Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka (2. časť)

Dátum: Rubrika: Poistné, odvody a mzdy Zo seriálu: Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka patria medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. Ide o ospravedlnené pracovné voľno, v rámci ktorého nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečenie poskytované v zmysle osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) alebo zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v z. n. p. (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).

Materské ako nemocenská dávka
Materské je nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa oprávnenej osobe (matke dieťaťa a inému poistencovi, ktorý sa stará o dieťa, napr. otec dieťaťa, fyzická osoba starajúca sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu). Oprávnené osoby však nemajú nárok na materské automaticky, ale musia oň požiadať a musia splniť podmienky, ktoré sú ustanovené v zákone o sociálnom poistení. K všeobecným podmienkam, kedy má poistenec/kyňa nárok na materské patrí:
-
podmienky pre vznik nároku na nemocenskú dávku boli splnené počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v ochrannej lehote,
-
poistenec/kyňa nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu, za obdobie trvania dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky,
-
poistenkyňa bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní,
-
poistenec bol v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, nemocensky poistený najmenej 270 dní.
Z uvedeného vyplýva, že z pohľadu výkonu zárobkovej činnosti poistenec, ktorý si uplatnil nárok na materské zo zamestnania (napr. z pracovného pomeru, príp. z dohody, ktorá zakladá povinné nemocenské poistenie), nesmie mať príjem za prácu z toho právneho vzťahu, z ktorého si uplatňuje nárok na nemocenskú dávku materské, t.j. vyžaduje sa prerušenie zárobkovej činnosti zamestnanca/zamestnankyne.
Príklad č. 11:
Môže otec dieťa v čase, kedy poberá materské pracovať a mať príjem zo zárobkovej činnosti?
Ak je otec zamestnancom a chce počas poberania materského pracovať, platí, že nesmie mať príjem z toho zamestnania, z ktorého si uplatnil nárok na materské. Otec však môže mať príjem z iného zamestnania (z ktorého si neuplatnil nárok na materské), môže napríklad začať pracovať u toho istého zamestnávateľa, ale na základe nového uzatvoreného pracovného pomeru, resp. dohody o vykonaní práce, a taktiež musí mať stanovený iný druh práce, ktorý predtým u toho istého zamestnávateľa vykonával. Taktiež sa otec môže zamestnať aj u iného, nového zamestnávateľa.
Nakoľko Sociálna poisťovňa prešetruje každú žiadosť o nárok na materské u otca dieťaťa, je možné, že otcovi dieťaťa nebude priznaný nárok na materské v prípade, ak začne pracovať na ďalšiu pracovnú zmluvu na plný úväzok, nakoľko podľa vyjadrenia Sociálnej poisťovne nie je v takomto prípade splnená podmienka starostlivosti o dieťa.
Pre vyhnutie sa problémom sa preto javí vhodné, že otec dieťaťa, ktorý chce naďalej pracovať, uzatvorí novú pracovnú zmluvu na skrátený pracovný úväzok, príp. bude pracovať na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo bude vykonávať zárobkovú činnosť formou domáckej práce podľa Zákonníka práce.
* * *
Nárok na materské u ženy
Žene (zamestnankyni) sa poskytuje materské z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa počas materskej dovolenky, ktorú jej zamestnávateľ poskytuje odo dňa, ktorý je uvedený na tlačive predpísanom Ústredím Sociálnej poisťovne
"Žiadosť o materské".
To znamená, že žene (zamestnankyni) plynie materská dovolenka odo dňa, kedy ju lekár "vypíše" na materskú dovolenku, čo je spravidla na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.
"Žiadosť o materské" je formulár, na základe ktorého si zamestnankyňa zároveň uplatňuje nárok na nemocenskú dávku materské. Nárok na materské vzniká od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku 8. týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Nárok na materské zaniká uplynutím:
-
34. týždňa od vzniku nároku na materské,
-
37. týždňa od vzniku nároku na materské, ak ide o osamelú poistenkyňu; Osamelá osoba na účely poskytovania materského je poistenka, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. Podmienka osamelosti nie je však splnená, ak poistenka žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti podľa § 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. a nemusí ísť pritom o manželstvo, stačí ak spoločne uhrádzajú náklady na domácnosť.
-
43. týždňa od vzniku nároku na materské, ak ide o poistenkyňu, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará.
Podľa § 48 ods. 9 zákona o sociálnom poistení obdobie nároku na materské poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.
