Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zostatková cena ako daňový výdavok (II.)

Dátum: Rubrika: Daň z príjmov Zo seriálu: Zostatková cena ako daňový výdavok

V akej výške a za akých podmienok je zostatková cena hmotného a nehmotného majetku uznaným daňovým výdavkom, závisí od dôvodu jeho vyradenia. V druhej časti sa článok venuje okrem iného predaju majetku, likvidácii majetku, bezodplatnému odovzdaniu majetku alebo vyradeniu majetku z dôvodu škody.
Zostatková cena ako daňový výdavok
ZDPupravuje rozsah a
podmienky
uplatnenia zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov v v ktorých sa uvádza, v akých prípadoch a do akej výšky je zostatková cena majetku pri jeho vyradení uznaným daňovým výdavkom. Zostatková cena, ktorá nie je predmetom tejto úpravy, nie je uznaným daňovým výdavkom.
Predaj majetku
Zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom
je daňovým výdavkom v plnej výške
okrem zostatkovej ceny taxatívne uvedeného hmotného majetku, u ktorého sa zostatková cena zahrnuje do daňovým výdavkov len
do výšky príjmov z predaja
zahrnutých do základu dane. Vyplýva to z § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP.
Príklad č. 9:
Spoločnosť v auguste 2023 predala kopírovací stroj, ktorý kúpila v januári 2022 za 3 360 €. Príjem z predaja je vo výške 2 000 €. Stroj daňovo odpisovala rovnomernou metódou odpisovania v 1. odpisovej skupine. Daňová zostatková cena pri predaji stroja je vo výške 2 520 €, účtovná zostatková cena je vo výške 1 960 €. V akej výške sa zahrnie daňová zostatková cena do daňových výdavkov?
Účtovanie v roku 2023: 
P. č. Text MD D Suma v €
1. Faktúra za predaj 311 641 2 000
2. Zúčtovanie zostatkovej ceny 541 081 1 960
3. Vyradenie majetku 081 021 1 360
V roku vyradenia kopírovacieho stroja sa do daňových výdavkov neuplatní daňový odpis, pretože spoločnosť o tomto majetku nebude účtovať k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (§ 22 ods. 11 ZDP). Daňová zostatková cena stroja pri jeho vyradení je teda vo výške podľa stavu k 1.1.2023.
Do daňových výdavkov sa pri predaji kopírovacieho stroja zahrnie jeho daňová zostatková cena v plnej výške, a to v súlade s § 19 ods. 2 písm. b) bod 1 ZDP. Keďže súčasťou základu dane pri predaji stroja je daňová zostatková cena v sume 2 520 €, pričom do výsledku hospodárenia (účet 541) je zahrnutá účtovná zostatková cena iba v sume 1 960 €, rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou vo výške 560 € je odpočítateľnou položkou od výsledku hospodárenia v riadku 290 daňového priznania. Súčasťou základu dane v roku 2023 je aj dohodnutá kúpna cena zaúčtovaná na účte
641 - Tržby z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
vo výške 2 000 €.
* * *
Hmotným majetkom, pri ktorom sa pri vyradení predajom uplatňuje
limitovaná zostatková cena
sú:
-
osobné automobily zatriedené do kódu Klasifikácie produktov (KP) 29.10.2,
-
motorové vozidlá na jazdu na snehu a podobné vozidlá s motorom zatriedené do kódu KP 29.10.52,
-
rekreačné a športové člny zatriedené do kódu KP 30.12,
-
lode a plavidlá zatriedené do kódu KP 30.11,
-
lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia zatriedené do kódu KP 30.3,
-
motocykle a ich modifikácia zatriedené do kódu KP 30.91,
-
bicykle a iné kolesové vozidlá bez motora zatriedené do kódu KP 30.92.1 a
-
budovy a stavby zaradené do odpisovej skupiny 6 okrem technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na budove a stavbe zaradenej v tejto odpisovej skupine.
Na účely vyčíslenia základu dane sa posudzuje predaj každého jedného hmotného majetku samostatne, t.j. nie je možná kompenzácia stratového a ziskového predaja uvedeného hmotného majetku uskutočneného v príslušnom zdaňovacom období.
Príklad č. 10:
Spoločnosť v septembri 2023 predala osobný automobil, ktorý kúpila v januári 2022 za 45 000 €. Príjem z predaja je vo výške 25 000 €. Automobil daňovo odpisovala rovnomernou metódou odpisovania v 1. odpisovej skupine. Daňová zostatková cena a účtovná zostatková cena pri predaji automobilu je vo výške 26 250 €.
Účtovanie v roku 2023: 
P. č. Text MD D Suma v €
1. Faktúra za predaj 311 641 25 000
2. Zúčtovanie zostatkovej ceny 541 082 26 250
3. Vyradenie majetku 082 022 45 000
V roku vyradenia automobilu spoločnosť uplatní do daňových výdavkov daňový odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval, a to v súlade s § 22 ods. 12 ZDP, pretože ide o hmotný majetok, u ktorého pri vyradení predajom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmu z predaja. Daňová zostatková cena osobného automobilu pri jeho vyradení je teda vo výške podľa stavu k 31.8.2023. Keďže ide o predaj osobného automobilu zatriedeného do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, do daňových výdavkov sa pri jeho predaji zahrnie daňová zostatková cena (26 250 €) len do výšky príjmov z predaja (25 000 €), a to v súlade s § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP. Rozdiel v sume 1 250 € bude pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia v riadku 130 daňového priznania.
* * *
V súvislosti s testovaním zostatkovej ceny u vybraného druhu majetku je potrebné zdôrazniť, že limitu nepodlieha zostatková cena
technického zhodnotenia vykonaného nájomcom
na prenajatej nehnuteľnosti pri jeho predaji prenajímateľovi. V tomto prípade
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály