej zdaniteľným obdobím kalendárny mesiac − prvé daňové priznanie k DPH (ako platiteľ DPH) teda podáva za mesiac júl 2013.

Finančné služby oslobodené od DPH a uplatňovanie DPH 

V zmysle jedného zo základných pravidiel DPH uvedeného v § 69 zákona o DPH je platiteľ DPH pri každom dodaní tovaru či služby v SR povinný platiť DPH. Nie je však povinný platiť DPH z činností, ktoré sú od DPH oslobodené. DPH je povinný platiť, resp. uplatňovať voči svojim odberateľom iba v prípadoch dodávok neoslobodených od DPH.

Platiteľ DPH, ktorý dodáva tovary či služby oslobodené od DPH a zároveň aj tovary a služby, ktoré nie sú oslobodené od DPH, postupuje teda v oboch prípadoch rozdielnym spôsobom: pri oslobodených službách voči svojim odberateľom DPH neuplatňuje, uplatňuje ju len pri dodávkach, ktoré od DPH oslobodené nie sú a DPH v plnej miere podliehajú.

Poisťovacie služby vrátane spro­stredkovania poistenia, ktoré sú oslobodené od DPH v zmysle § 37 zákona o DPH, teda vstupujú do obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH a na tento účel sa posudzujú rovnako ako služby neoslobodené. Neznamená to však, že daný zaregistrovaný platiteľ DPH z nich uplatňuje DPH. V prípade, ak by daný platiteľ DPH poskytoval v období, kedy je platiteľom DPH, len služby oslobodené od DPH, DPH neuplatňuje a nie je povinný ju ani platiť.

Pani Alena teda postupuje takto:

 • pri fakturácii odberateľom za reklam­né a marketingové služby uplatňuje voči svojim odberateľom DPH, t. j. služby fakturuje za cenu vrátane DPH v základnej sadzbe 20 %. Na účely DPH je povinná vystaviť faktúru s náležitosťami v zmysle § 74 a dodržiavať ostatné pravidlá týkajúce sa vystavovania faktúr uvedené v § 72 až § 76 zákona o DPH. Základ DPH z týchto služieb za každé zdaňovacie obdobie spolu uvedie do r. 3 daňového priznania k DPH a DPH uvedie do r. 4 priznania,
 • pri fakturácii sprostredkovateľských provízií za poskytnuté služby komerčnej poisťovni fakturuje sprostredkovateľské provízie za cenu bez DPH. Aj napriek skutočnosti, že ide o platiteľa DPH, nie je v prípade oslobodených služieb povinná vystaviť faktúru s náležitosťami a podľa pravidiel zákona o DPH. Sumu finančných služieb bez DPH za dané zdaňovacie obdobie uvedie do r. 15 daňového priznania k DPH.

V júli 2013 vykonala pani Alena tieto činnosti:

 • marketingové služby pre klienta A v hodnote 600 eur bez DPH
 • marketingové služby pre klienta B v hodnote 1 000 eur bez DPH
 • sprostredkovanie v hodnote mesačných provízií 10 000 eur

Klienti A aj B sú podnikateľské subjekty, na účely DPH sú teda zdaniteľnými osobami. Pani Alena im obom vystaví faktúru podľa pravidiel zákona o DPH vrátane povinných náležitostí. Ku každej sume uplatní DPH v sadzbe 20 %, t. j. klientovi A fakturuje základ dane 600 eur + DPH 120 eur, klientovi B fakturuje základ dane 1 000 eur + DPH 200 eur. Celkový základ dane z týchto dodávok 1 600 eur uvedie do r. 3 daňového priznania za júl 2013, celkovú DPH 320 eur uvedie do r. 4.

Pri sprostredkovateľských províziách ne­uplatňuje DPH ani nevystavuje faktúru na účely DPH. Sumu 10 000 uvedie do r. 15 daňového priznania za júl 2013.

Finančné služby a pomerné odpočítanie DPH

V zmysle § 49 zákona o DPH môže platiteľ dane od DPH, ktorú je povinný platiť, odpočítať DPH z prijatých tovarov a služieb, ktoré použil práve na dodávky tovarov a služieb s uplatnenou DPH. Platiteľ DPH si však nemôže odpočítať DPH (okrem iného) z prijatých tovarov a služieb, ktoré použil na dodávky tovarov a služieb oslobodené od DPH. Ak dodáva tovary a služby oslobodené od DPH a rovnako tovary a služby od DPH neoslobodené, môže odpočítať len časť DPH.

V praxi si platiteľ DPH prijaté vstupy rozdelí do 3 skupín:

 • tovary a služby, ktoré použije na dodávky neoslobodené od DPH − ide teda o jednoznačnú situáciu, kedy nakúpené vstupy je možné priradiť k dodávkam, pri ktorých platiteľ uplatňuje DPH. Z týchto nákupov si môže DPH odpočítať v plnej výške,
 • prijaté tovary a služby, ktoré použije na dodávky oslobodené od DPH − opäť je teda možné jednoznačne určiť, že tieto vstupy budú použité na dodávky oslobodené od DPH. DPH z týchto nákupov si platiteľ nemôže odpočítať,
 • prijaté tovary a služby, ktoré použije na dodávky neoslobodené od DPH a zároveň aj na dodávky od DPH oslobodené − DPH z nákupov týchto vstupov musí platiteľ dane krátiť koeficientom vypočítaným v zmysle § 50 zákona o DPH. Časť DPH, ktorá zodpovedá pomeru neoslobodených dodávok k celkovým dodávkam, si môže odpočítať. DPH zodpovedajúcu pomeru oslobodených dodávok k celkovým dodávkam si odpočítať nemôže.

Výpočet koeficientu:

koeficient = výnosy (príjmy) bez DPH z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých si platiteľ DPH môže odpočítať DPH (dodávky neoslobodené od DPH) / výnosy (príjmy) bez DPH zo všetkých dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok.

Do koeficientu (čitateľa ani menovateľa) sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z:

 • predaja podniku, príp. časti podniku, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zložku,
 • predaja majetku používaného na účely podnikania okrem zásob (zásoby sa do koeficientu zahŕňajú),
 • príležitostne poskytnutých finan­čných služieb v zmysle § 39 zákona o DPH − pojem „príležitostný“ definuje metodický pokyn DRSR k odpočítaniu DPH a znakmi preukazujúcimi „príležitostný charakter“ sú najmä možnosť považovať činnosť za základnú činnosť platiteľa DPH či výrazný podiel na celkovom obrate,
 • príležitostného prevodu a nájmu nehnuteľností bez ohľadu na skutočnosť, či prenájom bol alebo nebol oslobodený od DPH.

Pravidlá:

 • platiteľ DPH použije v rámci každého jedného zdaňovacieho obdobia daného roka koe­ficient z predchádzajúceho kalendárneho roka,
 • po skončení daného kalendárneho roka vypočíta definitívny koeficient, vzťahujúci sa na údaje práve skončeného roka. Týmto koeficientom prepočíta údaje z už podaných daňových priznaní za každé jedno zdaňovacie obdobie roka a prípadný rozdiel medzi DPH za tieto obdobia a definitívnou celkovou DPH za skončený kalendárny rok vysporiada v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka,
 • ak platiteľ nemôže použiť koe­ficient z predchádzajúceho kalendárneho roka (napr. začal podnikateľskú činnosť, resp. činnosť platiteľa DPH iba v priebehu daného roka či ako platiteľ DPH dodával v predchádzajúcom roku iba dodávky neoslobodené od DPH), použije predbežný koeficient, vypočítaný odhadom. Navrhovaný koeficient oznámi správcovi dane a platiteľ DPH ho môže použiť až po súhlase správcu dane.