Tlačivo Sociálnej poisťovne nie je voľne k dispozícii, a tehotnej poistenke ho vystavuje lekár zdravotníckeho zariadenia. Zamestnankyňa, ktorá si uplatňuje nárok na materské, predloží žiadosť o materské pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jej nemocenské poistenie. Pred odovzdaním žiadosti je povinná doručiť žiadosť najskôr zamestnávateľovi, ktorý vyplní dátum, odkedy zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku a dátum, kedy naposledy pracovala. Žiadosť potvrdenú zamestnávateľom doručí zamestnankyňa do Sociálnej poisťovne; za zamestnankyňu to však môže po vzájomnej dohode urobiť zamestnávateľ.
 
Príklad č. 12:
Zamestnankyňa, ktorej sa narodilo dieťa pred dvomi mesiacmi, je toho času na materskej dovolenke. Zamestnávateľ požiadal zamestnankyňu, aby sa vrátila na dva týždne späť do práce. Môže zamestnankyňa na tieto dva týždne poberanie materského prerušiť a následne obnoviť? Nárok na materské jej vznikol v rozsahu 34 týždňov.
Podľa § 51 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, ak sa poistenec prestal starať o dieťa z iného dôvodu, ako je jeho nepriaznivý zdravotný stav, nárok na materské zaniká dňom skončenia jeho starostlivosti o dieťa a opätovne vzniká odo dňa pokračovania v starostlivosti o toto dieťa. Obdobie, počas ktorého sa poistenec prestal starať o dieťa z iných dôvodov ako je jeho nepriaznivý zdravotný stav, sa započítava do celkového obdobia trvania nároku na materské. Z uvedeného vyplýva, že obdobie poberania dávky materské možno prerušiť, avšak obdobie, počas ktorého sa poistenec prestal starať o dieťa, sa započítava do celkového obdobia trvania nároku na materské. Jedinou výnimkou, kedy sa obdobie prerušenia do celkovej doby trvania nároku na materské nezapočítava, je situácia, keď sa poberateľ materského prestal starať o dieťa z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu (napr. preto, že musel starostlivosť o dieťa prerušiť z dôvodu hospitalizácie dieťaťa).
To znamená, že ak zamestnankyňa bude dva týždne u zamestnávateľa pracovať (u toho istého zamestnávateľa, u ktorého si uplatňovala nárok na materské), môže poberanie materského prerušiť a následne obnoviť, ale obdobie trvania nároku na materské sa napriek prerušeniu poberania tejto dávky, bude počítať od vzniku nároku na materské; v podstate sa obdobie poberania materského 34 týždňov skráti o dobu trvania výkonu prác, ktorá trvala 2 týždne (34 - 2 = 32 týždňov).
* * *
Nárok na materské u muža
Inému poistencovi (napr. otec dieťaťa)
sa poskytuje materské z dôvodu starostlivosti o narodené dieťa, pričom za iného poistenca sa podľa § 49 ods. 1 zákona o sociálnom poistenípovažuje poistenec, ktorý
sa stará
o
dieťa
. Podľa pôvodnej právnej úpravy išlo o poistenca, ktorý "prevzal dieťa do svojej starostlivosti". Novela č. 130/2021 Z.z. zákona o sociálnom poistení však tento právny stav od 1.5.2021 zmenila a pri uplatnení nároku na materské otcom dieťaťa už nie je podmienkou uzatvorenie dohody o prevzatí dieťaťa starostlivosti; aj odborná verejnosť do prijatia tejto legislatívnej zmeny zastávala názor, že uzatvorenie dohody s matkou dieťaťa bol len formálny úkon, nakoľko starostlivosť o dieťa je podľa zákona o rodine poskytovaná oboma rodičmi súčasne. Podmienkou nároku na materské je teda skutočnosť, že sa dieťaťu starostlivosť poskytuje (a nie prevzatie dieťaťa do starostlivosti inej osoby na základe podpísanej dohody). Za iného poistenca, ktorý si môže uplatniť nárok na materské, sa podľa § 49 ods. 3 zákona o sociálnom poistení považujú nasledovné oprávnené osoby:
a)
otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
b)
otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,
c)
manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
d)
otec dieťaťa, do uplynutia šiestich týždňov odo dňa pôrodu; toto obdobie sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu (nevzťahuje sa to na štandardnú popôrodnú starostlivosť) [§ 49 ods. 3 písm. d)]
e)
otec dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ale tu už s podmienkou, že matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok [§ 49 ods. 3 písm. e)].
f)
manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo
g)
fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
Iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa a ktorý bol pred podaním žiadosti o materské nemocensky poistený najmenej 270 dní, má nárok na materské v období 28 týždňov od priznania materského, 31 týždňov od priznania materského, ak je osamelý, alebo 37 týždňov od priznania materského, ak sa súčasne stará o dve a viac detí. Nárok na materské u iného poistenca zaniká najneskôr
dovŕšením tretieho roku veku dieťaťa
.
