AUTOR: Ing. Jana Turóciová

zoradiť výsledky podľa:

Nepeňažný vklad z hľadiska dane z pridanej hodnoty (II.)

Číslo:
Vydanie: 10/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

V septembrovom čísle časopisu DPH v praxi sme uverejnili prvú časť článku o nepeňažnom vklade z hľadiska dane z pridanej hodnoty. V tomto čísle prinášame jeho pokračovanie.

Nepeňažný vklad z hľadiska dane z pridanej hodnoty (I.)

Číslo:
Vydanie: 9/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Vklady do spoločnosti sa uskutočňujú peňažnou a nepeňažnou formou. V článku sa zameriame na vysvetlenie nepeňažných vkladov do spoločnosti z hľadiska dane z pridanej hodnoty.

Stravovanie zamestnancov z hľadiska účtovania a uplatňovania zákona o DPH

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. V článku sa zameriame na problematiku stravovania zamestnancov v súvislosti s jeho účtovaním, ako aj uplatňovaním zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“).

Nadobudnutie tovaru z Českej republiky

Dátum:
Autor: Ing. Jana Turóciová
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Český dodávateľ z Prahy (firma A) predá tovar slovenskej s. r. o. (firma B). Obe firmy sú vo svojich krajinách zaregistrované ako platitelia DPH. Tovar na územie SR prepraví vlastným dopravným prostriedkom český dodávateľ (firma A). Neprepraví ho však do sídla firmy B, ale priamo do firmy C, ktorá je zákazníkom firmy B (firma B vyfakturuje tovar firme C bez prepravy). Český dodávateľ (firma A) vystaví faktúru pre slovenskú s. r. o. (firmu B), kde okrem ceny tovaru uvedie aj cenu dopravy, ktorej časť sa týka prepravy tovaru do sídla firmy B a časť sa týka prepravy tovaru až do sídla firmy C. Faktúra je vystavená bez DPH. Ako účtovať dopravu − časť do sídla firmy B ako vedľajšie obstarávacie náklady na tovar a časť do firmy C ako službu na účet 518? Ako možno vykazovať dopravu v daňovom priznaní k DPH?

Zmeny zákona o DPH a ich vplyv na účtovanie

Číslo:
Vydanie: 1/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. – ďalej len „zákon o DPH“ (zákon č. 246/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) s účinnosťou od 1. 10. 2012 a od 1. 1. 2013 definuje v zákone o DPH pomerne rozsiahle zmeny. Príspevok je venovaný niektorým novelizovaným ustanoveniam zákona o DPH v nadväznosti na ich účtovanie v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Aktuálne vydanie

2/2020

DPH v praxi
2/2020
Ročnik 2020

Zobraziť