Pani Alena podáva svoje prvé daňové priznanie ako platiteľ DPH za mesiac júl 2013 (za obdobie od 2. 7. 2013 do 31. 7. 2013). V tomto období nakúpila tieto tovary a služby:

 • odbornú literatúru z oblasti marketingu v sume 55 eur (základ dane 50 eur + DPH 5 eur), 
 • odborný seminár o osobnom predaji a sprostredkovaní v sume 240 eur (základ dane 200 eur + DPH 40 eur),
 • kancelárske potreby v sume 120 eur (základ dane 100 eur + DPH 20 eur),
 • osobný počítač v sume 1 800 eur (základ dane 1 500 eur + DPH 300 eur).

Vzhľadom na rozdielny charakter vstupov − niektoré z nich použije na reklamné služby neoslobodené od DPH, iné zas použije na sprostredkovanie oslobodené od DPH − nemôže v daňovom priznaní za júl 2013 odpočítať celú sumu DPH z nakúpených tovarov a služieb.

Vstupy rozdelí do 3 skupín:

 • prijaté tovary a služby, ktoré použije na marketingové služby − do tejto skupiny zaradí odbornú literatúru z oblasti marketingu, ktorú použije na poskytovanie reklamných služieb. Sumu 5 eur si môže v júlovom daňovom priznaní odpočítať v plnej miere,
 • prijaté tovary a služby, ktoré použije na sprostredkovanie − odborný seminár je jednoznačným vstupom pre finančné sprostredkovanie, pani Alena teda DPH z tohto vstupu v sume 40 eur odpočítať nemôže,
 • prijaté tovary a služby, ktoré použije na obe činnosti zároveň − do tejto skupiny zaradí kancelárske potreby s DPH v sume 20 eur a osobný počítač s DPH v sume 300 eur. Sumu 320 eur nemôže odpočítať celú, ale len je pomernú časť, ktorú vypočíta ako súčin 320 eur a koeficientu.

Vzhľadom na skutočnosť, že v predchádzajúcom kalendárnom roku nebola pani Alena platiteľom DPH, použije v r. 2013 iba predbežný koeficient vypočítaný odhadom, ktorý poskytne na odsúhlasenie daňovému úradu. Koeficient vypočíta ako podiel svojich celoročných výnosov z marketingových služieb a celkových výnosov (marketingových a sprostredkovateľských služieb spolu) za obdobie od januára do júna 2013. Jeho hodnota je 0,3. Sumu 320 vynásobí koeficientom 0,3 a výslednú hodnotu 96 eur si môže odpočítať v daňovom priznaní za mesiac júl 2013. Celková odpočítateľná DPH za júl 2013 je teda 5 + 40 + 96, t. j. 141 eur. Túto sumu uvedie do r. 23 a v súčte aj do r. 21.

Koeficient 0,3 použije aj pre prípadnú budúcu úpravu odpočítavanej DPH z prijatých tovarov a služieb, ktoré nie je možné jednoznačne priradiť buď k dodávkam oslobodeným od DPH, alebo k dodávkam s uplatňovanou DPH za všetky nasledujúce zdaňovacie obdobia roka 2013. Po skončení roka 2013 vypočíta z údajov za obdobia júl až december 2013 skutočný koeficient pre úpravu odpočítanej DPH, a týmto koeficientom prenásobí DPH, ktorú v jednotlivých zdaňovacích obdobiach upravila predbežným koeficientom. Prípadný rozdiel vyrovná v daňovom priznaní za december 2013.

Prijaté tovary a služby od dodávateľov z EÚ a pomerné odpočítanie DPH

Pravidlá pre pomerné odpočítanie DPH z nakúpených tovarov a služieb platia nielen pre nákupy od platiteľov so sídlom v SR (pri ktorých títo uplatňujú DPH v slovenskej sadzbe), ale rovnako aj pri nákupe vstupov z krajín EÚ. Ide najmä o:

 • nadobudnutie tovaru v SR z iného členského štátu v zmysle § 11 zákona o DPH vrátane nadobudnutia nového dopravného prostriedku,
 • prijatie služby od dodávateľa z EÚ, pri ktorej je DPH povinný platiť slovenský odberateľ (§ 69 zákona o DPH).

V týchto prípadoch uplatňuje DPH samotný slovenský platiteľ DPH prostredníctvom inštitútu samozdanenia − t. j. DPH si vypočíta sám v slovenskej sadzbe a nadobudnutie tovaru a prijatie služby z iného členského štátu uvedie v daňovom priznaní k DPH. Zároveň však má nárok na odpočítanie DPH. 

Ak však dodáva tovary a služby oslobodené od DPH a zároveň aj dodávky od DPH neoslobodené, je povinný odpočítateľnú DPH z prijatých vstupov (tovary a služby) od dodávateľov z krajín EÚ, pri ktorých je povinný platiť DPH v SR, zatriediť do jednej zo skupín:

 • tovary a služby, pri ktorých je DPH plne odpočítateľná,
 • tovary a služby, pri ktorých si DPH nemôže odpočítať,
 • tovary a služby, pri ktorých možno DPH odpočítať len v pomernej výške, upravenej koeficientom uvedeným v tomto článku.

Pani Alena nadobudla v auguste 2013 automobil v hodnote 10 000 eur od dodávateľa z Nemecka. Dodávateľ nevyfakturoval DPH. Nadobudnutie tzv. nového dopravného prostriedku je v SR predmetom DPH a týka sa nielen zdaniteľných osôb, ale všetkých nadobúdateľov, t. j. aj zdaniteľných osôb, ktorí nie sú platiteľmi DPH či súkromných osôb.

Dodávku zdaní v daňovom priznaní k DPH za mesiac august 2013. Základ dane vo výške 10 000 eur uvedie do r. 7 a vypočítanú DPH v slovenskej sadzbe 20 %, t. j. 2 000 eur, uvedie do r. 8 priznania k DPH.

V prípade, ak by dodávala len služby, pri ktorých v plnej miere uplatňuje voči svojim odberateľom DPH (nie sú teda od DPH oslobodené...), sumu 2 000 eur by si mohla v plnej miere odpočítať. Vzhľadom na to, že pani Alena dodáva aj služby, ktoré sú od DPH oslobodené, je potrebné aj túto sumu prenásobiť zatiaľ predbežným koeficientom pre pomerné odpočítanie DPH. Sumu 2 000 eur vynásobí koeficientom 0,3, odpočítať si teda môže len 600 eur. Sumu 600 eur uvedie do r. 21 daňového priznania k DPH.

Sumu nadobudnutého automobilu 10 000 eur však neuvádza do definitívneho koeficientu, ktorý je povinná si vypočítať po skončení kalendárneho roka 2013. Do koeficientu (t. j. ani do čitateľa či menovateľa) sa totiž neuvádza hodnota prijatých tovarov a služieb, pri ktorých je platiteľ povinný platiť DPH v zmysle § 69 zákona o DPH, teda ani hodnota nadobudnutého tovaru či prijatých služieb od dodávateľov z krajín EÚ.

V auguste 2013 pani Alena prijala od dodávateľa z ČR on-line vzdelávací kurz o marketingu v sume 5 000 CZK. Miestom dodania tejto služby je sídlo odberateľa, teda SR. Službu teda zdaní pani Alena prostredníctvom daňového priznania za august 2013. Základ 5 000 CZK prepočítaný na eurá kurzom zo dňa predchádzajúceho vzniku daňovej povinnosti, t. j. 195 eur uvedie do r. 11 a vypočítanú DPH v sadzbe 20 %, t. j. 39 eur, do r. 12.

Prijatú službu použije na dodávky marketingových služieb, teda na dodávky, pri ktorých v plnej miere uplatní DPH. Pani Alena má teda nárok na odpočítanie DPH v plnej výške. Sumu 39 eur uvedie do r. 21 daňového priznania.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.