Pojem "otcovské" a pojem "materské"
Podľa § 52 zákona o sociálnom poistenísa materské poskytuje za dni a
za to isté obdobie na to isté dieťa len raz a len jednému poistencovi
. Postupné poberanie materského na to isté dieťa oprávnenými osobami však zákon nevylučuje, t.j. nárok na materské si môže uplatniť najskôr matka a po jeho vyčerpaní otec dieťaťa (resp. iný poistenec).
Príklad č. 13:
Možnosť rodičov poberať súčasne materské na dve rôzne deti platí od 1.1.2019. Môžu rodičia poberať materské súčasne aj pri dvojičkách?
Áno, platí to aj v prípade dvojičiek, kedy otec môže poberať materské na jedno dieťa a matka bude poberať materské na druhé dieťa. Dávam však do pozornosti, že doba vyplácania dávky materské je závislá aj od počtu detí, o ktoré sa oprávnená osoba stará. To znamená, že ak rodičia dvojičiek využijú možnosť poberať materské súčasne, nárok na materské nebude trvať matke 43 týždňov (ako by to bolo v prípade, keby sa starala o obe deti sama), ale len 34 týždňov od vzniku nároku na materské. Otec starajúci sa o jedno dieťa z dvojičiek bude mať nárok na materské v trvaní 28 týždňov.
Pre úplnosť uvádzam, že na pracovnoprávne účely, je pri posudzovaní doby trvania materskej a rodičovskej dovolenky rozhodujúce, koľko detí žena porodila. To znamená, že žene, ktorá porodila dvojičky, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov a mužovi patrí otcovská dovolenka v trvaní 37 týždňov.
* * *
Zákon o sociálnom poistení z tohto pravidla ustanovuje výnimky; jedna z výnimiek sa s účinnosťou od 1.11.2022 uplatňuje pri čerpaní platnej otcovskej dovolenky, ktorá bola ako nový inštitút upravená v slovenskom právnom poriadku z dôvodu implementácie smernice EÚ č. 2019/1158. Z dôvodu zachovania záväzkov vyplývajúcich zo smernice, konkrétne v súvislosti s právom zamestnanca na príspevok pri čerpaní otcovskej dovolenky, bola v rámci novely Zákonníka práce schválená aj novela zákona o sociálnom poistení (článok IV. novely), ktorá s účinnosťou od 1.11.2022 ustanovuje, že otec dieťaťa má nárok na materské v rozsahu 2 týždne v období 6 týždňov od narodenia dieťaťa, pričom
prekážkou tohto nároku nie je skutočnosť,
že aj matka poberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok [§ 49 ods. 3 písm. d) zákona o sociálnom poistení, § 3 ods. 8 písm. a) zákona o rodičovskom príspevku. Na pomenovanie 2-týždňového materského sa v praxi zaužíval aj názov "otcovské". Otcovské je nový typ dávky materské, ktoré sa poskytuje otcovi počas otcovskej dovolenky z dôvodu starostlivosti o svoje dieťa maximálne 2 týždne v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa. Z hľadiska uplynutia/neuplynutia lehoty 6 týždňov odo dňa pôrodu nárok na materské má:
-
otec dieťaťa, ktorý má nárok na materské do uplynutia šiestich týždňov
odo dňa pôrodu [§ 49 ods. 3 písm. d)]; toto obdobie sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu (pozor, ani v tomto prípade sa to nevzťahuje štandardnú popôrodnú starostlivosť),
-
otec dieťaťa, ktorý má nárok na materské po uplynutí šiestich týždňov
odo dňa pôrodu, ale tu už s podmienkou, že matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok [§ 49 ods. 3 písm. e)].
Príklad č. 14:
Dieťa sa narodilo dňa 20.11.2023. Odkedy dokedy vzniká otcovi dieťaťa nárok na otcovskú dovolenku a dávku otcovské?
Otcovi dieťaťa vzniká nárok na otcovskú dovolenku v rozsahu 28 týždňov, t.j. 196 kalendárnych dní, ktorú môže čerpať v čase odo dňa narodenia dieťaťa, t.j.
od 20.11.2023 do 3.6.2024
vrátane.
Otec dieťaťa má nárok na otcovské do uplynutia šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Dieťa sa narodilo dňa 20.11.2023, a preto koniec lehoty 6 týždňov, dokedy bude mať otec dieťaťa nárok na "otcovské", pripadne na 31.12.2023. Zamestnanec môže čerpať dvojtýždňovú dávku v čase od 20.11.2023 do 31.12.2023.
* * *
Príklad č. 15:
Dieťa sa narodilo dňa 20.11.2023. Ak zamestnanec začne čerpať otcovskú dovolenku od 5.12.2023, vznikne mu nárok na dvojtýždňové otcovské?
Otec dieťaťa má nárok na otcovské do uplynutia šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Dieťa sa narodilo dňa 20.11.2023, a preto koniec lehoty 6 týždňov, dokedy bude mať otec dieťaťa nárok na "otcovské", pripadne na 31.12.2023. Ak zamestnanec začne čerpať dávku otcovské od 5.12.2023, nárok bude trvať 14 kalendárnych dní, t.j. 18.12.2023.
* * *
Príklad č. 16:
Dieťa sa narodilo dňa 20.11.2023. Zamestnanec začne čerpať otcovskú dovolenku od 5.12.2023, a zároveň si od rovnakého dátumu uplatní nárok na 2-týždňové otcovské. Dieťa bolo v čase od 15.12.2022 do 31.3.2023 hospitalizované v nemocnici, a počas jeho hospitalizácie zamestnanec prerušil čerpanie otcovskej dovolenky a nastúpil do práce. Zmení sa nárok na dvojtýždňové otcovské?
Na účely sociálneho poistenia otec dieťaťa má nárok na otcovské do uplynutia šiestich týždňov odo dňa pôrodu (podporné obdobie je v dĺžke 42 kalendárnych dní). Toto podporné obdobie sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu.
Dieťa bolo hospitalizované v nemocnici dňa 15.12.2022, takže tento deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa narodenia dieťaťa, a z podporného obdobia 42 dní (odo dňa pôrodu) bolo vyčerpaných pred hospitalizáciou 25 dní. Otcovi dieťaťa začne opätovne plynúť zvyšok podporného obdobia po prepustení dieťaťa z ústavnej starostlivosti, a to v rozsahu 17 dní (42 až 25), t.j. od 1.4.2023 do 17.4.2023. V rámci tohto obdobia si otec dieťaťa môže dočerpať nevyčerpané otcovské v rozsahu 4 dni, prípadne si ich môže dočerpať v rámci nároku na materské ako otec dieťaťa najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu, maximálne do 3 rokov veku dieťaťa.
* * *
Uplatnenie nároku na materské otcom dieťaťa
Otcovia si môžu nárok na materské rozdeliť na tzv. otcovské a tzv. materské. Po dvojtýždňovom poberaní dávky otcovské môžu otcovia poberať aj dávku materské. Na čerpanie materského
pre to isté dieťa
po poberaní otcovského zostane otcom v zásade 26 týždňov (pri starostlivosti o jedno narodené dieťa) a uplatniť si ju môžu do 3 rokov veku dieťaťa. Dávka materské sa môže pre otcov rozdeliť na dve časti:
-
obdobie max. 2 týždňov
v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (otcovské), ktoré môže otec poberať bez ohľadu na to, či matka v tomto období poberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok,
-
a ďalších v zásade 26 týždňov
pri starostlivosti o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa.
Ak si otec nárok na otcovské neuplatní, môže po splnení zákonných podmienok čerpať dávku materské na celé obdobie 28 týždňov (resp. 31 týždňov, ak ide o osamelého otca alebo 37 týždňov, ak sa stará o dve alebo viac narodených detí), najskôr však šesť týždňov od pôrodu, ak už matka nepoberá na to isté dieťa materské a nepoberá ani rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Otcovi dieťaťa, ktorý si uplatní nárok na materské najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu, vznikne nárok na materské bez ohľadu na to, či v predchádzajúcom období mal nárok na otcovské.
Z uvedeného vyplýva, že obdobie 2-týždňového poberania otcovského, ktoré poistenec čerpal počas otcovskej dovolenky, sa započíta do úhrnného obdobia nároku na materské, napr. ak má poistenec nárok na materské 28 týždňov, a vyčerpá si 2 týždne, zostatok nároku na materské je 26 týždňov. S účinnosťou od 1.11.2022 si tak poistenec nárok na materské môže (ale nemusí, je to na jeho rozhodnutí) rozdeliť na dve obdobia, napr. čerpať najskôr 2 týždne počas otcovskej dovolenky a zvyšných 26 týždňov čerpať pri starostlivosti o to isté dieťa počas rodičovskej dovolenky.
Nárok na materské si iný poistenec, napr. otec dieťaťa uplatňuje prostredníctvom tlačiva "Žiadosť iného poistenca o materské". Tento formulár žiadosti je od 1.11.2022 k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne alebo ho poskytne poistencovi pobočka Sociálnej poisťovne. Poistenec je povinný vyplniť žiadosť podľa predtlače, a zároveň uviesť dátum, odkedy si uplatňuje nárok na nemocenskú dávku materské. Ak si otec dieťaťa uplatňuje nárok na nemocenskú dávku:
-
"otcovské",
t.j. materské, ktoré sa poskytuje otcovi z dôvodu starostlivosti o svoje dieťa maximálne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály